Klaipėdos molas - niekieno žemė

Klaipėdos molas - niekieno žemė

Val­džios vy­rai ne­pra­lei­džia pro­gos pa­si­gir­ti, kad Lie­tu­va – jū­ri­nė vals­ty­bė, o Klai­pė­da – var­tai į pa­sau­lį. Ta­čiau vie­no iš uos­ta­mies­čio rep­re­zen­ta­ci­nių ob­jek­tų - gau­siai lan­ko­mo šiau­ri­nio mo­lo - ne­sii­ma kuo­pti nei Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­ja (KVJUD), nei me­ri­ja.

Lan­ky­to­jų pa­mėg­ta vie­ta - šiau­ri­nis mo­las Meln­ra­gė­je - po tru­pu­tį virs­ta ti­kru są­var­ty­nu. Tarp jo ak­me­nų kau­pia­si nie­kie­no ne­ren­ka­mos įvai­rios šiukš­lės. Mo­lą pri­žiū­ri ne uos­ta­mies­čio me­ri­ja, o KVJUD. Ta­čiau šios at­sto­vai ne­pri­sii­ma at­sa­ko­my­bės už ne­tvar­ką ir tei­gia, jog tai - hid­ro­tech­ni­nis ob­jek­tas, esą ne­skir­tas lan­ky­to­jams.

Klai­pė­dos me­ro Vy­tau­to Grub­liaus­ko nuo­mo­ne, tar­pins­ti­tu­ci­nis ne­su­si­kal­bė­ji­mas il­giau truk­ti ne­ga­li, nes į uos­to var­tus akis pa­ga­ny­ti at­vy­ku­siam žmo­gui juk ne­svar­bu, kam pri­klau­so ob­jek­tas ir kas ja­me pri­žiū­ri tvar­ką.

Ten­ka raudonuoti

Klai­pė­die­tė Ol­ga LŽ pa­sa­ko­jo, kad ji jau gė­di­ja­si prie šiau­ri­nio mo­lo vež­ti iš ki­tų mies­tų ar už­sie­nio at­vy­ku­sius drau­gus. „Ne­se­niai tu­rė­jau sve­čių da­nų. Jie la­bai no­rė­jo pa­ma­ty­ti jū­rą, to­dėl nu­si­ve­džiau ir ant mo­lo Meln­ra­gė­je. Pa­ėjo­me pro­me­na­da iki pa­bai­gos, kur pa­sta­ty­ta tvo­ra ir in­ka­ras. De­ja, man te­ko rau­do­nuo­ti iš gė­dos, kai sve­čiai pa­žiū­rė­jo į de­ši­nę tarp ak­me­nų. Juk ten – ti­kras są­var­ty­nas: ir su­dau­žy­ti bu­te­liai, ir alaus skar­di­nės, ir plas­ti­ko ta­ra, ir vien­kar­ti­niai ka­vos puo­de­liai, ir mais­to pa­kuo­tės...“ - kal­bė­jo mo­te­ris.

Iš tie­sų šiukš­ly­nai tarp mo­lo ak­me­nų kas­met tik di­dė­ja, nes vie­tos jau­ni­mas mėgs­ta va­ka­rais, prieš sau­lė­ly­dį, at­si­sės­ti ant pro­me­na­dos pa­aukš­ti­ni­mo, už­kan­džiau­ti, ger­ti įvai­rius gė­ri­mus, o vi­sas šiukš­les mes­ti že­myn tarp ak­me­nų. Ir taip – me­tai iš me­tų. „Vis­ką me­ta­me tarp ak­me­nų, nes čia nė­ra šiukš­lia­dė­žių“, - pri­si­pa­ži­no vie­nas ant mo­lo su­tik­tas jau­nuo­lis. Jis su gru­pe­le drau­gų ant pro­me­na­dos ste­bė­jo sau­lė­ly­dį ir už­kan­džia­vo.

Nuo molo į jūrą atsiveriančius įspūdingus vaizdus gadina tarp akmenų metai iš metų besikaupiančios šiukšlės.

 

Siū­lo baig­ti ginčus

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Ša­ka­lie­nė LŽ pa­aiš­ki­no, kad for­ma­liai mo­las mies­tui ne­prik­lau­so. „Ne­ga­li­me va­ly­ti ne sa­vo ob­jek­to. Prie­igos, pa­plū­di­mys va­lo­mi, bet ne mo­las ir jo ak­me­nų sang­rū­dos“, - sa­kė I. Ša­ka­lie­nė.

Uos­ta­mies­čio vi­ce­me­ras Ar­tū­ras Šul­cas pa­tvir­ti­no, kad šiau­ri­nio mo­lo sa­vi­val­dy­bė ne­ad­mi­nis­truo­ja. „Tai vie­nas Klai­pė­dos par­adok­sų: ob­jek­tai yra mies­te, bet jie ne mū­sų, o uos­to di­rek­ci­jos. Ši užp­ro­tes­ta­vo, kai pa­va­sa­rį su­tvar­kė­me me­di­nį len­tų ta­ką iki mo­lo. Esą žmo­nėms ant mo­lo - ne vie­ta. Ta­čiau lan­ky­to­jai ten ei­na ir eis dėl ne­pa­kar­to­ja­mų vaiz­dų“, - tvir­ti­no jis.

Tik Klai­pė­dos va­do­vas V. Grub­liaus­kas LŽ pa­brė­žė, kad svar­biau­sia - mies­to, vals­ty­bės įvaiz­dis, to­dėl ins­ti­tu­ci­jos pri­va­lo su­si­tar­ti, kas tu­rė­tų pri­žiū­rė­ti tvar­ką ant mo­lo. „Svar­bus ne tiek ju­ri­di­nis, kiek mo­ra­li­nis ir įvaiz­džio as­pek­tas, - kal­bė­jo po­li­ti­kas. - Pa­sta­ty­si­me šiukš­lia­dė­žes, iš­kuop­si­me, o sąs­kai­tą iš­sių­si­me uos­tui. Toks ob­jek­tas kaip mo­las ne­ga­li bū­ti ver­ti­na­mas siau­rai, vien kaip uos­to reik­mėms skir­tas įren­gi­nys. Jei ten lei­džia­ma vaikš­čio­ti žmo­nėms, rei­kia rū­pin­tis ir pro­me­na­dos bei jos ap­lin­kos tvar­ka ir šva­ra.“

Uos­tas šiukš­lių nerinks

KVJUD at­sto­vai, pa­klaus­ti, kas tu­rė­tų rū­pin­tis gau­siai lan­ko­mo mo­lo šva­ra, pirš­tais baks­no­jo į uos­ta­mies­čio me­ri­ją. „Tiek pie­ti­nis, tiek šiau­ri­nis Klai­pė­dos uos­to mo­lai - uos­to di­rek­ci­jai pri­klau­san­tys hid­ro­tech­ni­niai sta­ti­niai, ku­rių pa­grin­di­nė pa­skir­tis yra sau­go­ti uos­to įplau­kos ka­na­lą nuo iš­ori­nių jū­ros veiks­nių. Tai, kad šiau­ri­nis mo­las at­vi­ras žmo­nėms - uos­to di­rek­ci­jos ge­ra­no­riš­ku­mo ges­tas“, - nu­ro­do­ma KVJUD at­sa­ky­me LŽ.

Su­vo­kiant, kad mo­las yra vie­ti­nių ir sve­čių lan­ko­ma vie­ta, at­ve­rian­ti ga­li­my­bę gė­rė­tis nuo­sta­biais vaiz­dais, ir sie­kiant ap­sau­go­ti žmo­nes 2004-ai­siais bu­vo įreng­tos ap­sau­gi­nės tvo­re­lės. „Ta­čiau draus­min­ti tuos, ku­rie li­pa per ap­sau­gi­nes tvo­re­les, ir rink­ti ne­kul­tū­rin­gų lan­ky­to­jų pa­lik­tas šiukš­les – ne uos­to di­rek­ci­jos funk­ci­ja. Ar­ti­miau­siu me­tu tai pla­nuo­ja­me ap­tar­ti su Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais“, - ža­dė­jo KVJUD ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­dė­jė­ja ry­šiams su vi­suo­me­ne Do­vi­lė Ska­bic­kai­tė.

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder