Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkis dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

2023 m. rugsėjo 21 d. Nr. M-539, Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis ir 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu,

šaukiu 2023 m. rugsėjo 28-29 d. 9.00 val. Savivaldybės posėdžių salėje Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 5-ąjį posėdį ir sudarau Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektą:

1. Dėl posėdžio darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas A. Vaitkus.

2. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2022 metais ataskaitai. Pranešėja I. Butenienė.

3. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijai. Pranešėja I. Butenienė.

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.

6. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.

7. Dėl Sutikimų naudotis Klaipėdos miesto gatvėmis važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais suteikimo ir mokesčio už naudojimąsi Klaipėdos miesto gatvėmis važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių, šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja R. Mačiulė.

8. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2022 metų ataskaitai. Pranešėjas M. Mockus.

9. Dėl Klaipėdos miesto valdybos 1993 m. gruodžio 29 d. potvarkio Nr. 711 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas M. Mockus.

10. Dėl valstybinės žemės sklypo Priešpilio g. 2, Klaipėdoje, dalies perdavimo neatlygintinai naudotis. Pranešėja R. Gružienė.

11. Dėl Savivaldybės žemės sklypų, kadastro Nr. 2101/0034:64, 2101/0034:65 ir 2101/0034:66, pertvarkymo. Pranešėja R. Gružienė.

12. Dėl patikėjimo teisės į žemės sklypo dalį atsisakymo. Pranešėja R. Gružienė.

13. Dėl žemės servituto nustatymo ir pritarimo servituto sutarties esminėms sąlygoms. Pranešėja R. Gružienė.

14. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-227 „Dėl Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Valadkienė.

15. Dėl pritarimo partnerio teisėmis dalyvauti tarptautinės programos URBACT IV projekte „Kita karta - jaunimo darbas“. Pranešėja A. Valadkienė.

16. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-189 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų Klaipėdos aukštųjų mokyklų I kurso studentams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Valadkienė.

17. Dėl leidimo Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrui rengti ir teikti paraišką ES lėšomis finansuojamo projekto „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ partnerių atrankai. Pranešėja A. Valadkienė.

18. Dėl stebėtojų skyrimo į Klaipėdos mieste esančių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra Klaipėdos miesto savivaldybė, stebėtojų tarybas. Pranešėja R. Perminienė.

19. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja R. Perminienė.

20. Dėl Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

21. Dėl Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto globos namų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

22. Dėl Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto nakvynės namų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

23. Dėl Biudžetinės įstaigos Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

24. Dėl biudžetinės įstaigos Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

25. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

26. Dėl Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

27. Dėl maksimalių dienos socialinės globos ir laikino atokvėpio (globos) paslaugų išlaidų finansavimo Klaipėdos miesto gyventojams dydžių nustatymo. Pranešėja A. Liesytė.

28. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėja A. Liesytė.

29. Dėl maksimalaus socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų išlaidų finansavimo Klaipėdos miesto gyventojams dydžio nustatymo. Pranešėja A. Liesytė.

30. Dėl vidutinės kuro įsigijimo kainos patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

31. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Integruota interaktyvių viešųjų sodų sistema Baltijos jūros regione “Interactive gardens". Pranešėja V. Bubliauskienė.

32. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2023-2024 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja V. Bubliauskienė.

33. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydžio nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja J. Ceplienė.

34. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Klaipėdos miesto reprezentacinių sporto komandų, kurioms gali būti skirta asmenų parama, 2023 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Rumšienė.

35. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės nuostatų patvirtinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

36. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

37. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB „Klaibuta“. Pranešėjas E. Simokaitis.

38. Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.

39. Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.

40. Dėl pritarimo sudaryti susitarimą dėl 2010 m. sausio 21 d. AB „Klaipėdos energija“ akcininkų sutarties Nr. J16-8 pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

41. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.

42. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai Klaipėdos pedagoginei psichologinei tarnybai. Pranešėjas E. Simokaitis.

43. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl Klaipėdos miesto smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja J. Sokolova.

44. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-150 „Dėl Klaipėdos miesto akademinių reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja A. Valadkienė.

45. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-204 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės senjorų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja A. Valadkienė.

46. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-403 „Dėl Socialinės paramos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja A. Liesytė.

47. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-147 „Dėl Šeimos tarybos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja E. Kučinskienė.

48. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-3 „Dėl Šeimos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja E. Kučinskienė.

49. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-139 „Dėl Klaipėdos miesto sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja R. Rumšienė.

50. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-74 „Dėl Kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja E. Deltuvaitė.

51. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-297 „Dėl Kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja E. Deltuvaitė.

52. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-377 „Dėl Jūrinių ir vidaus vandenų reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja E. Deltuvaitė.

53. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja E. Deltuvaitė.

54. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T2-239 „Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja E. Deltuvaitė.

55. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T2-247 „Dėl Klaipėdos miesto tautinių mažumų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja E. Deltuvaitė.

56. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-108 „Dėl Klaipėdos miesto tautinių mažumų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja E. Deltuvaitė.

 

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder