Dyzeliniai automobiliai vis dar valdo
Dyzeliniai automobiliai vis dar valdo

Apk­lau­sų re­zul­ta­tai pro­gno­zuo­ja, jog tu­rė­tų pig­ti dy­ze­li­niai au­to­mo­bi­liai. Įta­kos tam ne­va ga­li tu­rė­ti su­griež­tė­ję tech­ni­niai rei­ka­la­vi­mai šiem au­to­mo­bi­liams. Bet au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai abe­jo­ja to­kio­mis ten­den­ci­jo­mis, nes kol kas dy­ze­li­niai au­to­mo­bi­liai yra pa­trauk­liau­si Lie­tu­vos pir­kė­jui.

Ten­den­ci­jos pa­gal skel­bi­mus

Per me­tus trans­por­to skel­bi­mų po­rta­le Au­top­lius.lt šių trans­por­to prie­mo­nių paieš­kų skai­čius su­ma­žė­jo nuo 80 iki 76 pro­cen­tų. Dy­ze­li­nių au­to­mo­bi­lių po­pu­lia­ru­mo krei­vė ypač smu­ko šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį.

Pa­sak po­rta­lo plėt­ros va­do­vo Vik­to­ro Dauk­šo, dy­ze­li­nių trans­por­to prie­mo­nių pa­klau­sai nei­gia­mos įta­kos tu­rė­jo nuo ko­vo 1 die­nos Lie­tu­vo­je įsi­ga­lio­ju­si griež­tes­nė šių au­to­mo­bi­lių tech­ni­nė ap­žiū­ra ir su­ma­žė­jęs dy­ze­li­no bei ben­zi­no kai­nų skir­tu­mas. „Be abe­jo, įta­kos tu­ri ir su­ma­žė­jęs pir­kė­jų iš Ry­tų ša­lių – Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, ku­rie ypač ieš­ko­jo dy­ze­li­nu va­ro­mų au­to­mo­bi­lių, srau­tas“, – sa­ko V. Dauk­šas.

Pa­sak V. Dauk­šo, at­si­žvel­giant į da­bar­ti­nes ku­ro kai­nas ir da­rant prie­lai­dą, kad dy­ze­li­nis au­to­mo­bi­lis 100 ki­lo­met­rų vi­du­ti­niš­kai su­nau­do­ja 7 lit­rus, o ben­zi­ni­nis – 9 lit­rus ku­ro, ap­skai­čiuo­ta, kad vie­ne­rių-pen­ke­rių me­tų dy­ze­li­nio au­to­mo­bi­lio per­mo­ka at­si­pirk­tų nu­va­žia­vus be­veik 54 tūks­tan­čius ki­lo­met­rų.

„Taip pat ap­skai­čia­vo­me, kad 11–15 me­tų dy­ze­li­niai au­to­mo­bi­liai at­si­per­ka maž­daug per me­tus, kai įvei­kia­ma 19,2 tūks­tan­čio ki­lo­met­rų“, – sa­ko V. Dauk­šas.

Ten­den­ci­jos tur­gu­je

Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je apie 48 pro­cen­tai leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių yra va­ro­mi dy­ze­liu.

Au­to­mo­bi­lių tur­gaus ten­den­ci­jos – dy­ze­liai lai­mi. Pa­ba­lių tur­gu­je ir ki­to­se Šiau­lių au­to­mo­bi­lių pre­ky­vie­tė­se di­džią­ją da­lį pa­siū­los su­da­ro dy­ze­li­niai au­to­mo­bi­liai.

Tur­gu­je su­tik­tas And­rius dai­rė­si au­to­mo­bi­lio. Bū­ti­nai dy­ze­li­nio, nes yra jau­na­sis ūki­nin­kas – ga­lės va­ži­nė­ti „ža­liu“ (žy­mė­tu) ku­ru. Vy­ras pri­si­pa­ži­no, kad to­kių „ūki­nin­kų“ kaip jis yra pil­na Lie­tu­va. Tu­ri pa­žy­mė­ji­mą, šiek tiek že­mės ir va­žiuo­ji.

Pir­kė­jas Juo­zas taip pat ieš­ko­jo dy­ze­li­nio pi­ges­nio au­to­mo­bi­lio. Rei­kia dar­bi­nės trans­por­to prie­mo­nės. Juo­zas pri­si­pa­ži­no gau­nan­tis bal­ta­ru­siš­ko dy­ze­li­no, ku­rio ko­ky­be ne­si­skun­džia.

Pa­ba­lių tur­gaus di­rek­to­rius Žyd­rū­nas Au­gus­ti­nas sa­ko pa­ste­bė­jęs tik vie­ną ten­den­ci­ją – vi­sų au­to­mo­bi­lių pre­ky­ba šiuo me­tu šiek tiek stab­te­lė­jo“.

„Pa­sa­tus“ kei­čia „Toyo­ta“

Dė­vė­tų au­to­mo­bi­lių pre­ky­ba už­sii­man­tis Kęs­tas taip pat pa­ste­bi, kad pre­ky­ba yra stab­te­lė­ju­si, ta­čiau dy­ze­li­niai au­to­mo­bi­liai ne­pin­ga ir iš­lie­ka gei­džia­miau­si rin­ko­je.

„Mes ne­ga­li­me jų pi­gin­ti, nes už­sie­ny­je jų nie­kas pi­giau ne­par­duo­da. Dy­ze­li­niai au­to­mo­bi­liai po­pu­lia­rūs ne tik pas mus. Ve­ža­me „dy­ze­lius“ iš Bel­gi­jos. Ten gat­vė­se to­kių au­to­mo­bi­lių – per 70 pro­cen­tų. Pas mus – per 50“, – aiš­ki­no par­da­vė­jas.

Kęs­tas ap­skai­čia­vo, kad iš de­šim­ties par­duo­tų au­to­mo­bi­lių tik vie­nas ar du bū­na ben­zi­ni­niai. Lie­tu­viai, anot Kęs­to, tur­guo­se daž­niau­siai ren­ka­si au­to­mo­bi­lius, pa­ga­min­tus po 2000-ųjų ir mo­ka už juos 3-5 tūks­tan­čius eu­rų.

Re­mi­gi­jus par­da­vi­nė­ja apy­nau­jus au­to­mo­bi­lius sa­lo­ne. Čia vi­du­ti­nė au­to­mo­bi­lio kai­na sie­kia 10 tūks­tan­čių eu­rų, o am­žius – apie 3 me­tus. Čia ga­lio­ja tos pa­čios ten­den­ci­jos kaip ir tur­gu­je. Šį mė­ne­sį sa­lo­nas par­da­vė 9 au­to­mo­bi­lius. Tik vie­nas jų va­ro­mas ben­zi­nu.

„Pir­ko mo­te­riai, ku­ri pla­na­vo va­ži­nė­ti tik po mies­tą ne­di­de­liais at­stu­mais. Nors dy­ze­li­niai au­to­mo­bi­liai tru­pu­tį bran­ges­ni, žmo­nės per­ka juos dėl eko­no­miš­ku­mo. Dy­ze­lio va­rik­liai ma­žiau nau­do­ja ir jis yra pi­ges­nis“, – paaiš­ki­no Re­mi­gi­jus.

Va­dy­bi­nin­kas sa­ko pa­ts va­ži­nė­jan­tis dy­ze­li­niu au­to­mo­bi­liu: „Jei va­žiuo­čiau ben­zi­nu, mies­te su­nau­do­čiau 8-9 lit­rus, o dy­ze­lio – tik 6.“

Re­mi­gi­jus at­re­mia mi­tus, kad Lie­tu­vą pa­sie­kia tik vi­siš­kai „su­drož­ti“ dy­ze­li­niai au­to­mo­bi­liai. Jo nuo­mo­ne, jei au­to­mo­bi­lis iš Pran­cū­zi­jos ar Ita­li­jos, di­de­lė ti­ki­my­bė, kad jis yra la­bai daug pra­va­žia­vęs. Vo­kiš­ki, bel­giš­ki au­to­mo­bi­liai bū­na pra­va­žia­vę ma­žiau.

„Vo­kiš­ki „pa­sa­tai“ jau išei­na iš ma­dos. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad da­bar ti­piš­kas lie­tu­vio au­to­mo­bi­lis – dy­ze­li­nė „Toyo­ta“.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder