Valstybės apdovanojimų statusą siūloma grąžinti trims medaliams

Kariuomenės kūrėjų ir šaulių medaliams siūloma grąžinti valstybės apdovanojimų statusą.

Praėjusią savaitę Seimas po pateikimo pritarė Valstybės apdovanojimų įstatymo pataisoms, kad Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliui, Šaulių žvaigždei bei Šaulių žvaigždės medaliui būtų atkurtas valstybės apdovanojimų statusas ir juos teiktų nebe krašto apsaugos ministras, o prezidentas.

Už tai balsavo 75 parlamentarai, niekas nebuvo prieš ir nesusilaikė. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai.

Minėti medaliai iki 2002 metų pabaigos turėjo valstybinių apdovanojimų statusą, bet priėmus naują Valstybės apdovanojimų įstatymą, nustatyta, kad jais apdovanoja krašto apsaugos ministras.

„Šių ap­do­va­no­ji­mų at­kū­ri­mas rei­ka­lin­gas tam, kad dar sy­kį pri­min­tu­me vi­suo­me­nei, ko­kį svar­bų vaid­me­nį at­lie­ka šau­liai ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sa­va­no­riai. Bū­tent jie, duo­da­mi sa­vo prie­sai­ką Lie­tu­vai, vi­suo­met at­ei­na į pa­gal­bą ten, kur jos rei­kia la­biau­siai“, – Seime teigė viena iš projekto autorių Paulė Kuzmickienė.

„Uk­rai­nos įvy­kių kon­teks­te šie ap­do­va­no­ji­mai tu­ri dar di­des­nę reikš­mę. La­bai svar­bu tin­ka­mai pa­gerb­ti ir įver­tin­ti žmo­nes, ku­rie au­ko­ja sa­vo lai­ką stip­rin­da­mi Lie­tu­vos sau­gu­mą“, – kalbėjo ji.

Pagal projektą Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu apdovanojami asmenys, Lietuvos kariuomenėje tarnavę 1918–1920 metais, ginkluoto pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai, kariai ir Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Apsaugos skyriaus darbuotojai, tarnavę nuo 1990 metų kovo 11 dienos iki 1991 metų rugpjūčio 23 dienos ir ištarnavę ne mažiau kaip šešis mėnesius, asmenys, priimti į Lietuvos šaulių sąjungą iki 1991 metų rugpjūčio 23 dienos ir išbuvę jos nariais ne mažiau kaip metus, gynę ir saugoję svarbius objektus.

Šaulių žvaigždė skiriama Lietuvos šaulių sąjungos nariams, pasižymėjusiems organizaciniais darbais, ypatingu uolumu, sąžiningumu ir ištvermingumu, Šaulių žvaigždės medalis – pasižymėjusiems Šaulių sąjungos nariams, nusipelniusiems Lietuvos valstybei ir Šaulių sąjungai.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder