Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Tarybos sprendimai.

Nr. T2-303, Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 ir 36 punktais ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi ir Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-370 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12. Mišriosios komunalinės atliekos - buityje susidarančios įvairios, sumaišytos atliekos, likusios po pirminio atliekų rūšiavimo, neatskirtos pagal rūšį ir pobūdį atliekų susidarymo vietoje, įskaitant atliekas, surinktas iš kitų šaltinių, kai šios atliekos savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.“;

1.2. papildyti 121 papunkčiu:

„121. Medienos atliekos - buityje susidarančios atliekos, kurių pagrindinė arba vyraujanti medžiaga yra mediena.“;

1.3. pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Savivaldybės teritorijoje surinktos mišrios komunalinės atliekos vežamos į atliekų mechaninio apdorojimo įrenginį, didžiosios ir medienos atliekos vežamos į didelių gabaritų atliekų apdorojimo aikštelę arba Klaipėdos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną (toliau - regioninis sąvartynas) toliau tvarkyti. Po atliekų apdorojimo likusios netinkamos perdirbti ir turinčios energinę vertę nepavojingos komunalinės atliekos yra perduodamos energijai gauti. Degimo proceso metu susidarę nepavojingi pelenai vežami į šlako apdorojimo aikštelę arba regioninį sąvartyną. Regioniniame sąvartyne šalinamos netinkamos perdirbti ir (ar) naudoti atliekos. Atliekų, priimamų į regioninį sąvartyną, atliekų mechaninio apdorojimo įrenginį ir didelių gabaritų atliekų apdorojimo aikštelę, priėmimo tvarką tvirtina administratorius.“;

1.4. pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

„18. Savivaldybės teritorijoje veikia 3 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės šiais adresais: Tilžės g. 66A, Plieno g. 13, Šiaurės pr. 30, Klaipėda. Atliekų turėtojai gali naudotis ir didelių gabaritų atliekų apdorojimo aikštele, esančia adresu: Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos r. Atliekų, priimamų į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir didelių gabaritų atliekų apdorojimo aikštelę, priėmimo tvarką, atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos reikalavimus, tvirtina administratorius.“;

1.5. pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Atliekų turėtojai į savivaldybės biudžetą moka nustatyto dydžio metinę Vietinę rinkliavą, į kurią įskaičiuotas mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų (išskyrus pakuočių), didžiųjų ir medienos, biologiškai skaidžių, buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimas ir tvarkymas, konteinerių priežiūra ir remontas, regioninio sąvartyno eksploatavimas, uždarymas ir vėlesnė jo priežiūra, atliekų mechaninio apdorojimo įrenginio eksploatavimas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, didelių gabaritų atliekų ir šlako apdorojimo aikštelių bei žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės eksploatavimas, netinkančių eksploatuoti sąvartynų uždarymas bei priežiūra po uždarymo, Vietinės rinkliavos rinkimo organizavimas ir vykdymas. Pakuočių atliekų surinkimo ir jų tolesni tvarkymo kaštai, kuriuos kompensuoja gamintojai ir importuotojai, nėra įtraukiami į Vietinę rinkliavą.“;

1.6. pakeisti 25.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„25.7. nustato ir (ar) keičia kolektyvinių konteinerių aikštelių ir (ar) konteinerių stovėjimo vietas, kolektyvinių konteinerių kiekį, priskiria konteinerių aikšteles ir (ar) konteinerių stovėjimo vietas atliekų turėtojams (nekilnojamojo turto objekto savininkui (-ams), nekilnojamojo turto objekto savininko atstovui (-ams) pagal įstatymą, nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotam asmeniui (-ims), daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijai (-oms), individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijai (-oms), garažų savininkų bendrijai (-oms), sodininkų bendrijai (-oms) ar kitai bendrijai (-oms) arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui (-iams), arba asmeniui (ims), sudariusiam (-iems) jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti);“;

1.7. pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

„27. Administratorius organizuoja savivaldybės teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų, įskaitant antrinių žaliavų, tarp jų pakuočių atliekų, didžiųjų, medienos, biologinių, tekstilės, buityje susidarančių pavojingų bei elektros ir elektroninės įrangos, statybos ir griovimo atliekų bei naudotų padangų, surinkimą ir tvarkymą šių Taisyklių nustatyta tvarka, eksploatuoja regioninį sąvartyną ir atliekų mechaninio apdorojimo įrenginį, įrengia ir eksploatuoja didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, didelių gabaritų atliekų ir šlako apdorojimo aikšteles, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis organizacijomis sudaro bendradarbiavimo, organizavimo, papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sutartis, saugo ir dalija Savivaldybės administracijos įsigytas atliekų surinkimo ir (ar) tvarkymo priemones atliekų turėtojams pagal administratoriaus patvirtintą tvarką bei atlieka kitas funkcijas, nurodytas koncesijos ar kitoje su savivaldybe pasirašytoje sutartyje.“;

1.8. papildyti 282 punktu:

„282. Administratorius atsakingas už savivaldybės teritorijoje įrengtų pusiau požeminių, požeminių ir stacionarių antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių ir jų sudedamųjų dalių, neatlygintinai iš fizinių ir juridinių asmenų perimtų savo nuosavybėn, priežiūrą ir remontą.“;

1.9. pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

„29. Savivaldybės teritorijoje mišrios komunalinės atliekos surenkamos antžeminiais ir požeminiais ar pusiau požeminiais konteineriais. Komunalinių atliekų konteinerių savininkas (valdytojas), jei jie nėra atliekų turėtojo nuosavybė, yra administratorius.“;

1.10. papildyti 331 punktu:

„331 Daugiabučiam gyvenamajam namui ar namų grupei įrengus konteinerių aikštelę ir praėjus 2 mėnesiams po konteinerių aikštelės priskyrimo atliekų turėtojui (-ams), šiuose namuose esančios šachtinės komunalinių atliekų surinkimo sistemos (komunalinių atliekų surinkimo inžinerinės sistemos, kai komunalinės atliekos surenkamos specialiai įrengtu vamzdžiu) nebeaptarnaujamos, antžeminiai konteineriai, laikomi patalpose, po šio termino išimami ir išvežami.“;

1.11. papildyti 332 punktu:

„332. Rengiant detaliuosius planus, techninius projektus, kurių sprendiniai numato atlikti gyvenamosios  ir negyvenamosios paskirčių, išskyrus pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, sodų) pastatų statybos ar rekonstravimo  darbus, privaloma projektuoti ir įrengti mišrių komunalinių atliekų bei antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles. Projektuojant ir įrengiant konteinerių aikšteles, pirmenybė teikiama pusiau požeminio ar požeminio tipo konteinerių aikštelėms. Konkrečių konteinerių poreikis ir galimybė juos aptarnauti privalo būti derinama su administratoriumi. Projektuojant ir įrengiant atliekų konteinerių aikšteles, vadovautis Savivaldybės administracijos patvirtintu Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialiuoju planu.“;  

1.12. pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

"40. Didžiosios ir medienos atliekos yra surenkamos tokia tvarka:

40.1. apvažiuojant atliekų turėtojus pagal iš anksto atliekų surinkėjo viešai paskelbtą grafiką 2 (du) kartus per metus. Atliekų surinkėjas ir administratorius reguliariai informuoja atliekų turėtojus apie šių atliekų surinkimo datą, laiką, vietą ir kaip šios atliekos yra surenkamos;

40.2. iš Klaipėdos miesto gyventojų ir atliekų turėtojus atstovaujančių daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų, bendrojo naudojimo objektų administratorių, asmenų, sudariusių jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti, yra priimamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir (ar) didelių gabaritų atliekų apdorojimo aikštelėje administratoriaus nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos reikalavimus;

40.3. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, bendrojo naudojimo objektų administratorius, asmenys, sudarę jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti, gali vieną kartą per kalendorinius metus vienam daugiabučiui namui nemokamai užsisakyti laikino naudojimo didžiųjų ir medienos atliekų surinkimo konteinerį ar šių atliekų vežimo ir tvarkymo paslaugą. Atliekų turėtojus atstovaujantis asmuo dėl konteinerio užsakymo ar šių atliekų vežimo ir tvarkymo paslaugos kreipiasi į administratorių. Atliekų surinkėjas suteikia tokią paslaugą per 5 darbo dienas nuo administratoriaus kreipimosi dienos, apie tai iš anksto informavęs besikreipiantį atliekų turėtoją atstovaujantį asmenį;

40.4. atliekų turėtojui kreipusis (žodžiu, raštu) į administratorių dėl didžiųjų ir medienos atliekų surinkimo papildomos paslaugos (šių atliekų surinkimo ir išvežimo ne pagal grafiką ar jei šios atliekos pagal 40.3 papunkčio nuostatas jau kartą per kalendoriniais metus nemokamai buvo išvežtos tvarkyti), atliekų surinkėjas suteikia tokią paslaugą už papildomą mokestį per 10 darbo dienų nuo administratoriaus kreipimosi dienos, apie tai iš anksto informavęs besikreipiantį atliekų turėtoją. Atliekų surinkėjai papildomą mokestį skaičiuoja ir ima iš atliekų turėtojų tik už atliekų surinkėjo papildomą iškvietimą ir atvykimą iki atliekų turėtojo.";

1.13. papildyti 401 punktu:

„401. Laikino naudojimo konteineris negali stovėti ilgiau nei tris kalendorines dienas. Už šio konteinerio stovėjimo trukmę atsako atliekų surinkėjas. Konteineriai turi būti naudojami tik pagal paskirtį. Už konteinerio naudojimą ne pagal paskirtį atsako konteinerį užsakęs asmuo.“;

1.14. pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

"41. Naudotos padangos iš Klaipėdos miesto gyventojų ir atliekų turėtojus atstovaujančių daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų, bendrojo naudojimo objektų administratorių, asmenų, sudariusių jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti, yra priimamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse administratoriaus nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos reikalavimus.

Atliekų turėtojui (juridiniam asmeniui) kreipusis (žodžiu, raštu) į administratorių dėl naudotų padangų surinkimo ir perdavimo tvarkymui paslaugos suteikimo, atliekų surinkėjas atliekų turėtojui pagal tarpusavio susitarimą suteikia tokią paslaugą už papildomą mokestį per 10 darbo dienų, apie tai iš anksto informavęs besikreipiantį atliekų turėtoją. Tokiu atveju naudotos padangos tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka pagal atliekų surinkėjo komercinius tarifus.";

1.15. pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

„42. Didžiąsias, medienos atliekas, naudotas padangas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ar į kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius arba palikti šalia jų.“;

1.16. pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:

„44. Susikaupus didesniam žaliųjų atliekų kiekiui (po želdinių genėjimo, kirtimo, lapų grėbimo, šienavimo), atliekų turėtojas turi paprašyti administratoriaus laikinai nemokamai pastatyti specialų konteinerį šioms atliekoms surinkti su užrašu “žaliosios atliekos„ arba laikinai nemokamai suteikti kitas tokių atliekų surinkimui tinkamas priemones (didmaišį (-ius) ir (ar) kt.) Atliekų surinkėjas suteikia tokią paslaugą per 5 darbo dienas nuo administratoriaus kreipimosi dienos, apie tai iš anksto informavęs besikreipiantį atliekų turėtoją. Laikino naudojimo konteineris negali stovėti ilgiau nei tris kalendorines dienas. Už šio konteinerio stovėjimo trukmę atsako atliekų surinkėjas. Konteineriai turi būti naudojami tik pagal paskirtį. Už konteinerio naudojimą ne pagal paskirtį atsako konteinerį užsakęs asmuo.“;

1.17. pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

"48. Buityje susidarančios pavojingos bei elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra surenkamos tokia tvarka:

48.1 apvažiuojant atliekų turėtojus specialiai pažymėtu automobiliu pagal iš anksto atliekų surinkėjo viešai paskelbtą grafiką 2 (du) kartus per metus. Atliekų surinkėjas ir administratorius reguliariai informuoja atliekų turėtojus apie šių atliekų surinkimo datą, laiką, vietą ir kaip šios atliekos yra surenkamos;

48.2. iš Klaipėdos miesto gyventojų ir atliekų turėtojus atstovaujančių daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų, bendrojo naudojimo objektų administratorių, asmenų, sudariusių jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti, yra priimamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse administratoriaus nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos reikalavimus.";

1.18. pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti taip:

„51. Šios Taisyklės reglamentuoja statybos ir griovimo atliekų, susidarančių atliekant gyvenamojo būsto (patalpų) paprastojo remonto darbus, kuriems vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka nėra privalomas statybą leidžiantis dokumentas.“;

1.19. pakeisti 56.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„56.4. kreiptis į administratorių dėl papildomos didžiųjų ir medienos atliekų surinkimo ir (ar) naudotų padangų surinkimo ir tvarkymo paslaugos už papildomą mokestį suteikimo.“;

1.20. pakeisti 57.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„57.5. didžiąsias, medienos, žaliąsias atliekas, naudotas padangas, buityje susidarančias pavojingas atliekas atvežti į aikšteles ir (ar) perduoti atliekų surinkėjui šių Taisyklių VII, VIII, IX skyriuose nustatyta tvarka;“;

1.21. pakeisti 60 punktą ir jį išdėstyti taip:

"60. Aplinkos prie konteinerių aikštelės ir (ar) stovėjimo vietos nuolatinė priežiūra bei švara ir tvarka užtikrinama Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka.

Kolektyvinių konteinerių aikštelių ir (ar) stovėjimo vietų priskyrimą atliekų turėtojams nustato Savivaldybės administracijos direktorius Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schemoje.";

1.22. pakeisti 63.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„63.5. išmesti komunalines atliekas gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose ir kitur bei palikti mišrias komunalines, buityje susidarančias pavojingas bei elektros ir elektronines įrangos atliekas, statybos ir griovimo, tekstilės, didžiąsias ir kitas atliekas, naudotas padangas, antrines žaliavas šalia konteinerių;“;

1.23. pakeisti 68.3.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„68.3.5. kolektyvinius antrinių žaliavų surinkimo konteinerius (išskyrus stiklo) - ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę; kolektyvinius stiklo surinkimo konteinerius - ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, individualius antrinių žaliavų surinkimo konteinerius - ne rečiau kaip kas dvi savaites;“;

1.24. pakeisti 68.31 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„68.31. nepriklausomai nuo išvežimo grafiko, pagal Savivaldybės administracijos ar administratoriaus nurodymą ar pagal atliekų turėtojo pranešimą ištuštinti užpildytus mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ir tekstilės atliekų surinkimo konteinerius per 24 val.;“;

1.25. pakeisti 68.6 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„68.6. didžiąsias ir medienos, žaliąsias, buityje susidarančias pavojingas bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas rinkti apvažiuojant atliekų turėtojus pagal su administratoriumi suderintą grafiką tokiu dažnumu:“;

1.26. pakeisti 68.6.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„68.6.2. didžiąsias ir medienos atliekas - 2 kartus per metus“.

 

Gemius

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder