Aprangoje vyrauja multikultūra
Aprangoje vyrauja multikultūra

Šiau­lie­tė di­zai­ne­rė La­ri­sa Ku­chals­kie­nė, kal­bė­da­ma apie šios va­sa­ros sti­liaus ten­den­ci­jas, pa­brė­žė įsi­ga­lin­tį kont­ras­tin­gu­mą ir be­veik nea­pib­rė­žia­mą įvai­ro­vę. For­mos, spal­vos, me­džia­gos, de­ta­lės – to­kios pa­t skir­tin­gos, kaip ir mar­gas­pal­vis šių die­nų pa­sau­lis.

Griež­to sti­liaus api­brė­ži­mo nė­ra

Šį se­zo­ną gi­li­na­ma­si į įvai­rias kul­tū­ras, to­dėl ir si­lue­tai – la­bai skir­tin­gi: nuo fla­men­ko šo­kė­jos pūs­tų si­jo­nų iki Af­ri­kos zu­lu gen­ties, eu­ro­pie­čiams ga­na eg­zo­tiš­kų spren­di­mų.

Šią va­sa­rą griež­to sti­liaus api­brė­ži­mo nė­ra, ta­čiau ža­viau­siai at­ro­dys iš­ryš­kin­tas lie­muo. Taip pat ma­din­gi pla­tūs, pla­tė­jan­tys ar at­virkš­čiai – vi­są kū­ną ap­tem­pian­tys ir pa­brė­žian­tys si­lue­tai. Ga­li­mi ir šva­rūs la­ko­niš­ki si­lue­tai. Suk­ne­lių, si­jo­nų il­gis nea­pib­rėž­tas.

„Tiks ir il­gis iki kulkš­nies, ir iki ke­lių, ir net vi­sai trum­pas“, – api­bend­ri­no di­zai­ne­rė. Gar­de­ro­be ji pa­ta­ria tu­rė­ti džin­sus aukš­tu lie­me­niu, pa­to­gias kel­nes ir kont­ras­to dė­lei – įžū­lius šor­tus.

Švar­kų il­gis šį se­zo­ną – aiš­kes­nis: ma­din­gi trum­pi, pla­čios pe­čių juos­tos švar­ke­liai. „Neiš­si­ver­si­te be tri­jų ket­vir­čių ran­ko­vių, ele­gan­tiš­kų megz­ti­nių, liet­pal­čių, vė­ja­vai­kiš­kos dva­sios či­go­niš­ko si­jo­no ir il­gos, leng­vos, vė­jy­je ple­vė­suo­jan­čios su­kne­lės“, – var­dyno L. Ku­chals­kie­nė.

Spal­vų spro­gi­mas

Spe­cia­lis­tė ti­ki­no, kad vi­suo­met ge­ros kla­si­ki­nės juo­da ir bal­ta ga­li bū­ti de­ri­na­mos su bran­gių­jų ak­me­nų, me­ta­lų at­spal­viais. Spar­čiai plin­ta kup­ra­nu­ga­rio bei smė­lio ar och­ros at­spal­viai. Ma­din­gos ir ra­mi­namos pa­ste­li­nės: gels­va, mels­va, žals­va, raus­va, ir ryš­kios, be­veik neo­ni­nės spal­vos.

„Šią va­sa­rą kaip gam­to­je, taip ir ap­ran­go­je – spal­vų spro­gi­mas!“ – šyp­so­jo­si La­ri­sa. Prie spal­vin­gų au­di­nių de­ri­na­mi ir skir­tin­gi raš­tai, at­spau­dai. Itin po­pu­lia­rūs op­ti­niai, geo­met­ri­niai, au­ga­li­niai bei gy­vū­nų mo­ty­vai. Tarp jų ga­li­ma iš­vys­ti ir ki­či­nių mil­ži­niš­kų gė­lių, svo­gū­nų ar mais­to pro­duk­tų at­spau­dų. Jie šiam se­zo­nui pri­de­da žais­min­gu­mo.

Va­sa­rą – leng­vi au­di­niai

Va­sa­ri­niams rū­bams tin­ka­miau­sios – leng­vos, gra­žiai krin­tan­čios me­džia­gos. Po­pu­lia­riau­si au­di­niai – li­nas, šil­kas, tri­ko­ta­žas, med­vil­nė ir jų de­ri­niai su oda, plunks­no­mis, pli­suo­tais (ly­gių klos­čių) au­di­niais bei ryš­kiais ak­cen­tais.

Siu­vi­nė­ja­mi šio se­zo­no raš­tai įkvėp­ti Af­ri­kos gen­čių, To­li­mų­jų Ry­tų bei Eu­ro­pos Vi­dur­že­mio jūros kul­tū­rų. Jiems nau­do­ja­mi ne tik įvai­rias­pal­viai siū­lai, bet ir spal­vin­gi ak­me­nys, kris­ta­lai.

Ryš­kūs ak­cen­tai – bū­ti­ni

Di­zai­ne­rė pa­brė­žė įvai­rių ryš­kių ap­ran­gos ele­men­tų svar­bą. Tai ori­gi­na­lūs 3D efek­tai, ma­sy­vios de­ta­lės, ne­ti­kė­ti kir­pi­mai.

Išs­kir­ti­niu ak­cen­tu ga­li tap­ti ir nė­ri­nu­kai, rau­ki­niai, asi­met­ri­ja, su­bti­lios for­mos, sai­kin­gas kū­no ap­nuo­gi­ni­mas, spal­vų kont­ras­tas ir ne­ti­kė­tas jų de­ri­ni­mas. Taip pat įdo­miai at­ro­dys dau­gy­bė raš­tų, gra­fiš­ku­mas ir ar­chi­tek­tū­riš­ku­mas.

Itin pra­ktiš­ki ak­se­sua­rai

Gal­vos ap­dan­ga­lai at­lie­ka svar­bų vaid­me­nį, ku­riant mo­ters įvaiz­dį. „Skry­bė­lės, ke­pu­rės, gal­vos raiš­čiai grįž­ta į ma­dą ir po tru­pu­tį tam­pa net neiš­ven­gia­mi“, – ti­ki­na La­ri­sa Ku­chals­kie­nė.

Pa­puo­ša­lai, kaip ir au­di­nių raš­tai, pe­ri­ma įvai­rių kul­tū­rų dva­sią, to­dėl jie yra eg­zo­tiš­ki ir ga­na ma­sy­vūs. Prie spal­vin­gų rū­bų tin­ka šiurkš­taus, pa­sen­din­to me­ta­lo pa­puo­ša­lai.

Ran­ki­nės – di­de­li, neį­pa­rei­go­jan­tys mai­šai, itin pra­ver­čian­tys ke­lio­nė­se. Juos ga­li­ma pa­to­giai ne­šio­ti per­si­me­tus per pe­tį, tin­ka prie bet ko­kios ap­ran­gos. Ga­li­mi įvai­rūs ku­tai ir siu­vi­nė­ji­mai. Ka­dan­gi kont­ras­tin­gu­mas vy­rau­ja, ga­li­mos ir ne­di­de­lės del­ni­nu­kės, ran­ki­nės.

Ava­ly­nė tam­pa ypač pa­to­gi, pra­ktiš­ka, tin­kan­ti veik­liai mo­te­riai. Ele­gan­tiš­kus ba­te­lius iš­stu­mia pa­to­gūs plokš­ti juos­tuo­ti san­da­lai bei mo­ka­si­nai. Ta­čiau aukš­ta­kul­nių mė­gė­jos nu­si­min­ti taip pat ne­tu­rė­tų, nes ba­te­liai ir puoš­nūs aukš­ta­kul­niai, pui­kiai tin­kan­tys va­ka­rui, te­bė­ra rei­ka­lin­gi.

„Šią va­sa­rą, kaip gam­to­je, taip ir ap­ran­go­je – spal­vų spro­gi­mas!“

Sidebar placeholder