Svetima žemė tapo pasipelnymo vieta

Svetima žemė tapo pasipelnymo vieta

Šven­to­jo­je, kau­nie­čiui pri­klau­san­čia­me že­mės skly­pe, jo kai­my­nas, vos pra­si­dė­jus va­sa­ros se­zo­nui, pa­sis­ta­tė poil­sio na­me­lius ir iki šiol juos nuo­mo­ja. Įvai­rias vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas raš­tais už­ver­tęs skly­po sa­vi­nin­kas val­di­nin­kų pa­gal­bos ne­su­lau­kia vi­są va­sa­rą.

Kau­nie­tis Ig­nas P. (pa­var­dė ne­skel­bia­ma pa­šne­ko­vo pra­šy­mu) tei­gia ne­ga­lin­tis dis­po­nuo­ti sa­vo že­me, pa­vyz­džiui, jos par­duo­ti, kol te­bė­ra ne­le­ga­liai kai­my­no pa­sta­ty­ti ir poil­siau­to­jams nuo­mo­ja­mi na­me­liai. Ta­čiau net ke­lių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, į ku­rias šis vy­ras krei­pė­si, val­di­nin­kai ti­ki­na nie­kaip ne­ga­lin­tys pa­sku­bin­ti skan­da­lin­gos sta­ty­bos iš­aiš­ki­ni­mo pro­ce­dū­rų.

Na­me­lius sve­ti­mo­je že­mė­je pa­sis­ta­tęs kai­my­nas pa­tal­pų nuo­mos pa­slau­gai įsi­gi­jo vers­lo liu­di­ji­mą, ga­lio­jan­tį iki rugp­jū­čio 31 die­nos. Jis tar­si iš anks­to nu­spė­jo, kiek lai­ko vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se už­truks vi­sos pro­ce­dū­ros, kol sve­ti­mo­je že­mė­je iš­ki­lę sta­ti­niai bus pra­dė­ti griau­ti.

Nie­ko ne­sta­tė, bet... pastatyta

Kau­nie­tis Ig­nas P. LŽ pa­sa­ko­jo ba­lan­džio mė­ne­sį Šven­to­jo­je nu­si­pir­kęs ke­tu­rių arų skly­pą, kol kas ne­tu­rin­tį jo­kio ju­ri­di­nio ad­re­so. Ta­čiau ga­na grei­tai jis ap­sisp­ren­dė, kad nei vers­lo ja­me, nei gy­ve­na­mo­sios sta­ty­bos ne­plė­tos, to­dėl nu­ta­rė par­duo­ti že­mę nau­jam sa­vi­nin­kui. Ieš­ko­da­mas klien­tų in­for­ma­ci­ją apie par­duo­da­mą skly­pą Ig­nas P. pa­skel­bė in­ter­ne­te ir ne­tru­kus su­lau­kė po­ten­cia­laus pir­kė­jo skam­bu­čio. No­rin­ty­sis įsi­gy­ti že­mės Šven­to­jo­je tei­ra­vo­si, ar kar­tu par­duo­da­mi ir skly­pe sto­vin­tys sta­ti­niai.

„Tai ma­ne la­bai nu­ste­bi­no, nes pir­kau tuš­čią skly­pą ir ja­me ti­krai nie­ko ne­sta­čiau!“ - LŽ tvir­ti­no Ig­nas P. Iš­kart po šio skam­bu­čio jis nu­vy­ko į pa­jū­rį pa­žiū­rė­ti, kas vyks­ta jam pri­klau­san­čia­me skly­pe. Nu­vy­kęs į vie­tą kau­nie­tis įsi­ti­ki­no, kad po­ten­cia­liam skly­po pir­kė­jui sta­ti­niai ne­pri­si­sap­na­vo – ten iš tie­sų sto­vė­jo poil­sio na­me­lis, ir net ne vie­nas. Du na­me­liai į skly­pą įsi­ter­pė be­veik vi­su sa­vo tū­riu, o dar du tar­si bu­vo pa­da­ly­ti pu­siau – vie­na da­lis įreng­ta Ig­no P. že­mė­je, o ki­ta – gre­ta esan­čiuo­se že­mės skly­puo­se. Dar vie­nas pa­sta­tė­lis taip pat iš­ki­lo "dvi­gu­bo­je" te­ri­to­ri­jo­je – Ig­no P. skly­pe ir vals­ty­bės že­mė­je.

Nu­ste­bin­tas kai­my­nų įžū­lu­mo kau­nie­tis krei­pė­si į juos pra­šy­da­mas pa­siaiš­kin­ti. Ta­čiau šie at­si­sa­kė nu­griau­ti poil­sio na­me­lius ir skly­po sa­vi­nin­kui net ne­už­si­mi­nė apie ga­li­my­bę gau­ti pel­no iš pa­sta­tų nuo­mos. „Ma­nęs ne­do­mi­na na­me­lių nuo­mos vers­las, bet bent jau iš man­da­gu­mo ga­lė­jo tai pa­siū­ly­ti“, - pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas. LŽ jis pri­si­pa­ži­no, kad la­biau­siai jį nu­ste­bi­no tai, jog ne­le­ga­liai sta­ty­tus na­me­lius ir poil­sį juo­se kai­my­nai rek­la­muo­ja in­ter­ne­te. Spe­cia­liai tam su­kur­ta­me tink­la­la­py­je yra ne tik pa­sta­tų nuo­trau­kos, bet ir klien­tų at­si­lie­pi­mų, tarp jų ga­li­ma ras­ti net ir ži­no­mų Lie­tu­vos žmo­nių pa­var­džių. In­ter­ne­te skel­bia­mos šių na­me­lių ir apar­ta­men­tų nuo­mos kai­nos va­ri­juo­ja nuo 100 iki 250 li­tų.

Ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų dirb­ti pačios

Ne­su­lau­kęs de­ra­mos kai­my­nų reak­ci­jos Ig­nas P. dėl sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos bir­že­lio 5-ąją krei­pė­si į Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos (VTPSI) prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Klai­pė­dos sky­rių, o lie­pos 23 die­ną - į Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Pa­lan­gos sky­rių dėl sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tų sta­ti­nių nau­do­ji­mo ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­goms. Dar vie­nas raš­tas iš­ke­lia­vo į Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją (VMI) dėl ūki­nės veik­los vyk­dy­mo sa­va­va­liš­ko­je sta­ty­bo­je.

Ig­nas P. ne­slė­pė, kad bu­vo šo­ki­ruo­tas vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų val­di­nin­kų po­žiū­rio. Pir­miau­sia, nie­kas de­ra­mai net ne­su­rea­ga­vo į si­tua­ci­ją. An­tra, Ig­nas P. bu­vo pri­vers­tas spė­lio­ti, į ko­kią tar­ny­bą dar kreip­tis ir ko­kį dar raš­tą par­ašy­ti, kad ku­rio­zi­nė si­tua­ci­ja bū­tų sku­biai bei kom­pe­te­tin­gai iš­spręs­ta. „Pats tu­rė­jau aiš­kin­tis, kaip gin­ti sa­vo tei­ses. Ta­čiau taip ne­tu­rė­tų bū­ti! Tur­būt nie­kas tiks­liai net ne­ži­no, kiek pa­na­šią veik­lą vyk­dan­čių ins­ti­tu­ci­jų yra su­kur­ta ir kur yra jų kom­pe­ten­ci­jų ri­bos. Juk ga­vę sig­na­lą apie ne­le­ga­lią sta­ty­bą, ins­pek­to­riai tu­rė­tų ne tik grei­tai at­lik­ti veiks­mus, bet ir per­duo­ti in­for­ma­ci­ją ki­toms ins­ti­tu­ci­joms!“ - įsi­ti­ki­nęs Ig­nas P.

Jį nu­ste­bi­no ir tai, kad ins­ti­tu­ci­jos tar­pu­sa­vy­je ne­bend­ra­dar­biau­ja. Kau­nie­čio nuo­mo­ne, tu­rė­tų už­tek­ti par­ašy­ti vie­ną raš­tą, ir in­for­ma­ci­ja tu­rė­tų pa­sklis­ti po rei­kia­mas tar­ny­bas. „Vis­kas pa­ju­dė­tų, jei­gu val­di­nin­kų, pri­va­lan­čių iš­spręs­ti prob­le­mą, at­sa­ko­my­bė ne­per­da­vus in­for­ma­ci­jos rei­kia­moms tar­ny­boms bū­tų nu­sta­ty­ta įsta­ty­muo­se. Jaus­da­mi, kad ga­li su­lauk­ti bau­dos ar net ne­tek­ti dar­bo, jie ge­rai pa­suk­tų gal­vas, kaip pa­dė­ti žmo­gui“, - ne­abe­jo­jo Ig­nas P. O kol kas, anot jo, vie­nin­te­lis at­sa­ky­mas yra gau­tas iš Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro. Ja­me nu­ro­do­ma, jog pa­tal­pų nuo­mai hi­gie­nos nor­mos ne­tai­ko­mos, nors pa­gal pa­slau­gų po­bū­dį aki­vaiz­du, kad tei­kia­mos ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gos.

Ta­čiau Ig­nas P. la­biau­siai ste­bė­jo­si tuo, kad VTPSI dar­buo­to­jai net per ke­lis mė­ne­sius nie­kaip ne­su­ge­ba su­ra­šy­ti sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­to. Mo­ty­vuo­ja­ma tuo, kad sa­va­va­liš­kai na­me­lius pa­sta­tę as­me­nys ven­gia ap­si­lan­ky­ti jų ins­ti­tu­ci­jo­je ir pa­teik­ti tu­ri­mus do­ku­men­tus. „Val­di­nin­kai vis dar lau­kia, nors te­le­fo­nu bu­vo pa­tvir­tin­ta, kad jo­kių do­ku­men­tų nė­ra. Vi­sos rei­ka­lin­gos ins­ti­tu­ci­jos in­for­muo­tos, ta­čiau ne­le­ga­li ūki­nė veik­la ma­no že­mė­je vyks­ta ir to­liau“, - tvir­ti­no kau­nie­tis.

Val­di­nin­kai pa­žei­di­mų nerado

Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Pa­lan­gos sky­riaus ve­dė­jas Re­mi­gi­jus Ku­čiaus­kas LŽ sa­kė, kad spe­cia­lis­tai, ga­vę Ig­no P. pra­ne­ši­mą, bu­vo nu­vy­kę į Šven­tą­ją. Pa­ti­kri­nę do­ku­men­tus įsi­ti­ki­no, kad yra pa­tal­pų nuo­mos vers­lo liu­di­ji­mas. Tad na­me­lių sve­ti­mo­je že­mė­je sta­ty­to­jai ne­su­lau­kė jo­kių prie­kaiš­tų ar bau­dų.

Klai­pė­dos aps­kri­ties VMI Mo­kes­ti­nių prie­vo­lių de­par­ta­men­to di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jos Al­do­nos But­kie­nės tei­gi­mu, kiek­vie­no ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čio gy­ven­to­jo si­tua­ci­ja in­di­vi­dua­li. „Jei pa­tal­pas gy­ven­to­jas nuo­mo­ja ki­tiems žmo­nėms, su nuo­mi­nin­ku pa­kan­ka su­da­ry­ti nuo­mos su­tar­tį ir gau­tas pa­ja­mas už tur­to nuo­mą dek­la­ruo­ti iki ki­tų me­tų ge­gu­žės 1 die­nos, iki to ter­mi­no su­mo­kant gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį“, - toks bu­vo val­di­nin­kės at­sa­ky­mas.

At­ves­dins pas ins­pek­to­rių

VTPSI Stra­te­gi­jos ir ana­li­zės sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ri­čar­das Ind­ra­šius LŽ pa­tvir­ti­no, kad Ig­no P. pra­ne­ši­mas gau­tas bir­že­lio pra­džio­je. Tuo­met gal­būt sve­ti­ma­me skly­pe su­ren­tu­siam poil­sio na­me­lius Al­gir­dui Ru­šins­kui su­ra­šy­tas pri­va­lo­ma­sis nu­ro­dy­mas pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją ir tu­ri­mus do­ku­men­tus dėl poil­sio na­me­lių Py­li­mo g. 47. Jis do­ku­men­tus tu­rė­jo pa­teik­ti 2014 me­tų lie­pos 4 die­ną. Ka­dan­gi pa­aiš­ki­ni­mo ar do­ku­men­tų A. Ru­šins­kas ne­pa­tei­kė, rugp­jū­čio 7 die­ną jis iš­kvies­tas į sky­rių ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lui su­ra­šy­ti už pri­va­lo­mo­jo nu­ro­dy­mo ne­vyk­dy­mą (pa­aiš­ki­ni­mų, do­ku­men­tų ne­pa­tei­ki­mą).

VTPSI Klai­pė­dos te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­riaus Sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros pos­ky­rio ve­dė­jos Dai­no­ros Ber­no­ta­vi­čie­nės tei­gi­mu, A. Ru­šins­kas ne­at­vy­ko į su­si­ti­ki­mą su ins­pek­to­riu­mi ir kvies­tas an­trą kar­tą. To­dėl ir rugp­jū­čio 8-ąją, ir 11-ąją su­ra­šy­ti še­ši sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­tai dėl sta­ti­nių Py­li­mo g. 47 ir gre­ta esan­čia­me, Ig­nui P. pri­klau­san­čia­me, skly­pe. To­liau nu­sta­ty­ta tvar­ka bus vyk­do­mos sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos pa­da­ri­nių ša­li­ni­mo pro­ce­dū­ros. „Pri­va­lo­mie­ji nu­ro­dy­mai jau ren­gia­mi, jie su­ra­šo­mi per 10 die­nų. Taip pat ren­gia­mi kvie­ti­mai dėl sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos su­ra­šy­mo. Krei­pi­ma­sis į po­li­ci­ją dėl A. Ru­šins­ko at­ves­di­ni­mo jau de­ri­na­mas su tei­si­nin­kais," – LŽ ti­ki­no val­di­nin­kė. Anot jos, A. Ru­šins­kui taip pat tu­rė­tų bū­ti tai­ko­ma už sta­ty­bos vals­ty­bi­nę prie­žiū­rą at­lie­kan­čių par­ei­gū­nų tei­sė­tų nu­ro­dy­mų ne­vyk­dy­mą nu­ma­ty­ta ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė - bau­da - pi­lie­čiams nuo 1 tūkst. iki 7 tūkst. li­tų.

Tuo me­tu A. Ru­šins­kas, LŽ žur­na­lis­tės pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją, at­si­sa­kė tai da­ry­ti.

Skaitomiausi portalai

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder