Kaip atostogos išbando širdį?

Kaip atostogos išbando širdį?

Va­sa­ro­ti ga­li bū­ti daug ra­miau, įver­ti­nus sa­vo šir­dies ir krau­ja­gys­lių būk­lę. Čia pa­de­da svar­būs krau­jo ty­ri­mai, ku­rie da­bar pi­giau at­lie­ka­mi „Me­di­ci­na pra­cti­ca" la­bo­ra­to­ri­jo­je.

Ekst­re­ma­lūs ap­lin­kos po­ky­čiai or­ga­niz­mui su­ke­lia di­de­lį stre­są. Šir­džiai – tai tik­ras iš­ban­dy­mas. Štai nau­jas bri­tų moks­li­nin­kų ty­ri­mas pa­ro­dė, kad net jau­nų žmo­nių svei­ka­tai ga­li kil­ti pa­vo­jus, jei dvi sa­vai­tes tin­gi­niau­ja­ma plia­že. Nus­ta­ty­ta, jog to­kiu at­ve­ju su­menks­ta rau­me­nų ma­sė, pa­di­dė­ja cho­les­te­ro­lio kon­cent­ra­ci­ja, pa­blo­gė­ja šir­dies funk­ci­ja ir kt.

Daug kas ži­no, kad stai­giai pa­ki­lu­si oro tem­pe­ra­tū­ra – di­de­lis krū­vis šir­džiai ir krau­ja­gys­lėms. To­kiu me­tu pa­dau­gė­ja in­fark­tų, in­sul­tų, paū­mė­ja šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mas ir kt. Ta­čiau šir­dis gau­na ne­ti­kė­tą krū­vį ir tuo­met, kai ato­sto­gų me­tu iš­kart ban­do­ma ap­rėp­ti so­do dar­bus, pra­de­da­ma ak­ty­viai spor­tuo­ti. O kur dar var­gi­nan­čios ke­lio­nės, ker­tant lai­ko juos­tas bei pri­si­tai­kant prie eg­zo­tiš­ko kli­ma­to, su­tri­kęs mi­ty­bos re­ži­mas...

To­dėl prieš pla­nuo­jant ato­sto­gas ge­riau­sia iš­si­tir­ti sa­vo šir­dies at­spa­ru­mą. Tam pri­rei­kia ir krau­jo ty­ri­mų. Di­de­lio jaut­ru­mo C-reak­ty­vi­nio bal­ty­mo ty­ri­mas (hs-CRB) at­sklei­džia šir­dies li­gų pra­na­šą – krau­ja­gys­lių už­de­gi­mą. Bend­ro­jo, „ge­ro­jo“, „blo­go­jo“ cho­les­te­ro­lio ir trig­li­ce­ri­dų kie­kis su­ži­no­mas at­li­kus li­pi­dog­ra­mą. Taip kont­ro­liuo­ja­ma klas­tin­go­ji ate­rosk­le­ro­zė.

Ypač svar­bu anks­ti nu­sta­ty­ti šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mą. Tam paė­mus krau­jo at­lie­ka­mas NT-pro BNP ty­ri­mas. Da­bar tai vie­nas efek­ty­viau­sių šios la­bai pa­vo­jin­gos li­gos diag­nos­ti­kos bū­dų.

Be­je, at­si­sa­ky­ti poil­sio ir­gi ne­pa­tar­ti­na. Pas­te­bė­ta, kad re­gu­lia­riai nea­tos­to­gau­jan­tiems ame­ri­kie­čiams ge­ro­kai pa­di­dė­ja mir­ties dėl in­fark­to ri­zi­ka.

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder