Tėvai prašo keisti mokesčių tvarką

Tėvai prašo keisti mokesčių tvarką

Vakarų Lietuvos tėvų forumas prašo keisti naują ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų mokesčių tvarką

"Reaguodama į Klaipėdos miesto tėvų skundus, organizacija surinko 2167 parašus ir prašo keisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos liepos 30 d. sprendimą "Dėl atlyginimo už dalinį vaiko išlaikymą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo".

Pagal naująją tvarką tėvai turi mokėti abonentinį mokestį už dalinį vaiko išlaikymą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, į lengvatas negalinčioms pretenduoti šeimoms jis bus proporcingai mažinamas tik tuo atveju, jei vaikas sirgs 10 ir daugiau darbo dienų iš eilės bei pateiks gydytojo pažymą arba ne trumpesnių kaip 14 dienų tėvų atostogų metu, bet ne daugiau kaip du kartus per metus. Vasaros laikotarpiu mokėti nereikės, jei iš anksto bus pateiktas prašymas, jog vaikas nelankys darželio 28 ir daugiau kalendorinių dienų iš eilės. Toks Sprendimu patvirtintas atlyginimo už dalinį vaiko išlaikymą tvarkos aprašas neva įpareigoja vaiką slaugyti namuose dvi nepertraukiamas savaites (10 nepertraukiamų darbo dienų iš eilės), nėra gerai apgalvotas ir logiškas, nes pasitaiko įvairių susirgimų, kurie nesitęsia tokiu terminu, pavyzdžiui, apsinuodijimai maistu, buitinės nesunkaus pobūdžio traumos ar tik prasidėję peršalimo simptomai, kai vaikas pasveiksta per savaitę ar kelias dienas, tokiu būdu tėvai patiria finansinį sunkumų, turėdami neplanuotų išlaidų perkant vaistus, gaudami sumažintas pajamas iš Sodros bei turėdami susimokėti ugdymo įstaigai už vaiko ugdymo paslaugas, kurių tuo metu negauna.

Kaip žinia, tėvų atostogos dažnai trunka ir 7 kalendorines dienas, dažnai dėl šeimyninių aplinkybių tėvai praleidžia atostogas atskirai, o kai kuriais atvejais jiems patogiau jas trumpinti iki savaitės. Todėl Taryba visiškai nesivadovavo Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, pagal kurias tiek viešojo, tiek ir privataus sektoriaus įstaigų darbuotojai turi teisę savarankiškai planuoti savo atostogų laiką, jas išskirstant savaitėmis, dienomis.

Taryba, kaip viešas administravimo subjektas, veikdama bendruomenės interesais ir jos naudai bei vykdydama teisės aktais pavestas funkcijas bei numatytus uždavinius, priimdama sprendimus, turi vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kurie reglamentuoja, jog valdžios institucijos turi konsultuotis su visuomenės interesams atitinkamoje srityje atstovaujančiomis organizacijomis bei gyventojais. Tuo pagrindu konstatuotina, kad minėtas Sprendimas nebuvo iki galo išdiskutuotas, tėvų atstovai ir kiti su minėto sprendimo įgyvendinimu susiję specialistai pakviesti į darbo grupę nebuvo, o per vėlai sužinojus apie ruošiamą naują tvarką, nespėta iki galo jos išanalizuoti",- rašoma organizacijos pranešime.

Asociacija Vakarų Lietuvos tėvų forumas, atstovaujanti šeimas, teigia, kad šis Sprendimas pažeidžia tėvų teisėtus lūkesčius ir interesus, buvo priimtas pažeidžiant lygiateisiškumo principą. Kadangi daugiau nei trečdalis Lietuvos vaikų šeimose gyvena ties skurdo riba, šis Sprendimas dar labiau šeimas nustumia į socialinę atskirtį, nes sergančiam vaikui reikia slaugos, gydymo ir vaistų. Be to jei valstybės politika yra skatinti tėvus daugiau leisti laiko su vaikais, tai šis Sprendimas tam galimybės nesuteikia.

"Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d. prašome Tarybos Sprendimą iš naujo svarstyti, pasikviečiant į darbo grupę tėvų, medikų, ikimokyklinių įstaigų atstovus, viešojo administravimo specialistus, ekonomistus, teisininkus, politikus", - savo reikalavimus laiške išdėstė organizacijos atstovai.

Sidebar placeholder