Lenkijos patirtis ugdant  autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus

Lenkijos patirtis ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus

Autizmas - tema, kuri šiandien itin aktuali visame pasaulyje ir Lietuvoje. Autizmo spektro sutrikimai (ASS) vis dar išlieka apgobti paslapties, nežinios ir baimės. Baimės, kurią išgyvena tėvai, mokytojai, vaiko bendraklasiai ir jų tėvai.

Statistiniai duomenys rodo, kad autizmo spektro sutrikimas diagnozuojamas vis dažniau. Todėl mokytojams labai svarbu žinoti autistiškų vaikų ugdymo principus, metodus bei ypatumus.

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, 2017 m. spalio 9- 13 d. organizavo stažuotę Lenkijoje. Stažuotės tikslas – supažindinti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus su taikomojo elgesio analizės principais ir taikymo galimybėmis bei plėtoti specialiųjų kompetencijų ugdymo galimybes.

11 šalies mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, tarp kurių ir Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos spec. pedagogė Kristina Stankutė-Matė, lankėsi Krok po Kroku mokykloje Varšuvoje. 20 metų darbo su ASS turinčiais vaikais patirtį turinti Dr. Monika Suchowierska- Stephany supažindino mus su šios mokyklos veikla bei vedė 3 dienų mokymus.

Stažuotės dalyviai turėjo galimybę susipažinti su privačia mokykla, skirta ASS turintiems vaikams. Tai prieš aštuonerius metus parapijos patalpose įsikūrusi mokykla, kurioje šiandien mokosi 8 mokiniai ir dirba 7 pedagogai. Įstaigos direktorė pažymėjo, jog tai itin "sunkūs" vaikai, su kuriais kitos mokyklos nepajėgia dirbti. Mokykloje vadovaujamasi taikomojo elgesio analizės metodu ir „mažų žingsnių“ principu. Direktorė su šypsena veide sako, kad jie naudojasi ir savo metodu- prideda savo širdį. Į kiekvieną vaiką žiūrima kaip į asmenybę. Siekiama užtikrinti individualų darbą su vaiku, tačiau daug dėmesio skiriama ir grupiniams užsiėmimams- muzikos, kalbos terapijos, kūno kultūros ir pan.

Mokykloje siekiama ugdyti įgūdžius, kurie ateityje leistų šiems vaikams gyventi pakankamai oriai, nors visiems jiems bus reikalinga nuolatinė priežiūra. Ugdomi bendravimo, pažinimo, socialiniai, savitarnos įgūdžiai. Pažintinių kelionių metu mokiniai sužino apie gamtą, artimiausią, socialinę-kultūrinę aplinką. Labai svarbus yra dvasinis ugdymas. Mokykloje įrengta koplyčia, kurioje kartą per savaitę laikomos Šv. Mišios. Svarbu paminėti, jog mokyklos pedagogai, specialistai glaudžiai bendradarbiauja. Kartą per savaitę jie susirenka aptarti vaikų pasiekimų, numatyti naujus tikslus, vyksta mini mokymai.

Parapijos patalpose t.p. yra įsikūręs integruotas darželis, kur ugdoma 16 vaikų, 3 iš jų turi didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Darželis dirba pagal M.Montessori metodą.

Antrąją ir trečiąją stažuotės dienas dalyviai stebėjo praktines veiklas Krok po Kroku klinikoje bei darželyje. Dr. Monika Suchowierska- Stephany akcentuoja, jog ugdant ASS turinčius vaikus labai svarbi viena pagrindinių nuostatų- terapija turi būti intensyvi, apie 25 valandas per savaitę. Lenkijos valstybė mažamečiams vaikams per metus finansuoja 200 valandų terapijos. Klinikoje, kurią aplankėme, vaikams skiriamos 4 val. intensyvios terapijos per dieną. Čia akcentuojama struktūruota aplinka, gyvenimiškų, socialinių įgūdžių lavinimas bei nuolatinis kartojimas. Siekiama išmokyti ir sustiprinti esminius savarankiškumo įgūdžius. Po intensyvios terapijos klinikoje, vaikai pereina į tose pačiose patalpose įsikūrusį darželį. Darželio mokestį didžiąja dalimi t.p. padengia valstybė.

Krok po Kroku klinikoje bei darželyje kiekvienam vaikui sudaromas individualus ugdymo planas, kuris parengtas remiantis išsamiu vertinimu. Numatomi objektyvūs, pamatuojami ilgalaikiai bei trumpalaikiai tikslai, nuolat stebima pažanga. Į ugdymo planavimą bei įgyvendinimą įtraukiami tėvai. Kaip teigia Dr. Monika Suchowierska- Stephany, moksliniai tyrimai parodė, kad tėvų mokymas ir bendradarbiavimas yra būtini sėkmingam vaiko ugdymui. Krok po Kroku specialistai tiki, kad tėvai yra svarbiausi vaiko ugdymo grupės nariai.

Dauguma vaikų, su kuriais dirbama klinikoje ar darželyje, negeba savo norų ar poreikių išreikšti žodžiais, vėluoja jų kalbos raida. Tyrimai rodo, kad probleminį elgesį galima ženkliai sumažinti taikant alternatyvaus bendravimo mokymo būdus. Terapeutai dirba pagal PECS (Picture Exchange Communication System) metodiką, kuri yra sukurta autistiškų ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų bendravimo ir kalbėjimo įgūdžiams ugdyti. Tyrimai rodo, kad taikant šią metodiką dviejų trečdalių vaikų kalba ima vystytis gerokai sparčiau. Pažymima, jog prieš pradedant mokyti vaiką bendrauti komunikaciniais simboliais labai svarbu sužinoti ugdytinio pomėgius, sukurti tinkamą mokymo aplinką. Stažuotės metu turėjome galimybę stebėti, kaip vyksta pirmieji PECS taikymo užsiėmimai.

Krok po Kroku klinikos- darželio materialinė bazė puiki- gausu įvairių mokomųjų priemonių, naujai įrengtos patalpos, kurios pritaikytos užsiėmimų stebėjimui. Sudarytos puikios sąlygos užsiėmimus, vaikų veiklas stebėti tėvams, studentams, kitiems specialistams.

Stažuotės metu dalyviai turėjo galimybę 3 d. mokymuose praplėsti turimas teorines žinias apie taikomojo elgesio analizės principus, alternatyviosios komunikacijos taikymo galimybes. Susipažino su pakankamai gerai veikiančia pagalbos teikimo sistema ASS turintiems mokiniams. Programos dalyviai realiai pamatė, kaip vyksta užsiėmimai, konsultacijos.

Pozytivus Lenkijos valstybės požiūris į ASS turinčių vaikų ugdymą, pagalbos šeimai modelis, glaudus mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas, aukšta specialistų kvalifikacija sudaro optimalias sąlygas šių vaikų ugdymui.

Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė Kristina Stankutė-Matė, stažuotės Lenkijoje „Elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Lenkijos patirtis“ dalyvė

Sidebar placeholder