Kaip gyvenate karantino sąlygomis?

Kaip gyvenate karantino sąlygomis?

Viso­je Lie­tu­vo­je nuo kovo 16 d. pas­kelb­tas karan­ti­nas. Šį kar­tą pakei­tė­me rub­ri­kos klau­si­mą ir klai­pė­die­čiams patei­kė­me ne tra­di­ci­nį klau­si­mą "O kaip dary­čiau aš?", bet pra­ėju­sį penk­ta­die­nį tei­ra­vo­mės, kaip jie gyve­na karan­ti­no sąly­go­mis pir­mą  savai­tę.

Remi­gi­jus Žio­gas, ren­gi­nių orga­ni­za­to­rius


Gal­būt psi­cho­lo­giš­kai  jaus­čiau­si kitaip, jei­gu dabar nedirb­čiau tik aš vie­nas.  Pabė­gi­mas iš gyve­ni­mo karu­se­lės labai lai­ku ir vie­to­je. Metas grįž­ti prie esmi­nių ver­ty­bių. Mes dabar mažiau var­to­ja­me plast­ma­sės, kuro. Kol kas jau­čiuo­si kaip sana­to­ri­jo­je. Žmo­na labai lai­min­ga, vai­kai,  jų turiu tris, džiau­gia­si.

Seniau, būda­vo, paval­gai du kar­tus per die­ną, dabar  nenu­ei­ni nuo šal­dy­tu­vo. Skai­tai kny­gą, užsi­no­ri ko nors ska­naus. Todėl dabar bėgio­ju kas­dien po 10-14 km, ką anks­čiau  dary­da­vau kar­tą per dvi savai­tes.  Kai pra­si­dės sezo­nas, neno­riu būti sto­ras ren­gi­nių vedė­jas. Mes tono­mis gri­kių nepir­ko­me, nepa­ni­ka­vo­me, masi­nei psi­cho­zei nepa­si­da­vė­me.  Apsi­rū­pi­no­me mais­tu savai­tei, nes jo par­duo­tu­vė­se bus.

Mėgau­juo­si gyve­ni­mu: skai­tau kny­gas, ste­biu pava­sa­rį, gir­džiu paukš­čius, matau, kaip sklei­džia­si pum­pu­rai. Gerai, kad vals­ty­bės grei­tai pri­ėmė tokius spren­di­mus.  Žmo­nių, kuriuos dabar sutin­ku, vei­dai švie­ses­ni, jie rames­ni, ne taip sku­ba, mies­tas pus­tuš­tis. Gal po metų  suma­žė­jo šir­dies ligų, insul­tų, infark­tų.

Kol kas džiau­giuo­si tuo karan­ti­nu, nors eko­no­mi­nių sun­ku­mų turiu didžiu­lių. Mano įmo­nė gyve­na iš apy­var­ti­nių lėšų, o jau minus dvi­de­šimt ren­gi­nių. Neaiš­kūs ir dar­buo­to­jų liki­mai. Manau, tuos pini­gus, kurių neuž­dir­ba­me dabar, uždirb­si­me. Taip yra ne tik man - visiems.

Vio­le­ta Riaubiškytė-Tarasovienė, dai­ni­nin­kė

Mano nuo­tai­ka yra pesi­mis­ti­nė ir  opti­mis­ti­nė vie­nu metu. Nori­si tikė­tis, kad tai ilgai neuž­truks, blo­gai, jei­gu užsi­tęs iki vasa­ros.  Dabar vis­ką darai, ko anks­čiau ran­kos nepa­siek­da­vo. Paga­liau išsi­švei­čiau vonią, dabar lau­kia spin­ta. Turi­me šunį, jį vedžio­ja­me tris kar­tus per die­ną.

Mes su Viliu­mi būna­me 24 val. per parą kar­tu, tai mums ir anks­čiau lai­ko pakal­bė­ti ir paty­lė­ti  užtek­da­vo. Iš mūsų veik­los išbrauk­ti kon­cer­tai ir spor­tas, o visa kita liko,  išsky­rus važi­nė­ji­mą ir išėji­mą kur nors.

Dabar gami­nu tokius patie­ka­lus šei­mai, kuriems rei­kia dau­giau lai­ko. Anks­čiau būda­vo vadi­na­mie­ji blic patie­ka­lai. O dabar galiu ir troš­kin­ti net po porą valan­dų, ir  kep­ti. Šiuo metu mano vir­tu­vė­je vyks­ta įvai­rūs eks­per­i­men­tai ir val­gių degus­ta­vi­mas. Manau, svar­biau­sia nenu­leis­ti nosies. Pas mus nėra taip blo­gai kaip Ita­li­jo­je, bet žmo­nės galė­tų būti labiau sąmo­nin­gi.

Dalia GRIK­ŠAI­TĖ, VšĮ "Klai­pė­dos šven­tės" kūry­bos vado­vė


Nori­si, kad tas blo­gas sap­nas kuo grei­čiau baig­tų­si. Tebe­su Bar­bė devyn­dar­bė, dali­nuo­si į visas puses. Ką tik išsiun­čiau patiks­lin­tus biu­dže­tus. Labai daug klau­si­mų, ar vyks ren­gi­niai. Atsa­ky­mų neran­di, daug žmo­nių turi nedar­bin­gu­mo lape­lius. Su kole­go­mis skam­bi­nė­ja­mės.

Kiek­vie­nas turi­me savo pro­jek­tus ir dir­ba­me. Aš šie­met atsa­kin­ga už Euro­pia­dos pro­jek­tą - 4,5 tūkst. daly­vių. Visų laiš­kai kupi­ni neri­mo.  Toks leng­vas chao­sė­lis dabar. Šita savai­tė, matyt, yra adap­ta­vi­mo­si savai­tė.

Dukrai dabar rei­kia labai daug dėme­sio, jai pen­ke­ri, tad jai kyla daug klau­si­mų. Dabar noriu su  ja išei­ti į lau­ką, kol dar švie­čia sau­lė. Tik­ras džiaugs­mas, kad turi­me tera­są. Į vie­šas vie­tas eiti nebe­drįs­ta­me. Vakar ir užva­kar ban­dė­me važiuo­ti prie jūros, tai žmo­nių ten kaip pra­mo­gų par­ke.

Sten­giuo­si daug apie tai negal­vo­ti, nes  gali išei­ti iš pro­to. Tru­pu­tė­lį bai­so­ka. Todėl susi­ku­ri ruti­ną ir dir­bi.

Ban­dai gyven­ti kito­mis sąly­go­mis bet daug­maž tokiu pat rit­mu. Išsi­kė­liau užda­vi­nį nor­ma­li­zuo­ti val­gy­mą ir man tai pavyks­ta. Džiau­giuo­si, kad šiuo metu vyks­ta daug labai gra­žių daly­kų, žmo­nės tel­kia­si, pade­da vie­ni kitiems.

Visą straipsnį skaitykite savaitraščio "Savaitės ekspresas" numeryje.

"Manau, kad, virusui atslūgus, ekonomika labai greitai atsigaus", - optimistiškai nuteikia "Limarko" direktorius Vytautas Lygnugaris. Ką apie pasaulį ištikusios pandemijos pasekmes galvoja ne vieną krizę jau išgyvenę uostamiesčio verslininkai ir didelių įmonių vadovai, skaitykite naujame "Savaitės ekspreso" numeryje.

Besidomintiems sporto garsenybėmis - išsamus interviu su neseniai 75-ąjį gimtadienį atšventusiu Modestu Paulausku. Sužinosite, kokia olimpinio, pasaulio ir Europos čempiono kasdienybė ir dėl ko jam yra tekę verkti.

Kol kas negalime keliauti, bet galime dalintis įdomių kelionių prisiminimais. Šį kartą "Savaitės eksprese" reportažas apie Vietnamą, krokodilienos ir ryklienos valgius su kobrų užpiltine.

Savaitraštyje gausu istorinių temų. "Mažosios Lietuvos" priede rasite Mindaugo Milinio straipsnį "Raudonarmiečių gaujos plėšikavo, žudė ir prievartavo". "Jei dar kam nors kyla klausimų, ar per Antrąjį pasaulinį karą Lietuva buvo okupuota, ar išvaduota, tereikia paskaityti 75 metų senumo sovietinių funkcionierių skundus aukščiausiems tuometinės sovietinės respublikos vadovams..." - straipsnį pradeda M. Milinis.

"Mažosios Lietuvos" priede taip pat galėsite sužinoti, kuo ypatingi buvo konfirmacijos drabužiai.

Priede "Kultūros uostas" tradiciškai rasite naują skaitytojų pamėgtų žurnalistės Gražinos Juodytės "Akvarelių" pasakojimą.

Taip pat daug dėmesio skiriama teatralams, nes kovo 27-ąją švenčiama Teatro diena.

"Savaitės eksprese" ir psichologų patarimai, kaip išbūti su nerimu, kaip padėti jį įveikti savo vaikams, taip pat galėsite išbandyti ne vieną maisto tinklaraštininkų siūlomą receptą.

Kartu su savaitraščiu gausite ir specialų priedą „TV publika“ su TV programa visai savaitei.

Naujo savaitraščio „Savaitės ekspresas“ ieškokite visose spaudos platinimo vietose visą savaitę - nuo šeštadienio iki penktadienio.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder