Dėl leidimų verstis žuvies produktų gamyba Neringos savivaldybės teritorijoje
Dėl leidimų verstis žuvies produktų gamyba Neringos savivaldybės teritorijoje

Artėjant vasaros sezonui, augs poilsiautojų srautai, taigi, bus vis daugiau norinčiųjų įsigyti tradicinių mūsų krašto rūkytų žuvų.

Primename, kad asmenys, kurių gamybos pajėgumas verslo tikslais - 50 ir mažiau kilogramų žuvų per parą ir kurie yra pateikę prašymą teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai bei gavę šios tarnybos leidimą, taip pat turi gauti ir Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą, kad būtų galima toliau verstis žuvų rūkymu. Tokia tvarka yra numatyta 2020 m. lapkričio 26 d. Neringos savivaldybės tarybos patvirtintame Žuvies produktų gamybos Neringos savivaldybės teritorijoje tvarkos apraše.

Minėtas aprašas buvo patvirtintas įgyvendinant Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimus, 2020 metais birželio 30 d. inicijuotus Neringos savivaldybės, siekiant išsaugoti šimtametes Kuršių nerijos tradicijas, kulinarinį paveldą - žuvų rūkymą. Pakeitimais nustatyta, kad žuvies produktus ruošiantiems subjektams, kurie išrūko iki 50 kg per parą, sanitarinė apsaugos zona netaikoma - gamyba vykdoma Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Iki minėtų įstatymo pakeitimų Neringos žvejams, kurie per dieną išrūko nuo 50 iki 100 kilogramų žuvų, buvo keliami tokie patys reikalavimai kaip ir didelėms įmonėmis, išrūkančioms kelias dešimtis tonų per dieną.

Atkreipiame dėmesį, kad žuvies produktų gamintojai privalo atitikti minėtame tvarkos apraše numatytus reikalavimus ir jų laikytis. Pavyzdžiui, produktai, kurie rūkomi lauke įrengtose rūkyklose, turi būti apsaugoti nuo užteršimo ir atmosferos poveikio; rūkyklos, kurios gali tapti aplinkos oro taršos šaltiniu, turi būti pastatytos, rekonstruotos, parenkant geriausius prieinamus gamybos būdus; galimas produktų rūkymo laikas - 8-20 val. darbo dienomis, švenčių dienomis ir savaitgaliais, kitas laikas gali būti nustatomas tik gavus raštiškus šalių sutikimus ir kt.

Tarybos sprendimu patvirtinta prašymo forma skelbiama Savivaldybės internetinėje svetainėje www.neringa.lt. Prašymo teikėjas privalo užpildyti ir nustatytos formos derinimo pažymą, kurioje fiksuojami numatytų atsakingų institucijų derinimai ir pateikiami dokumentai.

Užpildytus ir pasirašytus prašymus su reikiamais papildomais dokumentais prašome teikti Neringos savivaldybės administracijai paštu adresu: Taikos g. 2, LT-93123 Neringa, taip pat el. p. [email protected].

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Savivaldybės administracijos darbuotoją Jovitą Beržinę, el. p. [email protected], tel. 8 698 46 857.

Patvirtintos formos leidimą išduoda Neringos savivaldybės administracijos direktorius, jo nesant - kitas įgaliotas asmuo, kai veiklos vykdytojas pateikia užpildytą derinimo pažymą ir įvykdo kitus įsipareigojimus. Leidimas užregistruojamas Išduodamų leidimų registre, jį gavusiam subjektui nustatoma 0 metrų sanitarinė zona.

Apie atsisakymą išduoti leidimą prašymo teikėjas informuojamas administracijos direktoriaus raštu arba elektroninėmis priemonėmis per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir įregistravimo dienos, rašte nurodomi tokio atsisakymo motyvai. Leidimas gali būti neišduodamas, jeigu prašymo teikėjas pateikia ne visus dokumentus ar dokumentai yra negaliojantys ir (ar) netinkami; kitais atvejais, Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus motyvuotą sprendimą, remiantis Žuvies produktų gamybos Neringos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašu.

 


Skelbiamas viešas nuomos konkursas

Skelbiamas Neringos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų, esančių Taikos g. 11-1, Neringoje, viešas nuomos konkursas.

1. Nuomojamas turtas - negyvenamosios patalpos adresu: Taikos g. 11-1, Neringa (unikalus Nr. 4400-1654-2360:2216, rūbinė - 9,09 kv. m, inventoriniame plane žymima 1-5; registratūra - 14,10 kv. m, inventoriniame plane žymima 1-6; vestibiulis - 9,00 kv. m, inventoriniame plane žymimas 1-2), esančios pastate, kurio unikalus Nr. 2399-0000-1019, žymėjimas plane 1D2p. Bendras nuomojamų patalpų plotas 32,19 kv. m.

2. Turto naudojimo paskirtis - vaistinės veiklai vykdyti.

3. Turto nuomos sutarties trukmė - penkerių metų laikotarpiui su galimybe pratęsti sutartį penkerių metų laikotarpiui.

4. Pradinis nuompinigių dydis - 6,28 Eur už 1 kv. m per mėn.

5. Turto nuomos sąlygos: nuomininkas eksploatacines išlaidas (šiluma, vanduo, elektra, rinkliava už atliekų tvarkymą ir kt.) moka pagal sutartį su Neringos pirminės sveikatos priežiūros centru dėl eksploatacinių išlaidų.

6. Kvalifikaciniai reikalavimai: turėti bent vieną galiojančią vaistinės veiklos licenciją.

7. Paraiškos dalyvauti viešame konkurse priimamos iki 2021 m. kovo 1 d. 12.00 val. adresu: Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, Neringa. Komisijos sekretorė - Aina Kisielienė.

Asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, pateikia komisijos sekretoriui (tiesiogiai, registruotu paštu arba per kurjerį) užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas ir nuoroda "Negyvenamųjų patalpų, esančių Taikos g. 11-1, Neringoje, turto nuomos viešam konkursui".

Voke turi būti pateikta:

1) nustatytos formos paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), juridinio asmens pavadinimas ir kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, elektorinio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, kokia veikla numatoma vykdyti, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, kokiu būdu (raštu ar elektroniniu paštu) informuoti dalyvį arba jo įgaliotą atstovą apie nuomos konkurso rezultatus;
2) fizinio asmens tapatybės dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) kopija, juridinio asmens - Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje teikėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti, kad juridinis asmuo yra įregistruotas ir veikiantis įstatymų nustatyta tvarka bei turi teisę verstis atitinkama veikla. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu;
3) nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
4) mokėjimo pavedimas, patvirtinantis, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo nurodytą pradinį įnašą.

8. Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti vyks 2021 m. kovo 2 d. 10 val. 00 min. Neringos savivaldybės administracijos I aukšto posėdžių salėje, Taikos g. 2, Neringoje. Šalyje paskelbus nepaprastąją padėtį, ekstremalią situaciją ar karantiną, komisijos posėdis vyks elektroninėmis ryšio priemonėmis.

9. Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, tai yra 606,46 Eur, turi būti sumokėtas į Neringos savivaldybės administracijos banko sąskaitą LT434010042301412587 "Luminor", AB, banke.

Papildoma informacija teikiama Neringos savivaldybės administracijos Biudžeto skyriuje, Taikos g. 2, Neringa, tel. (8 469) 51 153, el. paštas [email protected].

Viešo nuomos konkurso komisijos pirmininkė Janina Kobozeva

Raktažodžiai
Sidebar placeholder