Seime nebus senjorams skirtos nuolatinės komisijos: projektas atmestas

(6)

Parlamentarai atmetė pasiūlymą sudaryti Seime nuolat veikiančią Vyresnio amžiaus žmonių reikalų komisiją.

Praėjusį ketvirtadienį tai numatančios Seimo nario socialdemokrato Kęstučio Vilkausko pateiktos Statuto pataisos nesulaukė pritarimo ir buvo atmestos.

Pasak jo, vyresnio amžiaus žmonės susiduria su įvairiomis problemomis, tokiomis kaip socialinė atskirtis, diskriminacija, skurdas, prasta sveikata ir paslaugų trūkumas.

„Siūlau Sei­me su­kur­ti Vy­res­nio am­žiaus žmo­nių rei­ka­lų nuo­la­ti­nę ko­mi­si­ją. Vi­si Lie­tu­vos sen­jo­rai, vy­res­nio am­žiaus žmo­nės pa­dė­kos, kad jie ga­lų ga­le tu­rės kur spręs­ti sa­vo ak­tu­a­lias pro­ble­mas. Ši la­bai di­de­lė ir di­dė­jan­ti socialinė grupė tik­rai ver­ta didesnio  dė­me­sio“, – kolegoms iš Seimo tribūnos sakė K. Vilkauskas.

Anot jo, Vals­ty­bės duo­me­nų agen­tū­ros duo­me­ni­mis, 2023 me­tais 65-erių ir vy­res­nio am­žiaus as­me­nų Lie­tu­vo­je bu­vo virš 600 tūkst.

Anot Seimo nario Eugenijaus Jovaišos, tai yra mil­ži­niš­ka vi­suo­me­nės da­lis, kuri yra pa­jė­gi dar daug duo­ti vi­suo­me­nei.

„Visas pa­sau­lis, Va­ka­rų pa­sau­lis tai su­pran­ta ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nių po­li­ti­ką formuoja taip, kad jie ga­lė­tų kuo la­biau, vi­sa­ver­tiš­kiau įsi­lie­ti į vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mą. Yra dau­gy­bė pa­jė­gių moks­li­nin­kų, ku­rie ga­lė­tų įsi­jung­ti ir to­liau dirb­ti su įvai­riais moks­li­niais pro­jek­tais. De­ja, jiems nė­ra nu­ma­ty­tos nei fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gos, nei ga­li­my­bės da­ly­vau­ti pro­jek­tuo­se. To­dėl to­kios ko­mi­si­jos su­da­ry­mas ir jos nuo­la­ti­nė veik­la yra tik­rai ne vai­kų žai­di­mas, o la­bai rei­ka­lin­ga prie­mo­nė vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mui re­gu­liuo­ti“, – paremdamas projektą sakė E. Jovaiša.

Projektui oponavę Seimo nariai tvirtino, kad senjorų problemas sprendžia So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM), Seimo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas.

„Komitetas la­bai at­sa­kin­gai at­lie­ka sa­vo dar­bą ir daug dė­me­sio ski­ria bū­tent sen­jo­rų gy­ve­ni­mo są­ly­goms, jų pen­si­joms. Gal­būt iš tik­rų­jų pa­kak­tų dau­giau funk­ci­jų ar dė­me­sio skir­ti ko­mi­te­to veik­lai ar­ba siū­ly­ti įsteig­ti pa­ko­mi­te­tį?“, – svarstė parlamentarė Rima Baškienė.

Buvusi Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė at­kreip­ė dė­me­sį į tai, kad ša­lia SADM vei­kia ne­se­niai re­for­muo­ta Vy­res­nio am­žiaus žmo­nių rei­ka­lų ta­ry­ba.

K. Vilkauskas siūlė, kad nauja komisija, dalyvaujant nevyriausybinių organizacijų atstovams, nagrinėtų vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo sąlygų, sveikatos priežiūros ir globos, socialinės piniginės paramos, socialinių paslaugų teikimo, neįgalių senjorų integravimo problemas. Ši komisija domėtųsi senjorų švietimu ir būtinų gebėjimų ugdymu, jų laisvalaikiu, užimtumu ir įtraukimu į darbo rinką.

Savo kompetencijai priklausančiais klausimais komisija rengtų ir teiktų Seimui svarstyti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, analizuotų kitų šalių įstatymus ir patirtį, atliktų parlamentinę kontrolę.

Socialdemokrato K. Vilkausko iniciatyva neįveikė Seime pateikimo stadijos. Už ją balsavo 45 parlamentarai, prieš – 7, su­si­lai­kė 50. Parlamentarai nesutiko, kad projektas būtų tobulinamas ir jį atmetė.

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder