Nori socialinės paramos - duok kyšį?

Socialinės paramos skyrius skelbia konkursą ir priima paraiškas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius skelbia Socialinių projektų dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų konkursą 2022 m. ir priima projektų paraiškas.

Paraiškas gali teikti asociacijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininko teises įgyvendina valstybės arba Savivaldybės institucija), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos.

Konkursui gali būti pateikiami projektai, skirti socialinėms paslaugoms, kurias apibrėžia Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymu Nr. A1-93 (2019-05-22 įsakymo Nr. A1-290 redakcija), teikti:

• vaikams (socialinę riziką patiriantiems vaikams, vaikams su negalia, vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų) ir jų šeimoms;

• senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;

• suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;

• socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms.

Projektų paraiškos priimamos iki 2021 m. gruodžio 2 d. 16 val. adresu Vytauto g. 13, 207 kab. (kai projekto paraiška siunčiama paštu, ant voko išsiuntimo data negali būti vėlesnė nei nustatytas projektų priėmimo terminas).

Atkreipiame dėmesį, kad prie projekto paraiškos būtina pridėti:

• juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją,

• organizacijos įstatų arba nuostatų kopiją,

• garantinius raštus ar kitus dokumentus, įrodančius finansavimą iš organizacijos ir (ar) kitų šaltinių,

• projekto vadovo gyvenimo aprašymą,

• einamųjų metų organizacijos veiklos ataskaitą ir finansinę ataskaitą (minėtų ataskaitų pateikti nereikia organizacijoms, kurių socialiniai projektai iš Savivaldybės biudžeto lėšų buvo finansuoti 2021 m.; jos pateikia tik ataskaitas apie šių projektų įvykdymą iki termino, nurodyto sutartyje, sudarytoje su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriumi).

Prie projekto paraiškos nepridėjus nors vieno iš aukščiau išvardintų dokumentų, projekto paraiška atmetama techninio vertinimo metu ir kokybiniam vertinimui neteikiama.

Projekto paraiška teikiama vienu egzemplioriumi, užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta organizacijos ir projekto vadovų, patvirtinta antspaudu, kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta.

Paraiškos formą ir Socialinių projektų dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. AD1-1720, galima rasti Klaipėdos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipeda.lt arba el. paštu [email protected]

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 46) 39 63 01.

Sidebar placeholder