Uni­ka­lūs šach­ma­tai nie­kam ne­rei­ka­lin­gi?

„Tel­šių ŽI­NIOS“, sve­čiuo­da­mo­si Tel­šių ra­jo­no Bir­žu­vė­nų dva­ro so­dy­bo­je, pa­ste­bė­jo vie­na­me iš dva­ro kam­ba­rių su­dė­tas me­di­nes skulp­tū­ras – šach­ma­tus, skir­tus 1410 m. vy­ku­siam Žal­gi­rio mū­šiui. Au­to­rius – Bro­nius Ged­vi­las. Uni­ka­lūs jo dar­bai jau ne­ma­žai me­tų nie­kaip ne­ran­da sau tin­ka­mos vie­tos.
 

Ne­kal­bant apie tai, jog bū­tų nau­do­ja­mi pa­gal pa­skir­tį – jais žai­džia­ma.

Šach­ma­tai ap­si­sto­jo Bir­žu­vė­nuo­se

Me­di­nes skulp­tū­ras – šach­ma­tus Tel­šių mies­tui pa­do­va­no­jo jų au­to­rius a. a. B. Ged­vi­las.

Juos ke­le­tą kar­tų ban­dy­ta eks­po­nuo­ti Mies­to šven­tės me­tu, ku­rį lai­ką jie bu­vo pa­dė­ti Tel­šių me­nų in­ku­ba­to­riaus pa­lė­pė­je, kiek vė­liau trū­ni­jo Tel­šių mies­to se­niū­ni­jos ga­ra­že, o šiuo me­tu ap­si­sto­jo Bir­žu­vė­nuo­se. Ne­gi ra­jo­ne iš tie­sų nė­ra jo­kios erd­vės tin­ka­mai juos eks­po­nuo­ti ar nau­do­ti pa­gal pa­skir­tį?

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros ir tu­riz­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, lai­ki­nai ei­nan­ti ve­dė­jos pa­rei­gas, Mo­ni­ka Do­mar­kie­nė in­for­ma­vo, jog iki 2020 m. šach­ma­tai bu­vo lai­ko­mi VšĮ Tel­šių me­nų in­ku­ba­to­riaus vir­šu­ti­nio aukš­to ko­ri­do­riu­je. Šiuo me­tu šach­ma­tų sa­vi­nin­kė yra Tel­šių mies­to se­niū­ni­ja.

„Įver­ti­nant tai, kad jų eks­po­zi­ci­jai rei­ka­lin­ga di­de­lė kvad­ra­tū­ra ir, ži­no­ma, lan­ky­to­jai, 2020 m. pa­va­sa­rį bu­vo priim­tas spren­di­mas per­duo­ti juos Že­mai­ti­jos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rui, per­kė­li­mui eks­po­nuo­ti į Bir­žu­vė­nų dva­rą.

Da­bar­ti­nis dva­ro nuo­mi­nin­kas ne­prieš­ta­rau­ja, kad šach­ma­tai bū­tų eks­po­nuo­ja­mi dva­re, to­dėl ne­tu­rint ki­tos tin­ka­mos erd­vės, esan­čios ne lau­ke, šach­ma­tų me­di­nės skulp­tū­ros pa­lie­ka­mos eks­po­zi­ci­jai Bir­žu­vė­nų dva­re“, – sa­kė M. Do­mar­kie­nė.

Šach­ma­tų sa­vi­nin­kė – se­niū­ni­ja

Tel­šių mies­to se­niū­ni­jos se­niū­nas Čes­lo­vas Ubar­tas pa­tvir­ti­no, jog nuo šiol šach­ma­tų sa­vi­nin­kė yra se­niū­ni­ja.

Pa­sak mies­to se­niū­no, kol kas jo­kių pla­nų, kur bū­tų ga­li­ma eks­po­nuo­ti šach­ma­tus – nė­ra. Esą ke­le­tą kar­tų šach­ma­tai bu­vo de­monst­ruo­ti per Mies­to šven­tes ir lai­ko­mi se­niū­ni­jos ga­ra­žuo­se, kur san­dė­lia­vi­mo są­ly­gos nė­ra la­bai tin­ka­mos.

Se­niū­nas pa­sa­ko­jo, jog kaž­ka­da šiais šach­ma­tais do­mė­jo­si žmo­nės iš Kel­mės kul­tū­ros cent­ro, no­rė­jo sa­vo ren­gi­nį jais pa­puoš­ti. Bet taip ir neiš­si­ve­žė…

Kol kas, Č. Ubar­to tei­gi­mu, šach­ma­tai ap­si­sto­jo Bir­žu­vė­nų dva­re, tad nors kaž­koks lan­ky­to­jų bū­re­lis juos pa­ma­to.

Šach­ma­tai ne­truk­do

Bir­žu­vė­nų dva­ro so­dy­bos šei­mi­nin­kas Klai­das Sta­siu­kai­tis ti­ki­no, jog šach­ma­tai jam vyk­dy­ti veik­los ne­truk­do. Nors jis nė­ra jų sa­vi­nin­kas, ta­čiau jau­čia­si už juos at­sa­kin­gas.

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder