„Ap­si­ka­ko­sim, bet ne­par­duo­sim“
„Ap­si­ka­ko­sim, bet ne­par­duo­sim“

Praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je ne­trū­ko ir gin­čų, ir juo­kų. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vis­val­das Nek­ra­šas ne kar­tą pra­šė po­li­ti­kų bal­suo­ti, nes daž­nai jų nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Tur­būt la­biau­siai at­mos­fe­ra įkai­to ėmus svars­ty­ti, kaip pa­sielg­ti su dviem Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­mis pa­tal­po­mis, esan­čio­mis pa­čia­me mies­to cent­re. „Ga­ran­tuo­ju: ap­si­ka­ko­sim, bet ne­par­duo­sim“, - nir­šo V. Nek­ra­šas, neiš­gir­dęs pri­ta­ri­mo sa­vo siū­ly­mui pra­di­nę bu­vu­sio teis­mo pa­sta­to kai­ną su­ma­žin­ti per­pus.

Blės­ta vil­tis gau­ti mi­li­jo­ną

„Že­mai­tis“ jau ra­šė, kad, teis­mui iš­si­kraus­čius į nau­ją pa­sta­tą, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai at­si­ra­do vil­ties pel­nin­gai par­duo­ti pa­čia­me mies­to cent­re esan­tį pa­sta­tą ir gau­to­mis lė­šo­mis pa­deng­ti bent ma­žą da­le­lę kas­met grės­min­gai au­gan­čių Sa­vi­val­dy­bės sko­lų. Nors tur­to ver­tin­to­jai šį pa­sta­tą įkai­no­jo 645 tūkst. li­tų, Ta­ry­bos spren­di­mu pra­di­nė jo kai­na bu­vo pa­kel­ta iki 1,1 mln. li­tų. De­ja, ba­lan­džio mė­ne­sį nu­ma­ty­tas par­da­vi­mo auk­cio­nas neį­vy­ko, nes ne­gau­ta nė vie­nos no­rin­čio­jo da­ly­vau­ti pa­raiš­kos. Įver­ti­nu­si tai, Pri­va­ti­za­vi­mo ko­mi­si­ja pa­siū­lė pra­di­nę kai­ną nu­leis­ti iki 850 tūkst. li­tų ir pa­pra­šė ra­jo­no po­li­ti­kų pri­tar­ti šiam siū­ly­mui.

„Siū­lau nu­leis­ti iki 500 tūkst. li­tų“, - vi­sų nuo­sta­bai lyg kir­viu nu­kir­to V. Nek­ra­šas. Pa­sak jo, pa­siū­lius ma­žes­nę pra­di­nę kai­ną at­si­ras­tų dau­giau no­rin­čių­jų da­ly­vau­ti auk­cio­ne ir šie, var­žy­da­mie­si, kai­ną pa­tys pa­kel­tų. Ta­čiau Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ri­ma Bud­gi­nie­nė su­si­rin­ku­sie­siems pri­mi­nė, jog kai­na ne­ga­li bū­ti ma­žes­nė nei nu­sta­ty­ta tur­to ver­tin­to­jų. Ki­ti ko­mi­te­to na­riai ne­bu­vo lin­kę sku­bė­ti taip nu­pi­gin­ti pa­sta­to, to­dėl ga­liau­siai priei­ta prie komp­ro­mi­so - siū­ly­ti 750 tūkst. li­tų pra­di­nę kai­ną. Ga­lu­ti­nį žo­dį tars Ra­jo­no ta­ry­ba.

Dar kar­tą grįž­ta ir prie Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių pa­tal­pų, esan­čių Se­na­mies­čio a. 5, li­ki­mo. Per praė­ju­sį Ta­ry­bos po­sė­dį bu­vo nu­tar­ta pa­tal­pas iš­nuo­mo­ti už 15 Lt/m², ta­čiau pa­skel­bus net du kon­kur­sus neat­si­ra­do no­rin­čių juo­se da­ly­vau­ti. „Mes jau per praė­ju­sį Ta­ry­bos po­sė­dį pa­si­sa­kė­me už tai, kad pa­tal­pas rei­kia par­duo­ti, ta­čiau kai kas kry­žium gu­lė, jog ne­ga­li­ma par­duo­ti, rei­kia nuo­mo­ti“, - šir­do ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Ir šį­kart su­si­rin­ku­sie­ji bal­sa­vo už mi­nė­tų pa­tal­pų pri­va­ti­za­vi­mą.

Pra­šy­to­jams li­ko abe­jin­gi

Ko­mi­te­to po­sė­dy­je, kaip pa­pras­tai, da­ly­va­vo ir įvai­rių pra­šy­to­jų, ta­čiau dau­ge­liui ne­pa­si­se­kė gau­ti po­li­ti­kų pa­ža­do iš­spręs­ti jų pro­ble­mas. Bir­u­tės gat­vės 28-ojo na­mo gy­ven­to­jas Ry­tas Vait­kus pra­šė jį at­leis­ti nuo že­mės nuo­mos mo­kes­čio už praė­ju­sius me­tus. Į po­sė­dį at­vy­kęs vy­ras karš­tai aiš­ki­no, jog yra neį­ga­lus, vos su­krapš­to bū­ti­niems vais­tams, tad net ir tie 17 li­tų jam yra di­de­lė naš­ta, ne­skai­tant per dau­ge­lį me­tų su­si­kau­pu­sios 1300 li­tų sko­los dau­gia­bu­tį ad­mi­nist­ruo­jan­čiam „Plun­gės būs­tui“.

„Neat­si­me­nu, kad per pa­sta­ruo­sius 10 me­tų bū­tu­me at­lei­dę nors vie­ną dau­gia­bu­čio gy­ven­to­ją nuo šio mo­kes­čio. Jei šian­dien at­lei­si­me vie­ną, ki­tą mė­ne­sį tu­rė­si­me svars­ty­ti ke­lis šim­tus to­kių pra­šy­mų“, - ko­men­ta­vo Vy­tau­tas Jo­nu­tis.

Ko­mi­te­to na­rių ma­lo­nės ne­su­lau­kė ir Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rė Ge­no­vai­tė Ūsie­nė, pra­šiu­si skir­ti 113 tūkst. li­tų ap­mo­kė­ti sko­lą sta­ty­bų įmo­nei „Vėt­rū­na“, ku­ri už­per­nai re­mon­ta­vo įstai­gos jun­gia­mą­jį ko­ri­do­rių. Kaip sa­kė Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Gar­čins­kai­tė, Vai­kų glo­bos na­mų pa­sta­to ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas vyks­ta nuo 2005-ųjų. Pro­jek­tas bu­vo ap­mo­kamas Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šo­mis. Kai įstai­ga pe­rė­jo Sa­vi­val­dy­bės ži­nion, Vy­riau­sy­bė nu­trau­kė pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mą, nors jam dar rei­kia 1,3 mln. li­tų.

Pa­si­pik­ti­nę, kad Vy­riau­sy­bė ne­te­si duo­tų pa­ža­dų, po­li­ti­kai nu­ta­rė ne­sku­bė­ti deng­ti sko­los. Jie įpa­rei­go­jo ad­mi­nist­ra­ci­ją ban­dy­ti su­si­tar­ti, jog pa­sta­tas ir to­liau bū­tų re­mon­tuo­ja­mas Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šo­mis.

"ŽEMAITIS"

Raktažodžiai
Sidebar placeholder