Seimo akiratyje – jaunimo pamėgti mopedai ir keturračiai: siūlo leisti vairuoti tik išlaikius praktinį egzaminą

Seimas svarstys įstatymo pataisas, siūlančias leisti vairuoti mopedus ir lengvuosius keturračius tik išlaikius praktinį vairavimo egzaminą.

Šią savaitę Seimui pristatydama tai numatančias Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narė Ligita Girskienė sakė, kad vie­šo­jo­je erd­vė­je beveik kas­dien ma­to­me už­fik­suo­tas aki­mir­kas iš eis­mo įvy­kių, į ku­riuos patenka tiek mo­pe­dų, tiek ma­žų­jų „au­to­mo­bi­liu­kų“ vai­ruo­to­jai.

„Did­mies­čių gat­vė­se vis daž­niau ma­to­me tuos va­di­na­muo­sius ma­žuo­sius mies­to „au­to­mo­bi­liu­kus“, ku­riais gali­ma va­žiuo­ti nuo 15 me­tų tu­rint AM ka­te­go­ri­ją bei nuo 16 me­tų – B1 ka­te­go­ri­ją.

Vie­šai yra skel­bia­ma, kad šiuo me­tu Lie­tu­vo­je to­kių „au­to­mo­bi­liu­kų“ yra re­gist­ruo­ta apie 12 tūkst. ir jie po­pu­lia­rė­jai“, – pateikdama projektą Seime sakė L. Girskienė.

Parlamentarė pastebėjo, kad jauni žmonės dažnai linkę viršyti greitį.

„Ga­min­to­jai nurodo, kad tokių au­to­mo­bi­lių grei­tis ga­li bū­ti ne di­des­nis ne­gu 45 ki­lo­met­rai per va­lan­dą ir jų ma­sė ne di­des­nė ne­gu 400 ki­log­ra­mų.

Ta­čiau man ne kar­tą te­ko ma­ty­ti jau­nuo­lių, mies­to gat­vė­mis skrie­jančių ir 60 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu. Spe­cia­lis­tai tei­gia, kad šios trans­por­to prie­mo­nės ga­li iš­vys­ty­ti mak­si­ma­lų grei­tį be­veik iki 100 ki­lo­met­rų“, – sakė L. Girskienė.

Ji atkreipė dėmesį į tokių transporto priemonių, kurias vairuoja nepilnamečiai, saugumo problemą.

„Prie vai­ro sė­di vi­sai jau­ni ir jo­kių vai­ra­vi­mo įgū­džių ne­tu­rin­tys eis­mo da­ly­viai. Spe­cia­lis­tai tei­gia ban­dy­mo me­tu iš­si­aiš­ki­nę, kad, pa­vyz­džiui, prie­kiu at­si­tren­kus į kliū­tį, va­žiuo­jant to­kiu au­to­mo­bi­liu vos 50 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu, vai­ruo­to­jas ne­tu­ri jo­kių šan­sų iš­gy­ven­ti“, – sakė L. Girskienė.

Pasak jos, no­rint vai­ruo­ti to­kią trans­por­to prie­mo­nę, kaip ir mo­pe­dą, už­ten­ka iš­lai­ky­ti te­ori­jos eg­za­mi­ną „Re­git­ro­je“, prak­ti­nis vai­ra­vi­mas nė­ra pri­va­lo­mas.

Įstatymo pataisas pristačiusi L. Girskienė siū­lo svars­ty­ti ga­li­my­bę įves­ti bent ke­lias­de­šimt pri­va­lo­mų prak­ti­nio vai­ra­vi­mo pa­mo­kų AM ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jams.

Jų skai­čius, parlamentarės nuomone, ga­lė­tų bū­ti nu­sta­ty­tas po­įsta­ty­mi­niais tei­sės ak­tais ir ga­lė­tų bū­ti dvi­gu­bai ma­žes­nis ne­gu ki­tų ka­te­go­ri­jų vai­ruo­to­jams.

Jeigu Seimas pritartų, mopedų ir lengvųjų keturračių vairuotojai turėtų teisę dalyvauti eisme ir gauti vairuotojo pažymėjimą tik praėję mokymus bei išlaikę teorijos ir praktinį egzaminus.

Projektą kritikavę Seimo nariai svarstė, ar tai nebus vairavimo mokyklų interesas?

„Čia be­veik lo­bis­ti­nis pro­jek­tas, ku­rį sėk­min­gai ga­lė­jo „pa­kiš­ti“ tur­būt vai­ra­vi­mo mo­kyk­los. Manau, kad vai­ra­vi­mo mo­kyk­los „ga­mins“ va­lan­das.

Su­tin­ku, kad gat­vė nė­ra aikš­te­lė, bet toks pa­siū­ly­mas ga­li tap­ti dar di­des­ne pro­ble­ma, nes vairuotojai vi­sai ne­no­rės lai­ky­ti eg­za­mi­nų, veng­da­mi pa­pil­do­mų iš­lai­dų.

Ma­nau, kad ta­da mes tu­rė­si­me vi­sai jo­kių įgū­džių ne­tu­rin­čius jau­nuo­lius, ku­rie laks­to gat­vė­mis“, – prognozavo Seimo narys konservatorius Linas Slušnys.

Nepaisant kritikos įstatymo pataisos sulaukė pritarimo pateikimo stadijoje. Už jas balsavo 42 Seimo nariai, prieš – 7, su­si­lai­kė 25. Projektą svarstys Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, o į Seimo plenarinę salę jis sugrįš rudens se­si­jo­je.

Šiuo metu AM kategorijos vairuotojams nėra privaloma išlaikyti praktinį vairavimo egzaminą.

AM kategorijai priskiriami mopedai ir lengvieji keturračiai. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama pradėti vairuoti šias transporto priemones – 15 metų.

Gemius

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder