Va­sa­ros es­tra­dai ruošiami buldozeriai

Va­sa­ros es­tra­dai ruošiami buldozeriai

Klaipėdoje vis labiau kunkuliuoja aistros dėl miesto valdžios planų šiemet sunaikinti didžiąją dalį Vasaros koncertų estrados, ją modernizuojant ir pritaikant rekreacijai bei sportui.

Uos­ta­mies­čio cho­ri­nė bend­ri­ja „Au­ku­ras“ su­rin­ko dau­giau kaip 400 žmo­nių, prieš­ta­rau­jan­čių es­tra­dos nai­ki­ni­mui, par­ašų ir krei­pė­si į aukš­čiau­sius ša­lies va­do­vus, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją, pra­šy­da­ma iš­sau­go­ti is­to­riš­kai svar­bų ob­jek­tą.

„Va­sa­ros es­tra­da yra bū­ti­na vie­ta dai­nų šven­tėms reng­ti. Ji ta­po Va­ka­rų ir Ma­žo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­nio ne­ma­te­ria­lio­jo kul­tū­ros pa­vel­do iš­sau­go­ji­mo bei dai­nų šven­čių, cho­ri­nės kul­tū­ros tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mo pa­grin­di­niu ga­ran­tu. Pla­nai su­nai­kin­ti šį ob­jek­tą griau­na se­nas Klai­pė­dos dai­nų šven­čių tra­di­ci­jas“, – tei­gė „Au­ku­ro“ ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Šums­kis.

Klai­pė­dos val­džios at­sto­vai ra­mi­na, kad ir po mo­der­ni­za­ci­jos es­tra­do­je ga­lės vyk­ti dai­nų šven­tės, o pats ob­jek­tas taps dar pa­trauk­les­nis vi­suo­me­nei dėl nau­jai su­kur­tos re­krea­ci­nės ir spor­to inf­ras­truk­tū­ros.

Šią žiūrovams skirtą dalį su visu pylimu norima nugriauti ir jos vietoje įrengti sporto infrastruktūrą. Deniso Nikitenkos nuotr.

Su­nai­kins amfiteatrą

Šiau­ri­nė­je uos­ta­mies­čio da­ly­je, miš­ko prie­igo­se, stūk­san­ti Va­sa­ros es­tra­da iš­ki­lo 1983 me­tais. Čia ren­gia­mos dai­nų šven­tės.

Ši, ki­taip nei Vil­niaus Vin­gio par­ke esan­ti es­tra­da, yra iš­baig­tos am­fi­tea­tro for­mos: vie­na da­lis deng­ta sto­gu, ki­ta, ku­ri įreng­ta ant nuo­žul­naus py­li­mo, skir­ta sė­dė­ti žiū­ro­vams.

Va­sa­ros es­tra­dos te­ri­to­ri­ja nė­ra apt­ver­ta, to­dėl jau daug me­tų šis ob­jek­tas ken­čia nuo van­da­lų. Ir da­bar ga­li­ma ma­ty­ti su­pu­vu­sius ir iš­ar­dy­tus suo­liu­kus, sty­ran­čias įvai­rias sta­ty­bi­nes kons­truk­ci­jas.

Klai­pė­dos val­džios at­sto­vai ne kar­tą yra pa­brė­žę, kad Va­sa­ros es­tra­dai rei­kia rim­tų po­ky­čių, nes vien kos­me­ti­nis re­mon­tas duo­tų trum­pa­lai­kį efek­tą. Per­nai uos­ta­mies­čio ta­ry­bos ko­le­gi­ja nu­spren­dė, kad lai­kas im­tis kon­kre­čių dar­bų: at­li­kus ga­li­my­bių stu­di­ją nu­tar­ta es­tra­dą mo­der­ni­zuo­ti.

Iš ke­lių va­rian­tų po­li­ti­kams pri­im­ti­niau­sias bu­vo siū­ly­mas su­ly­gin­ti su že­me apie du treč­da­lius es­tra­dos – pa­nai­kin­ti žiū­ro­vams skir­tą am­fi­tea­tro da­lį su py­li­mu. Deng­to­ji da­lis bū­tų pa­lik­ta.

Griaunamas pylimas

At­li­kus grio­vi­mo dar­bus, ku­rių pre­li­mi­na­ri ver­tė – apie 152 tūkst. eu­rų, ly­gio­je vie­to­je bū­tų įreng­ta nau­ja re­krea­ci­nė ir spor­to inf­ras­truk­tū­ra: lau­ko tre­ni­ruok­liai, te­ni­so kor­tai, erd­vės gru­pi­niams už­siė­mi­mams. Pla­nuo­ja­ma, kad už mies­to pi­ni­gus įreng­tą komp­lek­są val­dy­tų per kon­kur­są par­ink­ti vers­li­nin­kai.

Įsi­trau­kė ministerija

Vie­tos po­li­ti­kų spren­di­mas su­ly­gin­ti su že­me da­lį Va­sa­ros es­tra­dos pir­miau­sia ne­tru­ko su­lauk­ti tie­sio­giai su dai­nų šven­tė­mis su­si­ju­sių ko­lek­ty­vų reak­ci­jos.

Klai­pė­dos cho­ri­nė bend­ri­ja „Au­ku­ras“ pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je aukš­čiau­siems ša­lies va­do­vams bei kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­joms iš­siun­tė krei­pi­mą­si su pra­šy­mu stab­dy­ti uos­ta­mies­čio val­džios už­mo­jus.

„Va­sa­ros es­tra­da Klai­pė­do­je yra ne­ats­ki­ria­ma su­de­da­mo­ji da­lis vi­sos Lie­tu­vos dai­nų šven­čių tra­di­ci­jos, ku­rią pa­sau­li­nė UNES­CO or­ga­ni­za­ci­ja yra pa­skel­bu­si žmo­ni­jos žo­di­niu ir ne­ma­te­ria­liuo­ju kul­tū­ros pa­vel­du bei įpa­rei­go­ju­si vals­ty­bę jį vi­so­ke­rio­pai sau­go­ti ir puo­se­lė­ti. Va­sa­ros es­tra­da ta­po ti­kru ir mies­to, ir vi­so re­gio­no sim­bo­liu: vie­ta, liu­di­jan­čia is­to­ri­nių ir kul­tū­ri­nių įvy­kių at­mi­ni­mą“, – dės­to­ma krei­pi­me­si.

Pri­me­na­ma, kad bū­tent Va­sa­ros es­tra­do­je, be dai­nų šven­čių, vy­ko pir­mie­ji dau­gia­tūks­tan­ti­niai Są­jū­džio mi­tin­gai, mū­sų krep­ši­nin­kai bu­vo iš­kil­min­gai iš­ly­di­mi į pa­sau­lio čem­pio­na­to var­žy­bas, kon­cer­ta­vo le­gen­di­nės es­tra­dos gru­pės ir žvaigž­dės.

Į cho­ri­nės bend­ri­jos su­si­rū­pi­ni­mą su­rea­ga­vo Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. Ji pri­ta­rė, kad bū­ti­na iš­sau­go­ti es­tra­dą.

„Y­pač svar­bu, kad šio­je es­tra­do­je kas­met ren­gia­mos re­gio­ni­nės, res­pub­li­ki­nės dai­nų šven­tės, fes­ti­va­liai ir ki­ti ren­gi­niai, pa­de­dan­tys puo­se­lė­ti UNES­CO ne­ma­te­ria­lio­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą – Lie­tu­vos dai­nų šven­tę. Ma­no­me, kad šiuo me­tu es­tra­da ne­pa­kan­ka­mai iš­nau­do­ja­ma mies­to bend­ruo­me­nės kul­tū­ros ir ki­toms reik­mėms. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja nu­ma­to kar­tu su uos­ta­mies­čio me­ri­ja ar­ti­miau­siu me­tu ap­tar­ti šio ob­jek­to iš­sau­go­ji­mo ga­li­my­bes“, – ti­ki­no kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­trė Pa­tri­ci­ja Po­de­ry­tė.

Tra­di­ci­jų nežlugdys

Vis dėl­to uos­ta­mies­čio me­ri­ja jau pra­dė­jo Va­sa­ros es­tra­dos grio­vi­mo ir mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­to pa­slau­gų vie­šą­jį pir­ki­mą. Tie­sa, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai šio mė­ne­sio pra­džio­je pa­tei­kus pa­sta­bų, ši pro­ce­dū­ra lai­ki­nai su­stab­dy­ta.

Anot Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Ug­dy­mo ir kul­tū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Ni­jo­lės Lau­ži­kie­nės, dai­nų šven­čių tra­di­ci­ja net ir po es­tra­dos mo­der­ni­za­vi­mo Klai­pė­do­je ti­krai ne­nu­trūks.

„Ži­no­ma, Va­sa­ros es­tra­da daug kam ke­lia di­de­lę nos­tal­gi­ją dėl jo­je vy­ku­sių Sa­jū­džio ren­gi­nių, dai­nų šven­čių, ta­čiau ne­ga­li­me va­do­vau­tis vien emo­ci­jo­mis. Tu­ri­me žvelg­ti ir į eko­no­mi­nius as­pek­tus. Per me­tus šia­me ob­jek­te vyks­ta vos 2–3 ren­gi­niai, o jo prie­žiū­ra, ap­sau­ga mums kai­nuo­ja apie 58 tūkst. eu­rų kas­met“, – LŽ sa­kė ji.

Esą kur kas pi­giau bū­tų per dai­nų šven­tes įreng­ti lai­ki­ną, iš­mon­tuo­ja­mą, žiū­ro­vams skir­tą am­fi­tea­trą.

„Bu­vo­me su­si­ti­kę su „Au­ku­ro“ at­sto­vais, kal­bė­jo­mės dėl es­tra­dos iš­sau­go­ji­mo, ta­čiau rim­tų ar­gu­men­tų, ko­dėl rei­kė­tų pa­lik­ti tą am­fi­tea­tro da­lį, ne­iš­gir­do­me. Ki­tas da­ly­kas: jei Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ma­no, kad Va­sa­ros es­tra­dą bū­ti­na iš­sau­go­ti to­kią, ko­kia ji bu­vo pa­sta­ty­ta prieš 33 me­tus, tuo­met prie jos iš­lai­ky­mo tu­rė­tų pri­si­dė­ti ir vals­ty­bė“, – svars­tė N. Lau­ži­kie­nė.

Sa­vi­val­dy­bės ma­ny­mu, daug ra­cio­na­liau bū­tų nu­griau­ti žiū­ro­vams skir­tą da­lį ir jos vie­to­je įreng­ti spor­to bei re­krea­ci­jos oa­zę.

„Nuo mū­sų Va­sa­ros es­tra­dos pra­si­de­da iš­plė­to­tas pės­čių­jų, dvi­ra­čių ta­kų tink­las Klai­pė­dos miš­ke, ku­ria­me yra ir lau­ko tre­ni­ruok­liai. To­dėl įreng­ti spor­to inf­ras­truk­tū­rą miš­ko prie­igo­se bū­tų lo­giš­ka. Be to, ta inf­ras­truk­tū­ra bū­tų mo­bi­li, ne sta­cio­na­ri, kad bū­tų ga­li­ma per­for­muo­ti erd­vę bū­tent dai­nų šven­tėms. Jos Va­sa­ros es­tra­do­je ti­krai ne­iš­nyks, ir tai bus vie­nas rei­ka­la­vi­mų bū­si­miems ob­jek­to ope­ra­to­riams“, – ti­ki­no val­di­nin­kė.

Svars­to­ma, kad deng­to­je es­tra­dos da­ly­je, ku­ri ne­bus griau­na­ma, ga­lė­tų įsi­kur­ti spor­to cen­tras su per­si­ren­gi­mo pa­tal­po­mis, spor­to in­ven­to­riaus nuo­mos punk­tas, o nau­jai at­si­ver­sian­čio­je erd­vė­je bū­tų įreng­ti lau­ko aikš­ty­nai.

Sidebar placeholder