Česnakas tinka, kai patinka

Česnakas tinka, kai patinka

Siau­čiant per­ša­li­mo li­goms, daž­nas grie­bia­mės čes­na­ko – de­da­me į pa­tie­ka­lus, val­go­me su duo­na. Kuo nau­din­gas čes­na­kas ir kam jis ne­tin­ka, pa­sa­ko­ja gy­dy­to­ja die­to­lo­gė Kris­ti­na Kur­ga­no­vie­nė.

Bū­ti­na iš­lik­ti bud­riems

Gar­su­sis ara­bų gy­dy­to­jas Ibn Si­na, ži­no­mas kaip Avi­ce­na, siū­lė val­gy­ti čes­na­ką pro­fi­lak­tiš­kai nuo vi­sų li­gų.

„Šis pi­kan­tiš­kas prie­sko­nis ska­ti­na iš­si­skir­ti pra­kai­tą, šla­pi­mą, ma­ži­na karš­čia­vi­mą, krau­jo spau­di­mą, cho­les­te­ro­lio kie­kį, skys­ti­na krau­ją, mal­ši­na gal­vos skaus­mus, ge­ri­na mie­gą, virš­ki­ni­mą, – var­di­ja čes­na­ko pri­va­lu­mus gy­dy­to­ja die­to­lo­gė K. Kur­ga­no­vie­nė. – Net­gi sa­ko­ma, kad čes­na­kai už­ker­ta ke­lią vė­žiui, o kar­tais ir suar­do jau su­si­for­ma­vu­sias vė­ži­nes ląs­te­les. To­dėl pro­fi­lak­tiš­kai pa­ta­ria­ma per die­ną su­val­gy­ti bent skil­te­lę čes­na­ko, kad per­pus su­ma­žė­tų vė­žio ri­zi­ka“.

De­ja, ak­lai pa­si­ti­kė­ti vi­sa­ga­liais čes­na­kais ne­ga­li­ma. Anot gy­dy­to­jos, kiek­vie­nam pra­var­tu ži­no­ti šio au­ga­lo silp­ny­bes. Čes­na­kai ne­tu­ri po­vei­kio cho­les­te­ro­liui, ma­žai vei­kia krau­jo spau­di­mą ir gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je.

Chi­rur­gai čes­na­kų ne­re­ko­men­duo­ja var­to­ti prieš ope­ra­ci­jas, nes jie skys­ti­na krau­ją, yra ri­zi­ka nu­krau­juo­ti. Di­de­lis čes­na­kų kie­kis ga­li su­kel­ti virš­ki­na­mo­jo trak­to ne­ga­la­vi­mų, py­ki­ni­mą, vi­du­rių pū­ti­mą, tu­rė­ti nei­gia­mos įta­kos ke­pe­nų veik­lai. Be abe­jo, daug čes­na­ko ne­rei­kė­tų val­gy­ti lau­kian­tis ir žin­dant kū­di­kį, ser­gant inks­tų li­go­mis, taip pat ta­da, jei­gu var­to­ja­mi krau­jo kre­šė­ji­mą ma­ži­nan­tys vais­tai.

An­ti­bak­te­ri­nės čes­na­ko sa­vy­bės – ne­nu­gin­či­ja­mos. Ši uni­ka­li au­ga­lo sa­vy­bė bu­vo pa­ste­bė­ta dar per II pa­sau­li­nį ka­rą. Už­nu­ga­rio li­go­ni­nė­se, kai la­bai trū­ko an­ti­bio­ti­kų ir ant­bak­te­riš­kai vei­kian­čių pre­pa­ra­tų, čes­na­kas bu­vo var­to­ja­mas kaip na­tū­ra­lus an­ti­bio­ti­kas ir an­tiok­si­dan­tas.

Kur sly­pi čes­na­ko ste­buk­lin­ga ga­lia?

Nus­ta­ty­ta, kad čes­na­ke sly­pi dau­giau nei 100 bio­lo­giš­kai veik­lių jun­gi­nių. Čes­na­ko svo­gū­nuo­se yra iki 0,3 pro­cen­to gli­ko­zi­do ali­ji­no, ku­ris vei­kiant fer­men­tui ali­ji­na­zei sky­la į ali­ci­ną, pi­ro­vy­nuo­gių rūgš­tį ir amo­nia­ką. Be to, svo­gū­nuo­se yra 0,4-2 pro­cen­tai ete­ri­nio alie­jaus, su­si­de­dan­čio iš 25 po­li­sul­fi­di­nių jun­gi­nių. Čes­na­ko ete­ri­nis alie­jus tu­ri la­bai stip­rų kva­pą, yra an­ti­sep­ti­nis ir bak­te­rios­ta­ti­nis.

Svo­gū­nė­liuo­se dar yra 0,06 pro­cen­to rie­ba­lų, cuk­raus, fi­tos­te­ri­nų, azo­ti­nių me­džia­gų, vi­ta­mi­no C, ka­ro­ti­no, B gru­pės vi­ta­mi­nų, inu­li­no, jo­do ir ki­tų me­džia­gų.

„Dėl vi­sų sa­vy­bių čes­na­kus val­gan­tys žmo­nės per­ša­li­mo li­go­mis su­ser­ga re­čiau, o jei­gu tai nu­tin­ka, ser­ga per­pus trum­piau“, – ti­ki­na me­di­kė, pri­min­da­ma, jog pa­ts po­pu­lia­riau­sias ir pa­pras­čiau­sias čes­na­ko kaip pro­fi­lak­ti­nės prie­mo­nės var­to­ji­mo bū­das – per va­ka­rie­nę už­ge­riant rūg­pie­niu ar ke­fy­ru su­var­to­ti 2-3 skil­te­les čes­na­ko.

Re­cep­tas nuo gri­po

Efek­ty­vi pro­fi­lak­ti­nė prie­mo­nė nuo gri­po: 2-3 skil­te­les čes­na­ko smul­kiai su­pjaus­ty­ki­te, už­pil­ki­te 50 mi­li­lit­rų ver­dan­čio van­dens, san­da­riai už­den­ki­te, pa­lai­ky­ki­te po­rą va­lan­dų, nu­koš­ki­te ir 2-3 kar­tus per die­ną la­šin­ki­te po 2-3 la­šus į kiek­vie­ną no­sies ert­mę.

Pa­ju­tę pir­muo­sius per­si­šal­dy­mo po­žy­mius 2-3 skil­te­les smul­kin­to čes­na­ko su­pla­ki­te stik­li­nė­je mor­kų sul­čių. Var­to­ki­te po pu­sę stik­li­nės ke­lis­kart per die­ną, li­kus pus­va­lan­džiui iki val­gio.

Į pa­tie­ka­lus čes­na­kų rei­kė­tų dė­ti bai­giant ga­min­ti. Švie­ži čes­na­kai kur kas nau­din­ges­ni nei pa­ke­pin­ti, nes juo­se iš­lie­ka dau­giau gy­do­mų­jų me­džia­gų. Jei su­smul­kin­tą čes­na­ką pa­lai­ky­si­me 15 mi­nu­čių ir tik ta­da įdė­si­me į ver­dan­tį val­gį, iš­liks kai ku­rios jo gy­do­mo­sios sa­vy­bės, ku­rios ver­dant pa­pras­tai pra­ran­da­mos.

Ne­mėgs­tan­tiems ašt­raus čes­na­kų kva­po, die­to­lo­gė pa­ta­ria val­gy­ti juos su švie­žio­mis pet­ra­žo­lė­mis – jos pa­nai­ki­na ait­ru­mą.

Ne tik mais­tui

Šią ne­prie­kaiš­tin­gą dar­žo­vę tin­ka nau­do­ti ne tik vir­tu­vė­je.

Džio­vin­tų laiš­kų ir lukš­tų už­pi­lu ga­li­ma purkš­ti me­de­lius, ro­žes nuo ken­kė­jų (10 l van­dens – 100 g už­pi­lo).

Čes­na­kų tink­tū­ra nau­do­ja­ma nuo pleis­ka­nų, taip pat plau­kų šak­nims stip­rin­ti.

Čes­na­kais ga­li­ma pa­ban­dy­ti iš­nai­kin­ti kar­pas – kas­dien pa­trin­ki­te kar­pą per­pjau­ta skil­te­le. Taip pat tin­ka ir čes­na­kų sul­tys ar­ba su­trin­ta skil­te­lė su svies­tu.

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder