Dovanėlė Uk­rai­nos tur­tuo­liams

Dovanėlė Uk­rai­nos tur­tuo­liams

Šiau­lių mies­to savi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­si­ra­šė įsa­ky­mą leis­ti nau­do­ti Šiau­lių are­nos pro­jek­tą Uk­rai­no­je. Bet Sa­vi­val­dy­bė­je iki šiol nie­kas ne­ga­li at­sa­ky­ti, kam konk­re­čiai lei­di­mas su­teik­tas. Uk­rai­no­je are­nas sta­tys vers­lo tur­tuo­lių įkur­ta kom­pa­ni­ja, ku­ri į šiau­lie­čius ofi­cia­liai nė ne­si­krei­pė.

Pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, bet ne­ži­no kam?

Va­kar Vla­das Da­mu­le­vi­čius, Šiau­lių mies­to svai­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius in­for­ma­vo, jog pa­si­ra­šė įsa­ky­mą leis­ti nau­do­ti Šiau­lių are­nos pro­jek­tą Uk­rai­no­je sta­tant are­nas 2015 me­tų Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tui. Ta­čiau jis ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, kam konk­re­čiai lei­džia „rea­li­zuo­ti au­to­rių tur­ti­nę tei­sę į kū­ri­nį – nau­do­ti Šiau­lių Aukš­ta­ba­lio mul­ti­funk­ci­nio komp­lek­so sta­ty­bos tech­ni­nį pro­jek­tą, pro­gra­mi­nę už­duo­tį ir pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus su vi­zua­li­za­ci­ja“.

V. Da­mu­le­vi­čiaus tei­gi­mu, nau­do­sis Uk­rai­nos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja, Uk­rai­nos mies­to Dnep­ro­pet­rovs­ko sa­vi­val­dy­bė ir Lie­tu­vos bend­ro­vė Pa­ne­vė­žio sta­ty­bos tres­tas.

Bet įsa­ky­me yra tik at­si­žvel­gia­ma į šių tri­jų pra­šy­to­jų raš­tus, o ne nu­ro­dy­ta, kad lei­di­mas jiems su­tei­kia­mas. Dar at­si­žvelg­ta į pro­jek­to au­to­riaus Eu­ge­ni­jaus Mi­liū­no in­di­vi­dua­lios įmo­nės bei bend­ro­vės „Dvie­jų gru­pė“ raš­tus.

E. Mi­liū­nas ne­prieš­ta­ra­vo, kad pro­jek­tas bū­tų nau­do­ja­mas Uk­rai­no­je, tik iš­lė­lė są­ly­gą de­rin­ti su juo pro­jek­tą.

Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­riaus ve­dė­ja Lau­ra Sta­pon­kie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ aiš­ki­no: „Kas da­ly­vaus are­nų sta­ty­bo­je, tas ir gaus tą lei­di­mą: už­sa­ko­vas ar­ba sta­ty­to­jas. Šiuo at­ve­ju įvar­dy­ti trys su­bjek­tai.“

Are­nos tech­ni­nis pro­jek­tas – Sa­vi­val­dy­bės tur­tas, už ku­rį biu­dže­to lė­šo­mis su­mo­kė­ta 800 tūks­tan­čių li­tų. Jis sau­go­mas Tur­to val­dy­mo ir Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riuo­se.

Sky­rių ve­dė­jai Gy­tis Skur­kis, Ra­sa Bud­ry­tė „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė dar ne­tu­rin­tys jo­kių nu­ro­dy­mų, kam pro­jek­tą per­duo­ti nau­do­ti.

Uk­rai­nie­čiai – lei­di­mo ga­vė­jai

Da­lius Ge­se­vi­čius, bend­ro­vės Pa­ne­vė­žio sta­ty­bos tres­tas ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, „Šiau­lių kraš­tui“ tvir­ti­no, jog tei­sę nau­do­tis pro­jek­tu tu­rės uk­rai­nie­čiai.

Kas konk­re­čiai? Jo nuo­mo­ne, Uk­rai­nos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja.

Šiau­lių mies­to me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas mies­to Ta­ry­bos na­rius įti­ki­nė­jo, jog pir­miau­sia bus pa­dė­ta „Lie­tu­vos vers­lui“. Tik kol kas vi­siš­kai neaiš­ku, ar šiau­lie­čių dos­nu­mas neš nau­dą Lie­tu­vos sta­ty­bi­nin­kams?

„Pa­ne­vė­žio sta­ty­bos tres­tas yra tik ran­go­vas. Jei­gu mes da­ly­vau­si­me kon­kur­suo­se ir lai­mė­si­me, tai ga­lė­si­me kaž­ką sta­ty­ti, – sa­kė D. Ge­se­vi­čius. – Kon­kur­sai vyks­ta ir Uk­rai­no­je. Tas pro­jek­tas ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas bet ku­riam ran­go­vui.“

Pa­ne­vė­žie­čiai tu­ri tiks­lą da­ly­vau­ti Uk­rai­nos are­nų sta­ty­bo­je. Ar pa­vyks, paaiš­kės po mė­ne­sio. Da­ly­vau­tų kar­tu su E. Mi­liū­no stu­di­jos ar­chi­tek­tais.

D. Ge­se­vi­čiaus tei­gi­mu, E. Mi­liū­nas, kaip Šiau­lių are­nos au­to­rius, bet ko­kiu at­ve­ju da­ly­vau­tų, sta­tant Uk­rai­nos are­nas.

Are­nos bus ki­to­kios

Pa­ne­vė­žie­čio žo­džiais, pa­ts tech­ni­nis pro­jek­tas per daug su­reikš­mi­na­mas.

„Jį rei­kės adap­tuo­ti Uk­rai­nos są­ly­go­ms, – sa­kė D. Ge­se­vi­čius. – Pa­si­rem­ta bus tik pa­čia idė­ja, rei­kės daug ką per­pro­je­tuo­ti, nes sta­ty­bos nor­mos ski­ria­si. Grun­tai ki­to­kie, snie­go ap­kro­vos ki­to­kios – pa­ma­tus ir pa­lai­kan­čias konst­ruk­ci­jas teks per­pro­jek­tuo­ti. Kaž­kas įsi­vaiz­duo­ja, jog da­vė ga­ta­vą pro­duk­tą ir vie­nas du ir bus pa­sta­ty­ta – taip ne­bus. Tos are­nos bus ki­to­kios.“

Pa­ne­vė­žie­čio ži­nio­mis, Uk­rai­nai rei­kia di­des­nių are­nų, nei yra Šiau­lių are­na: 9–15 tūks­tan­čių vie­tų. Dėl to pro­jek­tas taip pat keis­tų­si.

„Ma­nau, šiau­lie­čiai pa­da­rė ge­rą dar­bą, – tei­gia D. Ge­se­vi­čius.– Ne vis­kas pi­ni­gais ma­tuo­ja­ma. Jei­gu pi­ni­gų pa­siū­ly­si, tai pa­sa­kys, jog kaž­kas tu­rė­jo nau­dos, Tai ge­riau, jog tų pi­ni­gų nė nė­ra.“

Tai gal Pa­ne­vė­žio sta­ty­bos tres­tas pa­rems Šiau­lių po­li­ti­kus?

„Pa­ne­vė­žio sta­ty­bos tres­tas re­mia vi­sus ša­lies po­li­ti­kus – sa­vo už­dir­ba­mais ir su­mo­ka­mais mo­kes­čiais“, – at­sa­kė D. Ge­se­vi­čius.

Tur­tuo­lių ran­ko­se – are­nų sta­ty­ba

Uk­rai­nos in­ter­ne­to po­rta­lai gar­si­na, jog 2015-ųjų Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tui skir­tas are­nas sta­tys kom­pa­ni­ja „Uni­ted Bas­ket­ball In­vest­ments Ltd.“

Jos sa­vi­nin­kai – Uk­rai­nos tur­tuo­liai Igo­ris Ko­lo­mois­kis ir Dmit­ri­jus Bu­ria­kas.

Ši bend­ro­vė dar per­nai ge­gu­žę lai­mė­jo kon­kur­są sta­ty­ti are­nas 2015 me­tų Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tui.

Mi­li­jar­die­rius I. Ko­lo­mois­kis, sie­ja­mas su Uk­rai­nos krep­ši­nio aukš­čiau­sios ly­gos sep­ty­niais klu­bais, pla­na­vo sta­ty­ti are­nas Dnep­ro­pet­rovs­ke, Lvo­ve ir Ode­so­je.

Šiems mies­tams ir ma­tuo­ja­mas Šiau­lių are­nos pro­jek­tas.

Uk­rai­nie­čių po­rta­le Po­be­da.od.ua dar ko­vo 1 die­ną džiaug­ta­si, jog Ode­so­je are­na bus sta­to­ma pa­gal Šiau­lių are­nos pro­jek­tą. Įdė­tos liust­ra­ci­jos, šiau­lie­čių are­na ly­gin­ta su „šai­ba“ – le­do ri­tu­liu.

Ode­sos mies­to vyk­do­ma­sis ko­mi­te­tas are­nos es­ki­zų ti­kė­jo­si su­lauk­ti jau ko­vo 15 die­ną. Dviem sa­vai­tė­mis anks­čiau, nei Šiau­lių mies­to ta­ry­ba priė­mė spren­di­mą do­va­no­ti are­nos ko­pi­jas.

Gemius

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder