Gaivinamas vandens kelias į Neringą

Gaivinamas vandens kelias į Neringą

Nuo šios va­sa­ros pra­džios pir­mą­kart ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je poil­siau­to­jai ga­lės nau­do­tis vie­šuo­ju van­dens trans­por­tu ke­liau­da­mi iš Klai­pė­dos į Juo­dkran­tę, Ni­dą ir at­gal.

Sau­sio pa­bai­go­je AB Smil­ty­nės per­kė­la įsi­gi­jo mo­der­nų ka­ta­ma­ra­no ti­po kel­tą. Jis kur­suos į Kur­šių ne­ri­ją du kar­tus per die­ną. Pa­sak bend­ro­vės va­do­vų, bi­lie­tas į vie­ną pu­sę as­me­niui kai­nuos apie 30 li­tų, o dvi­ra­čiai (jų kel­te tilps per 50) bus ke­lia­mi ne­mo­ka­mai.

Be to, Ne­rin­gos me­ri­ja vis in­ten­sy­viau de­ra­si dėl dar vie­no van­dens marš­ru­to į pu­sia­sa­lį at­gai­vi­ni­mo. Juo iš Kau­no į Ni­dą skrie­tų "Ra­ke­tos".

Ke­lio­nė truks dvi valandas

Su­si­siek­ti su Kur­šių ne­ri­ja XX am­žiaus pra­džio­je, kai ku­ror­tai Juo­dkran­tė ir Ni­da iš­gy­ve­no auk­so am­žių, poil­siau­to­jams bu­vo siū­lo­ma tik van­dens trans­por­tu. Anuo­met kas­dien plauk­da­vo kel­tai iš tuo­me­čio Mė­me­lio.

Šiuo me­tu į Ni­dą iš Klai­pė­dos ar­ba ry­ti­nio ma­rių kran­to ga­li­ma nu­si­gau­ti ne­bent sa­vo lai­ve­liu ar­ba nu­si­pir­kus dau­giau kaip 100 li­tų kai­nuo­jan­tį bi­lie­tą nau­do­tis vers­li­nin­kų pa­slau­go­mis. Vie­šo­jo van­dens trans­por­to iš uos­ta­mies­čio į Ne­rin­gos ku­ror­tus nie­ka­da ne­bu­vo.

Ši va­sa­ra bus pir­ma per iš­ti­sus de­šimt­me­čius, kai marš­ru­tu Klai­pė­da-Juo­dkran­tė-Ni­da pra­dės re­gu­lia­riai kur­suo­ti val­diš­kas kel­tas. Pa­sak AB Smil­ty­nės per­kė­los ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Da­riaus But­vy­do, sau­sį bu­vo pa­si­ra­šy­ta grei­taei­gio olan­dų ga­my­bos kel­to pir­ki­mo su­tar­tis, jis Klai­pė­dą tu­rė­tų pa­siek­ti šio mė­ne­sio pa­bai­go­je.

„I­dė­ja pa­ge­rin­ti su­si­sie­ki­mą su Kur­šių ne­ri­ja pra­dė­ta gvil­den­ti dar 2011 me­tų pra­džio­je, ta­čiau no­rint įgy­ven­din­ti pro­jek­tą bend­ro­vei te­ko įvyk­dy­ti vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras ir net by­li­nė­tis teis­me. Da­bar am­bi­cin­giems pla­nams kliū­čių ne­be­li­ko. Lai­ve bus 80 sė­di­mų vie­tų ke­lei­viams ir apie 50 vie­tų dvi­ra­čiams. Šie bus ke­lia­mi ne­mo­ka­mai“, - LŽ pa­sa­ko­jo D.But­vy­das.

Pa­grin­di­nia­me lai­vo de­ny­je bus įreng­tas už­da­ras ke­lei­vių sa­lo­nas su pa­no­ra­mi­niais lan­gais, taip pat at­vi­ras ke­lei­vių de­nis su apž­val­gos aikš­te­le. Nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė lai­vą pa­nau­do­ti pra­mo­gi­niams tiks­lams: fur­še­tams, kon­cer­tams ir pa­na­šiai.

„Pla­nuo­ja­ma, kad grei­taei­gis lai­vas va­sa­ros se­zo­no me­tu kur­suos du kar­tus per die­ną. Ke­lio­nė iš Klai­pė­dos į Ni­dą, su­sto­jant Juo­dkran­tė­je, truks apie dvi va­lan­das ir kai­nuos 30 li­tų. Se­niai sva­jo­jo­me pa­siū­ly­ti žmo­nėms al­ter­na­ty­vų su­si­sie­ki­mą su Juo­dkran­te, Ni­da van­dens trans­por­tu“, - tei­gė bend­ro­vės va­do­vas.

Dėl pa­ly­gi­ni­mo ver­ta pa­mi­nė­ti, kad da­bar bi­lie­tas kel­tu iš Klai­pė­dos į Smil­ty­nę žmo­gui kai­nuo­ja 2,9 li­to, o bi­lie­tas iš Smil­ty­nės į Ni­dą au­to­bu­su – apie 10 li­tų. Vyks­tant į Ni­dą iš Klai­pė­dos au­to­bu­sų sto­ties per Nau­ją­ją per­kė­lą kai­na šok­te­li iki 16 li­tų. Tad ke­lio­nė į vie­ną pu­sę nau­juo­ju grei­taei­giu kel­tu žmo­gui kai­nuos ko­ne dvi­gu­bai dau­giau.

Pla­nuo­se - gegužinės

Pa­ga­liau įgy­ven­di­na­ma ga­li­my­be Ne­rin­gos ku­ror­tus pa­siek­ti vie­šuo­ju van­dens trans­por­tu džiau­gė­si Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nio par­ko (KNNP) di­rek­to­rė Auš­ra Fe­ser.

Ji pri­mi­nė, kad prieš šimt­me­tį ir tar­pu­ka­riu žmo­nės bu­vo įpra­tę Ne­rin­gos kran­tus pa­siek­ti tik van­dens trans­por­tu, juo bu­vo ga­be­na­mos ir sta­ty­bi­nės me­džia­gos, mais­tas, pa­štas ir ki­ta.

„Bu­vo gra­ži tra­di­ci­ja kiek­vie­ną va­sa­ros sa­vait­ga­lį Juo­dkran­tė­je reng­ti ge­gu­ži­nes su gy­va mu­zi­ka, or­kes­trais, šo­kiais miš­ko aikš­te­lė­je. Ta­čiau vi­sos links­my­bės daž­niau­siai baig­da­vo­si pa­ly­gin­ti anks­ti, 23 va­lan­dą, nes or­kes­tran­tai tu­rė­da­vo spė­ti į kel­tą, plau­kian­tį į Mė­me­lį. Ma­no­me, kad šią tra­di­ci­ją ga­li­ma at­gai­vin­ti, juo­lab kad ta pa­ti se­no­ji miš­ko aikš­te­lė prie Gin­ta­ro įlan­kos yra iš­li­ku­si“, - pa­sa­ko­jo A.Fe­ser.

Jos tei­gi­mu, me­ri­ja tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti, kad at­vyks­tan­tie­siems grei­taei­giu kel­tu ne­kil­tų ne­pa­to­gu­mų. „At­vy­kus į Juo­dkran­tę ir iš­li­pus uos­te­ly­je ku­ror­to pra­džio­je, va­sa­ro­to­jams ga­li tek­ti ei­ti net ke­lis ki­lo­me­trus iki vieš­bu­čių. To­dėl ma­nau, kad tu­rė­tų bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mas ir vie­ša­sis trans­por­tas žmo­nėms pa­to­giai pa­siek­ti poil­sia­vie­tes. Taip pat de­rė­tų su­si­rū­pin­ti pa­pil­do­mų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių įren­gi­mu Klai­pė­do­je, nes žmo­nės juk tu­rės pa­lik­ti sa­vo ma­ši­nas, jei no­rės vyk­ti poil­siau­ti į Ne­rin­gą lai­vu“, - svars­tė A.Fe­ser.

Ma­no­ma, kad kel­tas žmo­nes pri­im­tų ne nuo Šiau­rės ra­go, o nuo kran­ti­nės krui­zi­nių lai­vų ter­mi­na­le.

Ne­nu­ra­šo ir „Raketų“

Ne­rin­gos me­ras Da­rius Ja­sai­tis ne­abe­jo­ja, kad grei­taei­gis kel­tas bus itin po­pu­lia­rus. „Ką žmo­gus ma­to pro au­to­mo­bi­lio lan­gus va­žiuo­da­mas plen­tu į Ni­dą? Pu­šų ka­mie­nus, mi­ni­ma­liai – ma­rių pa­no­ra­mą. O plau­kiant lai­vu at­si­vers fan­tas­tiš­ki vaiz­dai, ke­lei­viai ga­lės jais mė­gau­tis. To­dėl tik ska­ti­na­me al­ter­na­ty­vų su­si­sie­ki­mą su ne­ri­ja, nes esa­me su­in­te­re­suo­ti ma­žin­ti au­to­mo­bi­lių skai­čių jo­je“, - LŽ sa­kė jis.

D.Ja­sai­tis už­si­mi­nė, kad šiuo me­tu vyks­ta de­ry­bos su Ap­lin­kos ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­mis dėl ga­li­my­bės at­gai­vin­ti is­to­ri­nį marš­ru­tą Ne­mu­nu Kau­nas-Jur­bar­kas-Ni­da. „Y­ra li­kę se­nie­ji lai­vai "Ra­ke­tos", ta­čiau jie yra la­bai ne­eko­no­miš­ki, to­dėl ne­iš­ven­gia­mai rei­kės skir­ti do­ta­ci­jų. Bi­lie­tai ga­li kai­nuo­ti apie 100 li­tų, to­dėl da­lį su­mos teks pa­deng­ti. Svars­ty­si­me, ar skir­ti 20 tūkst. li­tų do­ta­ci­jų bū­tent šiam marš­ru­tui. Jei­gu jis pa­si­tei­sin­tų, se­nos, ne­eko­no­miš­kos "Ra­ke­tos" bū­tų pa­keis­tos nau­jais, mo­der­niais lai­vais“, - pla­nus at­sklei­dė me­ras.

Jis pri­mi­nė, kad nuo šios va­sa­ros bus siū­lo­ma nuo 20 iki 30 li­tų pa­kel­ti va­di­na­mą­jį eko­lo­gi­nį įva­žia­vi­mo į Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bę mo­kes­tį ma­ši­noms, taip pat įves­ti 2-3 li­tų rink­lia­vą už KNNP lan­ky­mą. „Tai taip pat su­si­ję su ska­ti­ni­mu ne­va­žiuo­ti į Ne­rin­gą ma­ši­no­mis ir nau­do­tis van­dens trans­por­to pa­slau­go­mis“, - dės­tė D.Ja­sai­tis.

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder