Kino salių durys vaikams veriamos plačiau

Kino salių durys vaikams veriamos plačiau

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja siū­lo pa­pil­dy­ti fil­mų in­dek­sa­vi­mo sis­te­mą dviem re­ko­men­da­ci­niais in­dek­sais. Jie leis­tų kai ku­riuos fil­mus žiū­rė­ti jau­nes­niems, nei nu­ma­ty­ta fil­mo in­dek­se, vai­kams, jei­gu šiuos ly­dė­tų tė­vai ar glo­bė­jai. Me­di­kai pers­pė­ja: tė­vams tek­tų vi­sa at­sa­ko­my­bė dėl fil­mų po­vei­kio jų at­ža­loms.

Šiuo me­tu vi­si Lie­tu­vos ki­no tea­truo­se ro­do­mi fil­mai pa­gal juos ga­lin­čių žiū­rė­ti as­me­nų am­žių yra skirs­to­mi į ke­le­tą ka­te­go­ri­jų. In­dek­su V žy­mi­mi fil­mai, skir­ti įvai­raus am­žiaus gru­pėms, in­dek­sai N-7, N-13, N-16, N-18 nu­ro­do me­tus, ku­rių su­lau­kus ga­li­ma žiū­rė­ti jais pa­žy­mė­tus fil­mus. Ko­kį in­dek­są nau­do­ti, spren­džia spe­cia­li Fil­mų in­dek­sa­vi­mo ko­mi­si­ja. Ją su­da­ro Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai, ki­no kri­ti­kai, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, me­di­kai.

Ki­no įsta­ty­mą no­ri­ma pa­pil­dy­ti fil­mų in­dek­sais T-7, T-13 bei su­da­ry­ti ga­li­my­bę jais pa­žy­mė­tus fil­mus žiū­rė­ti ir jau­nes­niems nei 7 ir 13 me­tų žiū­ro­vams, ku­riuos į ki­no tea­trą at­ve­da tei­sė­ti at­sto­vai.

Pa­ska­ti­no pasipiktinimas

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Me­no ir kū­ry­bi­nių in­dus­tri­jų po­li­ti­kos de­par­ta­men­to Pro­fe­sio­na­lio­jo me­no sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Si­gi­ta Kas­pa­rai­tė ne­slė­pė, kad reng­ti pa­tai­sas pri­ver­tė pa­si­py­lę tė­vų skun­dai tiek fil­mų ro­dy­to­jams, tiek pa­čiai mi­nis­te­ri­jai. Vie­nas įsi­min­ti­niau­sių skun­dų bu­vo žur­na­lis­to And­riaus Ta­pi­no vie­šas pa­si­pik­ti­ni­mas, kad pir­ma „Ho­bi­to“ tri­lo­gi­jos da­lis bu­vo pa­ženk­lin­ta in­dek­su N-7, o an­tra - N-13.

„Po to­kių pa­si­pik­ti­ni­mo at­ve­jų nu­spręs­ta kiek li­be­ra­li­zuo­ti fil­mų di­fe­ren­cia­ci­ją ir su­kur­ti iš­ly­gas. Jei­gu tė­vai pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę, kai ku­riuos fil­mus leis­ti žiū­rė­ti ir jau­nes­niems žiū­ro­vams, nei nu­sta­tė Fil­mų in­dek­sa­vi­mo ko­mi­si­ja, bet tik su są­ly­ga – vai­kus bū­ti­nai tu­ri ly­dė­ti nors vie­nas tė­vų ar glo­bė­jų“, - LŽ sa­kė S.Kas­pa­rai­tė. Anot jos, tai ne­reiš­kia, kad vi­sus fil­mus vai­kai ga­lė­tų žiū­rė­ti net su tė­vais. Fil­mai, ku­rie ne­bū­tų tin­ka­mi vai­kams iki 7 ar 13 me­tų dėl juo­se esan­čių smur­to, ero­ti­nių ar ki­to­kių sce­nų, to­liau bū­tų žy­mi­mi įpras­tai.

Pa­tai­sų ini­cia­to­rių tei­gi­mu, in­dek­sa­vi­mo sis­te­ma, kai tai­ko­mi re­ko­men­da­ci­niai in­dek­sai, ga­lio­ja kai ku­rio­se Eu­ro­pos ša­ly­se. Vo­kie­ti­jo­je in­dek­su FSK12 žy­mi­mi fil­mai yra skir­ti žiū­ro­vams nuo 12 me­tų, bet juos ga­li žiū­rė­ti ir vai­kai nuo 6 iki 11 me­tų, jei­gu juos ly­di vie­nas tė­vų ar ki­tas tei­sė­tas at­sto­vas. Šve­di­jo­je in­dek­sais 7 ir 11 žy­mi­mus fil­mus ga­li žiū­rė­ti ir jau­nes­ni ne­gu 7 ar 11 me­tų žiū­ro­vai, jei­gu juos ly­di pil­na­me­tis as­muo. 2005 me­tais Ai­ri­jo­je bu­vo įves­ti pa­pil­do­mi in­dek­sai 12A ir 15A, jais pa­žy­mė­tus fil­mus jau­nes­niems nei 12 ar 15 me­tų žiū­ro­vams lei­džia­ma žiū­rė­ti kar­tu su tė­vais.

Įžvel­gia vi­sa­pu­siš­ką naudą

Ki­no pla­tin­to­jų aso­cia­ci­jos at­sto­vas Er­nes­tas Mus­ni­kas LŽ tei­gė, kad li­be­ra­li­za­vus ki­no fil­mų in­dek­sa­vi­mą lai­mė­tų tiek pa­tys vai­kai ir jų tė­vai, tiek vals­ty­bė, nes ki­no tea­truo­se pa­gau­sė­tų lan­ky­to­jų, pa­dau­gė­tų į biu­dže­tą su­ren­ka­mų mo­kes­čių. Kar­tu esą su­ma­žė­tų pi­ra­ta­vi­mas ki­no sri­ty­je. Mat da­bar vai­kų į ki­no tea­trus ne­ga­lin­tys nu­ves­ti tė­vai trokš­ta­mų fil­mų ieš­ko juo­do­jo­je rin­ko­je ir žiū­ri juos per kom­piu­te­rius.

Anot E.Mus­ni­ko, yra dar vie­nas bū­das - vež­tis vai­kus į kai­my­nę Lat­vi­ją, nes ten ga­lio­jan­ti sis­te­ma yra lanks­tes­nė. „Lie­tu­vą su jo­je įtvir­tin­tais cen­zais ki­no fil­mams ga­li­ma bū­tų ly­gin­ti su Ira­nu ir ki­to­mis mu­sul­mo­niš­ko­mis vals­ty­bė­mis. Net Bal­ta­ru­si­jo­je cen­zai li­be­ra­les­ni nei Lie­tu­vo­je“, - ti­ki­no jis.

E.Mus­ni­ko tei­gi­mu, itin daug prie­kaiš­tų iš tė­vų su­lau­kia­ma dėl fil­mų, ku­rie pa­tin­ka 7-13 me­tų vai­kams. Tai - „Ne­pap­ras­tas žmo­gus-vo­ras“, „Ho­bi­tas: Smo­go dy­ky­nė“. Jie žy­mi­mi in­dek­su N-13, nors rea­liai šiuos fil­mus la­biau­siai mėgs­ta 10-12 me­tų vai­kai, ku­rie į ki­no sa­les ne­įlei­džia­mi.

Vai­kas vai­kui nelygu

LŽ kal­bin­tas Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius vai­kų psi­chia­tras Dai­nius Pū­ras pa­brė­žė, kad di­de­lio pa­vo­jaus, kai vai­kai į vy­res­niems skir­tus fil­mus eis kar­tu su tė­vais, ne­kils, jei­gu tik šie tin­ka­mai par­inks, ką ga­li­ma at­ža­loms žiū­rė­ti, at­siž­velgs į jų as­me­ni­nes sa­vy­bes. „Tė­vai yra ne­blo­gas sau­gik­lis. Jei­gu jiems iš ti­krų­jų rū­pės vai­kų vys­ty­ma­sis, svei­ka­ta, jie ap­sau­gos nuo ga­li­mų ne­su­sip­ra­ti­mų dėl fil­mo po­vei­kio", - kal­bė­jo jis.

D.Pū­rui abe­jo­nių ke­lia ir pats šiuo me­tu ga­lio­jan­tis in­dek­sa­vi­mo pri­nci­pas, kai fil­mai skirs­to­mi į ka­te­go­ri­jas pa­gal bio­lo­gi­nį juos ga­lin­čių žiū­rė­ti vai­kų am­žių. Pro­fe­so­riaus nuo­mo­ne, kuo dau­giau įvai­rių reg­la­men­ta­vi­mų pri­ku­ria su­au­gu­sie­ji, tuo la­biau pa­tys sa­ve įva­ro į kam­pą. Esą apie vai­ko bran­dą rei­kė­tų spręs­ti ne vien pa­gal am­žių, bet ir pa­gal ki­tus kri­te­ri­jus. „Vai­kai bręs­ta la­bai įvai­riai, to­dėl skirs­ty­mas, ką ga­li­ma žiū­rė­ti iki 13 me­tų, o ką - jau su­lau­kus to­kio am­žiaus, la­bai keis­tas“, - sa­kė D.Pū­ras. Jis pa­žy­mė­jo, kad tė­vai tu­rė­tų su­vok­ti, ko­kia at­sa­ko­my­bė ant jų pe­čių bū­tų per­kel­ta, jei­gu mi­nė­toms pa­tai­soms bū­tų pri­tar­ta.

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder