Vir­tu­ali gale­ri­ja ieš­ko tau­to­dai­li­nin­kų

Vir­tu­ali gale­ri­ja ieš­ko tau­to­dai­li­nin­kų

Karan­ti­nui užda­ry­tos Klai­pė­dos mies­to savi­val­dy­bės Ima­nu­e­lio Kan­to bib­lio­te­kos Meno sky­rius atnau­ji­na vir­tu­alią Klai­pė­dos kraš­to dai­lės gale­ri­ją.

Vir­tu­ali Klai­pė­dos kraš­to dai­lės gale­ri­ja įkur­ta dar 2000 metais ir iki šiol yra vie­nin­te­lė, rep­re­zen­tuo­jan­ti uos­ta­mies­čio vizu­a­li­nį meną inter­ne­te. Meni­nin­kai ir jų kūri­niai pri­sta­to­mi pagal dai­lės šakas: tapy­ba, skulp­tū­ra, gra­fi­ka, tai­ko­mie­ji menai. Taip pat gale­ri­jo­je gali­ma pasi­žval­gy­ti po vir­tu­alias paro­das.

Vir­tu­a­lio­je Kai­pė­dos kraš­to gale­ri­jo­je skait­me­ni­na­ma ir Klai­pė­dos kraš­to tau­to­dai­lė, tačiau šio­je sri­ty­je gale­ri­jos kūrė­jai susi­du­ria su sun­ku­mais.

"Su liau­dies meis­trais sudė­tin­ga susi­siek­ti, dau­ge­lis jų yra vyres­nio amžiaus ir nesi­nau­do­ja šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, inter­ne­tu. Tad pra­šo­me skai­ty­to­jų pagal­bos padė­ti susi­siek­ti su tau­to­dai­li­nin­kais, pasi­da­ly­ti jų kon­tak­tais, jų kūri­nių foto­gra­fi­jo­mis", - pra­šė vir­tu­a­lios Klai­pė­dos kraš­to gale­ri­jos koor­di­na­to­rė, Klai­pė­dos mies­to savi­val­dy­bės Ima­nu­e­lio Kan­to bib­lio­te­kos Meno sky­riaus vedė­ja Biru­tė Skais­gi­rie­nė.

Pasak pašne­ko­vės, vir­tu­ali Klai­pė­dos kraš­to gale­ri­ja šiuo metu yra iš esmės moder­ni­zuo­ja­ma ir atnau­ji­na­ma: pasi­kei­tė dizai­nas, navi­ga­ci­ja, tiks­li­na­ma ir pil­do­ma infor­ma­ci­ja. Bib­lio­te­ka ją ren­ka ir tiks­li­na, bend­ra­dar­biau­da­ma su Lie­tu­vos dai­li­nin­kų sąjun­gos Klai­pė­dos sky­riu­mi, kuriam pri­klau­so dau­giau kaip 100  Klai­pė­dos mies­to ir kraš­to kūrė­jų.

"Tačiau ne visi meni­nin­kai pri­klau­so kūry­bi­nėms sąjun­gos. Yra pui­kių pro­fe­sio­na­lių dai­li­nin­kų, kurie nesie­ja savęs su jokia orga­ni­za­ci­ja. Tad labai pra­šo­me juos atsi­liep­ti, taip pat ieš­ko­me ir nori­me pri­sta­ty­ti jau­nuo­sius meni­nin­kus. Atski­ras gale­ri­jos sky­rius yra skir­tas per­so­na­li­joms.

Šiuo metu dau­giau infor­ma­ci­jos su bib­liog­ra­fi­ja, asme­ni­nė­mis gale­ri­jo­mis ar vaiz­do įra­šais turi­me tik apie kele­tą dai­li­nin­kų: Ange­li­ną Bany­tę, Juo­zą Vosy­lių, švie­saus atmi­ni­mo Algir­dą Tau­rins­ką.

Norė­tų­si ir kitus meni­nin­kus pri­sta­ty­ti išsa­miau. Taip pat svars­to­me ir apie Klai­pė­dos mies­to bei kraš­to foto­gra­fi­jos pri­sta­ty­mą", - apie vir­tu­a­lios gale­ri­jos tiks­lus kal­bė­jo B. Skais­gi­rie­nė.

Visą straipsnį skaitykite savaitraščio „Savaitės ekspresas“ numeryje.

"Manau, kad, virusui atslūgus, ekonomika labai greitai atsigaus", - optimistiškai nuteikia "Limarko" direktorius Vytautas Lygnugaris. Ką apie pasaulį ištikusios pandemijos pasekmes galvoja ne vieną krizę jau išgyvenę uostamiesčio verslininkai ir didelių įmonių vadovai, skaitykite naujame "Savaitės ekspreso" numeryje.

Koronaviruso ir karantino tema šį kartą vyrauja ir savaitės apklausoje. Sužinosite, kaip karantino sąlygomis gyvena žinomi klaipėdiečiai. "Dabar darau viską, ko anksčiau rankos nepasiekdavo", - sako dainininkė Violeta Riaubiškytė-Tarasovienė.

Besidomintiems sporto garsenybėmis - išsamus interviu su neseniai 75-ąjį gimtadienį atšventusiu Modestu Paulausku. Sužinosite, kokia olimpinio, pasaulio ir Europos čempiono kasdienybė ir dėl ko jam yra tekę verkti.

Kol kas negalime keliauti, bet galime dalintis įdomių kelionių prisiminimais. Šį kartą "Savaitės eksprese" reportažas apie Vietnamą, krokodilienos ir ryklienos valgius su kobrų užpiltine.

Savaitraštyje gausu istorinių temų. "Mažosios Lietuvos" priede rasite Mindaugo Milinio straipsnį "Raudonarmiečių gaujos plėšikavo, žudė ir prievartavo". "Jei dar kam nors kyla klausimų, ar per Antrąjį pasaulinį karą Lietuva buvo okupuota, ar išvaduota, tereikia paskaityti 75 metų senumo sovietinių funkcionierių skundus aukščiausiems tuometinės sovietinės respublikos vadovams..." - straipsnį pradeda M. Milinis.

"Mažosios Lietuvos" priede taip pat galėsite sužinoti, kuo ypatingi buvo konfirmacijos drabužiai.

Priede "Kultūros uostas" tradiciškai rasite naują skaitytojų pamėgtų žurnalistės Gražinos Juodytės "Akvarelių" pasakojimą. Taip pat daug dėmesio skiriama teatralams, nes kovo 27-ąją švenčiama Teatro diena.

"Savaitės eksprese" ir psichologų patarimai, kaip išbūti su nerimu, kaip padėti jį įveikti savo vaikams, taip pat galėsite išbandyti ne vieną maisto tinklaraštininkų siūlomą receptą.

Kartu su savaitraščiu gausite ir specialų priedą "TV publika" su TV programa visai savaitei.

Naujo savaitraščio „Savaitės ekspresas“ ieškokite visose spaudos platinimo vietose visą savaitę - nuo šeštadienio iki penktadienio.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder