Vilties bėgimas: "Jei neturėsi laiko – esi beturtis!"

Vilties bėgimas: "Jei neturėsi laiko – esi beturtis!"

Brolis Benediktas kviečia rasti laiko ir atvykti į 12-ąjį  „Vilties bėgimą”, kuris vyks šiandien - sekmadinį, gegužės 19 d. Klaipėdoje.

Švęsime Džiaugsmą, Gyvenimą ir Viltį. Vieną dieną vyks keletas renginių:  „Vilties bėgimas”, Baltijos kelio minėjimas ir Laisvės dainų koncertas.

Renginiai skirti paremti Šv.Pranciškaus onkologijos centro veiklą Klaipėdoje, kuris buvo įsteigtas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv.Kazimiero procincijos 2005 m. Centras teikia nemokamas psichosocialines, dvasines ir sveikatinimo paslaugas onkologinėmis ligomis sergantiemsžmonėms ir jų artimiesiems.

Pranciškonas brolis Benediktas kreipiasi į mus visus šiuo solidarumo testamentu:  „Iš esmės žmogus yra pažįstamas ira tpažįstamas tik per solidarumo santykį. Būtent per šį santykį prasiskleidžia mūsų žmoniškumo žiedas, nusilupa kaukės, nušvinta tikrasis veidas.

Kiekvienas žmogus tampa labai svarbus.

Būtų sunku kurti solidarumo santykį be vardo, be prasmės, be meilės. Būtų labai sunku.

Pastebėjau, kad ir šuniukui malonu išgirsti savo vardą,  kai jį kviečia šeimininkas….

Kažkaip netgi norisi pasakyti, - nėra gyvenimo be vardo, prasmės ir meilės, be kurių negalėtų išaugti solidarumo ryšys.  Šis ryšys ugdo mūsų  žmoniškumą, tai - vienintelė „priemonė” tobulinti savo gyvenimą.

Tačiau svarbiausia – prisiminti, kad mūsų gyvenimo deguonis yra laikas. Gali turėti 150 mln.eurų, bet jei neturėsil aiko – esi beturtis! Gyvenimas, meilė ir kūryba neįmanomi be laiko. Meilei reikia labai daug laiko, amžinybės!

Tik laiku turtingi žmonės yra tikrieji turčiai. Tik laiku turtingi žmonės tampa didvyriais. 

Ateik, parodyk, kad turi laiko „Vilties miesto” renginiams, gegužės 19 d. dalyvauk Vilties bėgime, susižieduok viltimi!

Nutiesk solidarumo ryšį! Įvardink, surask prasmę ir meilę! Skirk dalelę savo laiko sergantiems onkologinėmis ligomis, jų artimiesiems.

„Vilties bėgimas” pažadina sąžines, paliečia ir perkeičia mūsų akmenines širdis į mylinčias irgyvenimą kuriančias širdis. Ateik! Sujunk savo širdį solidarumo saitais su kitais Vilties bėgimo trasoje!

Drauge kurkime Klaipėdos miesto sėkmės istoriją.

Toks yra mūsų, mažesniųjų brolių, solidarumo testamentas.”

Daugiau informacijos apie renginius: www.viltiesbegimas.lt

 

 

PranciškonasbrolisBenediktas: „Galiturėti 150 mln. eurų, bet jeineturėsilaiko – esibeturtis!”

 

 

BrolisBenediktaskviečiarastilaikoiratvykti į 12-ąjį  „Viltiesbėgimą”, kuris vyksšiųmetųgegužės 19 d. Klaipėdoje.ŠvęsimeDžiaugsmą, GyvenimąirViltį.Vienądienąvykskeletasrenginių:  „Vilties bėgimas”, Baltijos kelio minėjimas ir Laisvės dainų koncertas. RenginiaiskirtiparemtiŠv.Pranciškaus onkologijos centro veiklą Klaipėdoje, kuris buvo įsteigtas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv.Kazimiero procincijos2005 m. Centras teikia nemokamas psichosocialines, dvasinesirsveikatinimopaslaugasonkologinėmisligomissergantiemsžmonėms ir jų artimiesiems.

 

Pranciškonas brolis Benediktas kreipiasi į mus visus šiuo solidarumo testamentu:  „Išesmėsžmogusyrapažįstamasiratpažįstamastik per solidarumosantykį. Būtent per šįsantykįprasiskleidžiamūsųžmoniškumožiedas, nusilupakaukės, nušvintatikrasisveidas.Kiekvienasžmogustampalabaisvarbus.

     Būtųsunkukurtisolidarumosantykį be vardo, be prasmės, be meilės. Būtųlabaisunku.Pastebėjau, kadiršuniukuimalonuišgirstisavovardą, kaijįkviečiašeimininkas….Kažkaipnetginorisipasakyti, - nėragyvenimo be vardo, prasmėsirmeilės, be kuriųnegalėtųišaugtisolidarumoryšys.  Šisryšysugdomūsų  žmoniškumą, tai - vienintelė „priemonė” tobulintisavogyvenimą.

      Tačiausvarbiausia – prisiminti, kadmūsųgyvenimodeguonisyralaikas.Galiturėti 150 mln.eurų, bet jeineturėsilaiko – esibeturtis! Gyvenimas, meilėirkūrybaneįmanomi be laiko. Meileireikialabaidauglaiko, amžinybės! Tiklaikuturtingižmonėsyratikriejiturčiai.Tiklaikuturtingižmonėstampadidvyriais. 

      Ateik, parodyk, kadturilaiko „Viltiesmiesto” renginiams, gegužės 19 d. dalyvaukViltiesbėgime, susižieduokviltimi! Nutiesksolidarumoryšį! Įvardink, suraskprasmęirmeilę! Skirkdalelęsavolaikosergantiemsonkologinėmisligomis, jųartimiesiems.

      „Viltiesbėgimas” pažadinasąžines, paliečiairperkeičiamūsųakmeninesširdis į mylinčiasirgyvenimąkuriančiasširdis.Ateik! SujunksavoširdįsolidarumosaitaissukitaisViltiesbėgimotrasoje! DraugekurkimeKlaipėdosmiestosėkmėsistoriją.

     Toksyramūsų, mažesniųjųbrolių, solidarumotestamentas.”

 

Daugiauinformacijosapierenginius: www.viltiesbegimas.lt

Sidebar placeholder