Seime duotas startas gimines telkiančiai dienai

(1)

Seimas imasi svarstyti pasiūlymą pirmąjį liepos šeštadienį paskelbti Giminių diena.

Praėjusį ketvirtadienį parlamentarai po pateikimo pritarė Seimo nario Giedriaus Surplio iniciatyvai į atmintinų dienų sąrašą įtraukti Giminių dieną.

Jo nuomone, tokia diena pa­dė­tų puo­se­lė­ti lie­tu­viš­kas tra­di­ci­jas, telk­ti gi­mi­nes, ypač tuos, ku­rie iš­si­sklai­dę po vi­są pa­sau­lį, do­mė­tis sa­vo gi­mi­nės is­to­ri­ja.

„Taip pat at­krei­piu dė­me­sį, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) ir ypač Lie­tu­va tam­pa vie­ni­šų žmonių re­gio­nu.

To­kia Gi­mi­nių die­na pir­mą­jį lie­pos šeš­ta­die­nį pa­dė­tų mums ir rū­pi­nan­tis vie­ni­šais sa­vo gi­mi­nės na­riais“, – pristatydamas projektą iš parlamento tribūnos sakė Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narys G. Surplys.

Parlamentaras Algimantas Dumbrava irgi pastebėjo, kad vi­suo­me­nė sve­ti­mė­ja, da­ro­si labiau už­dara.

„Ši­ta die­na tik­rai ver­ta dė­me­sio. Yra labai svarbu sukviesti sa­vo gimines, vai­kus, anūkus, močiutes, ar­ti­muo­sius, pabendrauti, pri­si­min­ti juos, pa­gerb­ti ir ap­si­ka­bin­ti.

Esa­me la­bai stip­riai su­sve­ti­mė­ję, su­si­rū­pi­nę tik­tai sa­vo rei­ka­lais, o gi­mi­nes su­kvies­ti, kaip bū­da­vo anks­čiau, tik­rai jau to ne­bė­ra“, – pritarti projektui kvietė A. Dumbrava.

Iniciatyva sulaukė šmaikščių kolegų komentarų

Pasiūlymas dėl naujos atmintinos Giminių dienos sulaukė linksmų ir kandžių Seimo narių vertinimų.

„Ar ne­ma­no­te, kad įve­dus Gi­mi­nių die­ną rei­kė­tų kom­pen­suo­ti ir gi­mi­nės ba­liaus su­ren­gi­mą? Siū­ly­čiau nu­sta­ty­ti, kad kom­pen­sa­ci­jo­je sta­lo ko­men­dan­tui bū­tų nu­ma­ty­tas pa­pil­do­mas dvi­gu­bas ap­mo­kė­ji­mas už dar­bą“, – juokavo Seimo narys Andrius Vyšniauskas.

„Kai bū­da­vo bul­via­ka­sis, vi­sas gi­mi­nes ma­ty­da­vo­me lau­kuo­se, o jau 10 me­tų, gal dau­giau, ma­žai kas jau ka­sa tas bul­ves. Jū­sų idė­jai pri­ta­riu“, – pastebėjo parlamentaras Robertas Šarknickas.

Daugiausiai Seimo narių abejonių sulaukė datos pasirinkimas. Parlamentarei Editai Rudelienei atrodo, kad Lietuvoje giminės turi tra­di­ci­ją bur­tis per Ve­ly­kas, per Ka­lė­das, lap­kri­čio 1, 2 die­nomis.

Seimo narys Andrius Kupčinskas irgi atkreipė dėmesį į tai, kad dau­giau­sia gi­mi­nių grįžta į Lietuvą iš užsienio prieš Ka­lė­das.

Parlamentaras Valentinas Bukauskas teiravosi, kodėl ne­pa­si­rin­k­tas pir­masis lie­pos sek­ma­die­nis.

„Tada gi­mi­nei su­va­žia­vus būtų švenčiama su Mi­šio­mis, su pa­si­mel­di­mu, su ti­kė­ji­mu, juk esa­me krikš­čio­nys, o pas­kui gi­mi­nės ben­d­ri pie­tūs“, – svarstė V. Bukauskas.

Atsakydamas į tai, G. Surplys aiškino, kad įpras­ta, jog va­sa­rą gi­mi­nės su­grįž­ta iš už­sie­nio, susirenka, pa­ger­bia gal­būt ir mi­ru­siuo­sius gi­mi­nės na­rius.

„Ka­lė­dų lai­ko­tar­pis ir taip yra pil­nas įvai­riau­sių šven­čių: Kū­čios, Ka­lė­dos, Nau­jie­ji me­tai, Trys Ka­ra­liai“, – aiškino G. Surplys.

Seimo narės Angelės Jakavonytės nuomone, ini­cia­ty­va yra ge­ra, bet kiek­vie­na gi­mi­nė pati nu­spren­džia, ka­da organizuoti su­si­ti­ki­mus.

Diskusijoje parlamentarai atkreipė dėmesį ir į tokių giminių susitikimų galimą riziką, ypač politikams.

„Su gi­mi­nė­mis rei­kia ben­drau­ti, be jo­kios abe­jo­nės, su­si­tik­ti, jei­gu esa­me iš­si­sklai­dę po vi­są pa­sau­lį, ga­li­ma net ba­lių su­reng­ti „Te­ams“ plat­for­mo­je ir at­švęs­ti.

Pro­ble­ma, kaip ma­tė­me, kad gi­mi­nių ne­pa­si­rink­si ir ga­li stai­ga pa­pul­ti į ži­niask­lai­dos dė­me­sį, jei­gu į tą ba­lių at­vyks tie gi­mi­nai­čiai, ku­rie tu­ri iš­šū­kių su tei­sė­sau­ga, teis­mais ar­ba yra pa­ieš­ko­mi.

Čia ga­li­me pri­si­min­ti ka­ra­lių Min­dau­gą, ku­ris ra­di­ka­liai spręs­da­vo gi­mi­nių klau­si­mą – tie­siog su jo­mis at­si­svei­kin­da­vo. Bet pa­ti idė­ja yra įdo­mi“, – pastebėjo parlamentaras Vilnius Semeška.

G. Surplys kvietė kolegas pa­žiū­rėti į jo idėją be sar­kaz­mo.

„Tu­ri­me Šei­mos die­ną, bet Gi­mi­nių die­ną bū­tų šiek tiek pla­čiau pa­žvelg­ta į mū­sų iš­plės­ti­nę, sa­ky­ki­me, šei­mą – į se­ne­lius, į dė­des, į pus­bro­lius, į te­tas.

Ma­nau, ini­cia­ty­vų ga­lė­tų gim­ti įvai­riau­sių dėl gi­mi­nės me­džio ty­ri­nė­ji­mo, ge­ne­a­lo­gi­jos ty­ri­nė­ji­mo, iš­plės­ti­nių ry­šių per vi­są pa­sau­lį tarp gi­mi­nių“, – aiškino G. Surplys.

Pateikimo stadijoje už  projektą balsavo 45 parlamentarai , prieš – 10, su­si­lai­kė 26.

Šiais metais oficialios atmintinos Giminių dienos kalendoriuje dar nebus, nes parlamentarai nutarė toliau svarstyti projektą rudens sesijoje.

Gemius

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder