Isto­ri­nis lai­vas į Klai­pė­dą neat­plauks

Isto­ri­nis lai­vas į Klai­pė­dą neat­plauks

Šian­dien tarp­tau­ti­në­je "Safe Sea Net" infor­ma­ci­në­je sis­te­mo­je pasi­ro­dė Len­ki­jos jūrų admi­nist­ra­ci­jos pra­ne­ši­mas, kad lai­vas "Georg Buch­ner", plau­kio­jęs su Vokie­ti­jos vėlia­va, prie Len­ki­jos kran­tų paty­rė inci­den­tą. Nepa­tvir­tin­tais duo­me­ni­mis, jis tie­siog nusken­do.

Beje, "Georg Buch­ner" buvo vil­ki­ko tem­pia­mas į Klai­pė­dos uos­tą, nes kaip meta­lo lau­žą jį nusi­pir­ko UAB "Suba­re" ir jis turë­jo būti pjaus­to­mas UAB "Vaka­rų refon­da", pri­klau­san­čios AB Vaka­rų lai­vų gamyk­lai, nuo­mo­ja­mo­je teri­to­ri­jo­je.

Dėl šio lai­vo buvo kilęs konf­lik­tas tarp bel­gų ir vokie­čių. "Georg Buch­ner" pasta­ty­tas 1951 m. ir sako­ma, kad yra vie­nas beli­kęs iš tokios lai­vų seri­jos atsto­vų.

Buvo manan­čių, kad jo pjaus­ty­ti nega­li­ma, nes jis yra isto­ri­nė ver­ty­bė. Anks­čiau jis pri­klau­sė bel­gams, tačiau Bel­gi­jo­je jis buvo išbrauk­tas iš ver­ty­bių sąra­šo. Bel­gai tą lai­vą par­da­vė vokie­čiams, pasta­ruo­ju metu jis sto­vė­jo Vokie­ti­jos Ros­to­ko mies­te ir buvo nau­do­ja­mas kaip jau­ni­mo viešbu­tis. Bank­ru­ta­vus vokie­čių bend­ro­vei, kuriai pri­klau­sė lai­vas, jis buvo par­duo­tas kaip meta­lo lau­žas.

Beje, yra manan­čių, esą lai­vas galėjęs būti ir tyčia nuskan­din­tas, nes tapo šiukšle ir atsi­kra­ty­mas juo bran­giai kai­nuo­ja.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder