Neringoje bus skatinamas jaunimo vasaros užimtumas

Neringos savivaldybės taryba patvirtino Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, kuria siekiama sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu. Taip pat - remti darbdavius, pagal programą įdarbinusius jaunimą, kompensuojant dalį darbo vietos išlaikymo. Tikimasi, kad programa taip pat padės skatinti bendradarbiavimą su Neringos savivaldybės teritorijoje veikiančiu verslo sektoriumi.

Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa skirta Neringos savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 18 m., besimokančiam Neringos savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Neringos savivaldybėje. Programos vykdymo terminas - birželio-rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu. Programa finansuojama Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis, planuojama kasmet programai numatyti 4 tūkst. Eur.

Programoje gali dalyvauti darbdaviai, veiklą vykdantys Neringos savivaldybės teritorijoje, ir čia pat savo gyvenamąją vietą deklaravę jaunuoliai, besimokantys savivaldybės mokymo įstaigose.

Darbdavys, norintis gauti kompensaciją, Neringos savivaldybės administracijai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi pateikti:

- prašymą;

- darbo sutarties kopiją;

- jaunuolio sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo;

- darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius;

- dokumentus, kad nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui arba Valstybinei mokesčių inspekcijai;

- pažymą iš Užimtumo tarnybos, kad dėl įdarbinto jaunuolio darbdavys nėra gavęs kompensacijos pagal kitas programas.

Visą programos tvarką ir reikiamų dokumentų blankus galima rasti interneto svetainėje www.neringa.lt. Kilus klausimams, prašome susisieki su Neringos savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Asta Baškevičiene (tel. +370 698 57323, el. p. [email protected]).

 

Skelbiamas ilgalaikio turto viešas nuomos konkursas

1. Nuomojamas turtas - 3 paplūdimio aikštelės gultų nuomai (prekybinės vietos A.40, A.41, A.38), išdėstytos pagal Laikinųjų įrenginių išdėstymo schemų sąrašą, patvirtintą Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T1-282 (Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-242 redakcija) „Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, nuomojamose viešojo konkurso tvarka, sąrašo patvirtinimo“. 2. Turto naudojimo paskirtis - paplūdimio aikštelė gultų nuomos paslaugoms teikti. 3. Turto nuomos sutarties trukmė - vienerių metų laikotarpiui. 4. Pradinis nuompinigių dydis metams - 81,02 Eur. 5. Paraiškos dalyvauti viešame konkurse priimamos iki 2021 m. gegužės 24 d. 12.00 val. adresu: Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, Neringa, komisijos sekretorė - Aina Kisielienė. Asmenys, norintys dalyvauti viešame turto nuomos konkurse, pateikia komisijos sekretoriui (tiesiogiai, registruotu paštu arba per kurjerį) užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas ir nuoroda „Ilgalaikio materialiojo turto viešam nuomos konkursui - paplūdimio aikštelė gultų nuomai, prekybinės vietos Nr. __ (nurodomas vietos Nr.)“. Voke turi būti pateikta: 1) nustatytos formos prašymas, kuriame nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), juridinio asmens pavadinimas ir kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, elektorinio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, kokią veiklą numatoma vykdyti, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, kokiu būdu (raštu ar elektroniniu paštu) informuoti dalyvį arba jo įgaliotą atstovą apie nuomos konkurso rezultatus; 2) fizinio asmens tapatybės dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) kopija, juridinio asmens - Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti, kad juridinis asmuo yra įregistruotas ir veikiantis įstatymų nustatyta tvarka bei turi teisę verstis atitinkama veikla. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu; 3) nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo; 4) mokėjimo pavedimas, patvirtinantis, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo nurodytą pradinį įnašą. 6. Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti vyks 2021 m. gegužės 25 d. 10 val. 00 min. Neringos savivaldybės administracijos I aukšto posėdžių salėje, Taikos g. 2, Neringa. Šalyje paskelbus nepaprastąją padėtį, ekstremalią situaciją ar karantiną, komisijos posėdis vyks elektroninėmis ryšio priemonėmis. 7. Pradinis įnašas, lygus paskelbtam pradiniam nuompinigių dydžiui, tai yra 81,02 Eur, turi būti sumokėtas į Neringos savivaldybės administracijos banko sąskaitą LT434010042301412587 „Luminor“, AB, banke. 8. Papildoma informacija teikiama Neringos savivaldybės administracijos Biudžeto skyriuje, Taikos g. 2, Neringa, tel. (8 469) 51153, el. paštas [email protected]

 

Kultūros salos istorija: Europos pašto kelias


Ilgą laiką keliautojų prisiminimai apie Kuršių neriją buvo vien neigiami, atgrasūs ir tikrai neįkvepiantys keliauti į šią įspūdingą vietovę, šiandien tapusia traukos erdve daugeliui lietuvių bei užsienio svečių.

Tačiau ar žinote, kaip šie neigiami atsiliepimai susiję su Europos pašto keliu? Ar žinote, kad Kuršių nerija buvo itin svarbi susisiekimo arterija, jungusi Rytų ir Vakarų Europą, o intensyvus judėjimas šiuo kraštu buvo esminis faktorius, nulėmęs Kuršių nerijos gyvenviečių vystymąsi?

Nuoširdžiai kviečiame rasti atsakymus į šiuos klausimus šeštajame ciklo „Kultūros salos istorija“ vaizdo pasakojime „Europos pašto kelias“ su istorike dr. Indre Žigeu.

Mokslininkė atskleis intriguojančius Europos pašto kelio, ėjusio per neriją, užkulisius, aptars keliautojų prisiminimus, spalvingai nušviečiančius šio kelio ypatumus, supažindins su svarbia pašto kelio istorijos figūra - nidiškiu Fritzu Fröze, kurio ištarti žodžiai tapo sėkmingu komerciniu produktu.

Vaizdo pasakojimą stebėkite tiesiogiai Kultūros salos, Neringos muziejų bei Thomo Manno kultūros centro „Facebook“ paskyrose gegužės 18 d. 19 val.

Susitikime istorijoje ir pažvelkime, kaip ji nulėmė mūsų šiandienos pasaulėvaizdį.

 

 

Neringos savivaldybės administracija primena, kad Nidos Taikos gatvės gyventojų reikmėms šiuo metu mišrių komunalinių atliekų konteineriai stovi tarp Taikos g. 6 ir 10 namų, taip pat prie Lotmiškio g. 1. O prie UAB „Neringos energija“ pastato (Taikos g. 4A) - ir mišrių atliekų konteineriai, ir antrinių žaliavų varpeliai. Tausokime aplinką - nepalikime buitinių atliekų bet kur!

Kiekvieno žmogaus gyvenimo kelias skirtingas ir tik vienas Dievas žino, kiek jam skirta juo keliauti žemėje.

Nuoširdžiai užjaučiame Roveną Šerpetauskienę ir artimuosius dėl mylimo vyro Rolando Šerpetausko mirties.

 

Raktažodžiai
Sidebar placeholder