Seimas apsispręs, ar SND akcizą sumažinti iki 13 eurų

Seimas spręs, ar taikyti ak­ci­zo lengvatą dujoms balionuose

(2)

Seimas spręs, ar nuo 2024-ųjų sausio taikyti lengvatinį akcizą buityje naudojamoms suskystintoms dujoms balionuose – joms siūlomas 13,94 euro už toną ak­ci­zas – beveik 22 kartus mažesnis nei turintis įsigalioti nuo sausio (304,1 eu­ro). Šiuo metu dujoms balionuose taikoma išimtis ir jos nėra apmokestinamos.   

Seimas praėjusią savaitę priėmė svarstyti tokius Akcizų įstatymo pakeitimus: už balsavo 66 parlamentarai, prieš – 25, susilaikė 33. Toliau pataisas Seimas svarstys gruodį, kai jas aptars komitetai nei Vyriausybė pateiks išvadą, kurios paprašė finansų ministrė Gintarė Skaistė. 

Lengvatinį tarifą dujoms balionuose Seimas panaikino šių metų gegužę priimdamas „žaliųjų“ kuro akcizų paketą – tada jos buvo išbrauktos iš atleidžiamų nuo akcizų produktų sąrašo. Tai numatanti pataisa įsigalios nuo 2024-ųjų sausio.  

Akcizo iš visų suskystintų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių į valstybės biudžetą ketinama surinkti apie 15 mln. eu­rų. 

Naujos pataisos iniciatorė, Energetikos ir darnios plėtros komisijos narė Laima Nagienė sako, kad padidėjus akcizui išaugtų ir žmonių, kurie maistą gamina naudodami dujų balionus, išlaidos. 

„Vie­nas ba­lio­nas pa­brangs­ta 8 eu­rais“, – Seime pristatydama pataisas sakė Seimo narė. 

Tuo metu aplinkos ministras Simonas Gentvilas tvirtina, kad šių produktų tarifas padidintas siekiant apmokestinti rusišką ku­rą. 

„Da­bar tas mo­men­tas, kai tu­ri­me ap­mo­kes­tin­ti im­por­ti­nį ne­sank­cio­nuo­tą ir Ru­si­jos ka­ro ma­ši­ną mai­ti­nan­tį ku­rą, tai yra suskystintas naf­tos du­jas“, – teigė jis.       

S. Gentvilas skaičiavo, kad 2021 me­tais su­skys­tin­tų­jų naf­tos du­jų im­por­tas iš Ru­si­jos bu­vo vos 9 tūkst. to­nų, 2022 me­tais – jau 72 tūkst. to­nų: „Tai yra aš­tuo­niais kar­tais pa­di­dė­jęs im­por­tas iš Ru­si­jos po ka­ro“.

L. Nagienės teigimu, kai kuriems gyventojams vietoje balionų pa­si­sta­tyti elek­tri­nę viryklę nėra lengva ir tai daug kainuoja.

„Te­ko pa­si­do­mė­ti, kaip ga­li­ma įreng­ti elek­tri­nes ply­te­les dau­gia­bu­čia­me na­me. ESO iš­duo­da­mas są­ly­gas pa­rei­ka­lau­ja, kad tu­ri bū­ti ga­lia pa­di­din­ta bet ku­rio­je laip­ti­nė­je. Šių są­ly­gų nie­kas ne­iš­duos, nes rei­kės pa­čiam įsi­reng­ti, kad at­ei­tų elek­tros ka­be­lis, ku­ris bū­tų ins­ta­liuo­tas ir ku­ris ga­lė­tų tą ga­lią pa­di­din­ti. Tai bus vėl iš gy­ven­to­jų lė­šų“, – kalbėjo parlamentarė. 

Pasak S. Gentvilo, nuo 2019 iki 2023 me­tų žmonėms iš­da­lin­ta 15 mln. eu­rų paramos pasi­keis­ti balionus.

„200 eu­rų gy­ven­to­jui įsi­gy­ti vi­ryk­lę, 200 eu­rų – įva­dui ir 200 eu­rų – ad­mi­nist­ra­to­riui. Pro­gra­ma bu­vo to­kia sėk­min­ga, kad 2 tūkst. dau­gia­bu­čių bu­vo pa­keis­ti ba­lio­nai ir pa­keis­tos vi­ryk­lės. Tai­gi, bu­vo dar pri­dė­ta 3,2 mln. eurų dar 650 dau­gia­bu­čių pa­keis­ti vien su šia pro­gra­ma. Kas dvi­de­šim­ta­me na­me mes iš­gy­ven­di­no­me du­ji­nius ba­lio­nus per ket­ve­rius me­tus“, – tvirtino S. Gentvilas.  

Tuo metu, pasak L. Nagienės, gam­ti­nėms du­joms, ku­rias žmonės nau­do­ja gaminti maistą ar šildymui, arba įmonės degina savo reikmėms, ir to­liau nu­ma­ty­tos leng­va­tos – ati­tin­ka­mai 1,08 eu­ro už ir 0,54 eu­ro už me­ga­vat­va­lan­dę.

L. Nagienės teigimu, neatstačius lengvatos dujoms balionuose labiausiai nukentėtų Kel­mės, Ku­piš­kio, Ma­žei­kių, Ro­kiš­kio, Mo­lė­tų, Skuodo, Joniškio, Šven­čio­nių, Ma­ri­jam­po­lės, Ši­la­lės ir ma­žų­ mies­te­lių, ku­r gy­ve­na apie 20 tūkst. var­to­to­jų, gyventojai. 

„Ten jie pa­si­rin­ki­mo ne­tu­ri. Gam­ti­nės du­jos pro juos ne­ina. La­bai se­na in­fra­struk­tū­ra ir vi­suo­se mies­tuo­se, mies­te­liuo­se būtent ši­tie gru­pi­niai įren­gi­niai yra pa­sta­ty­ti prie ši­tų na­mų“, – teigė L. Nagienė.  

Aplinkos apsaugos komitete dirbantis Kasparas Adomaitis pabrėžė, kad pataisa keliamas svarbus ir socialiai jautrus klausimas: „Turėtume įsigilinti vis dėlto, kiek ten yra realiai daugiabučių gyventojų, kurie nuo to gali būti pažeidžiami labiau“. 

„Valstiečio“ Valiaus Ąžuolo teigimu, atsisakius lengvatos sunku bus šalies paukštynams. 

„Jie ne­iš­gy­vens ar­ba bus pri­vers­ti kū­ren­ti kros­ni­nį ku­rą. Ką da­bar, vi­sus rei­kia pri­vers­ti kū­ren­ti kros­ni­nį ku­rą, kad bū­tų daugiau tar­šos?“ – piktinosi jis.   

S. Gentvilo duomenimis, Lie­tu­vo­je veikia 52 paukš­ty­nai, o 10 iš jų šil­do­si naf­tos du­jo­mis. 

Gemius

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder