10 įdo­mių fak­tų apie bai­da­res

10 įdo­mių fak­tų apie bai­da­res

Plau­ki­mas bai­da­rė­mis - iš pažiū­ros, leng­vas spor­ti­nis užsi­ėmi­mas ar sma­gus lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo būdas, spė­jęs tap­ti vasa­ros tra­di­ci­ja ne vie­nai drau­gų kom­pa­ni­jai. Na, o tiems kas dar nespė­jo pasi­mė­gau­ti šia pra­mo­ga vasa­rą, pui­kiai tiks sau­lė­ti rug­sė­jo savait­ga­liai. Tačiau prieš plau­kiant bai­da­rė­mis, siū­lo­me pasvars­ty­ti ar tik­rai, ši pra­mo­ga tokia papras­ta. Gal­būt joje yra kaž­kas int­ri­guo­jan­čio?

 Susi­pa­žin­ki­te su įdo­miais fak­tais, kurių dar nesa­te gir­dė­ję apie šią pra­mo­gą.

1. Ar žino­jo­te, jog iš tik­rų­jų žodis "bai­da­rė" reiš­kia "medžio­to­jo val­tis"? Šis pava­di­ni­mas atsi­ra­do tuo­met, kai inui­tai, ypi­kai bei ale­utai sukū­rė pir­mą­sias bai­da­res.

Tuo metu šios eski­mų gen­tys bai­da­res nau­do­da­vo būtent medžio­ji­mo per­spek­ty­voms, kadan­gi bai­da­rės buvo itin tylios trans­por­to prie­mo­nės, lei­džian­čios leng­vai sėlin­ti prie gro­bio. Jos būda­vo gami­na­mos iš ruo­nių ar kitų gyvū­nų odos, kuri būda­vo užtem­pia­ma ant medžio gaba­lo ar ban­gi­nio kau­lo.

2. "Umiag" bai­da­rės buvo nau­do­ja­mos seno­vės gen­čių, norint per­pluk­dy­ti visą šei­my­ną. O šių bai­da­rių ilgis sie­kė dau­giau nei 18 met­rų.

3.Bėgant metams, bai­da­rės ėmė tobu­lė­ti ir atsi­ra­do net kele­tas jų rūšių.

Pir­mo­ji ir tik­riau­siai geriau­siai žino­ma, tai turis­ti­nė bai­da­rė. Ji idea­lus pasi­rin­ki­mas ramioms, nes­rau­nioms upėms, mažiems eže­rams, kana­lams ir kitiems ramiems vidaus van­de­nims.

Ant­ro­ji - "Sit-on-top" tipo bai­da­rė. Pui­kiai tin­ka pra­mo­gai paplū­di­my­je, eže­re, plau­kio­jant kana­lais, o kai kuriais atve­jais net ekst­re­ma­liuo­se van­de­ny­se. Na, ir tre­čio­ji, tai jūrinė-ekspedicinė bai­da­rė. Ši pui­kiai tiks nau­jiems van­dens tel­ki­niams atras­ti, įveik­ti eže­rus, įlan­kas, jūras, marias ar net upes.

4. Plau­ki­mas bai­da­rė­mis tik­rai nebu­vo lai­ko­mos spor­to šaka nuo pat pra­džių.

Ofi­cia­liu olim­pi­niu spor­tu bai­da­rės buvo pri­pa­žin­tos tik 1936 m. vasa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se Ber­ly­ne, Vokie­ti­jo­je. Ten jos taip pat gavo ir gar­bin­gą­jį olim­pi­nių žai­dy­nių sta­tu­są.

5. Šalis, turin­ti dau­giau­siai olim­pi­nių meda­lių bai­da­rių plau­ki­me - Ven­gri­ja.

6. Ši spor­to šaka taip pat susi­lau­kė popu­lia­ru­mo ir tarp sie­kian­čių­jų pasau­lio rekor­dų.

Vie­nas drą­sos rei­ka­lau­jan­tis rekor­das buvo pasiek­tas 1928 metais. Tuo­met 29 metų WW1 vete­ra­nas Franz Romer tapo pir­muo­ju žmo­gu­mi, per­plau­kiu­siu Atlan­to van­de­ny­ną bai­da­re. Tais metais jis savo kelio­nę pra­dė­jo Lisa­bo­no­je ir nuke­lia­vęs 4000 mylių (6437,38 km) atvy­ko į Puer­to Riką.

7. Dar vie­nas ekst­re­ma­lus pasau­lio rekor­das buvo užfik­suo­tas 2009 metais, Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se. Tai aukš­čiau­sia­sis "kri­ti­mas" nuo kriok­lio bai­da­re. Krioklys sie­kė net 57,6 m aukš­tį, o drą­su­sis irk­luo­to­jas buvo ame­ri­kie­tis Tyler Bradt.

8. Na, o kiek kūry­biš­kes­nis rekor­das buvo užfik­suo­tas Niu­jor­ke, 2011 metais. Tuo metu, kar­tu plau­kiant galė­jo­te pama­ty­ti net 1902 bai­da­res.

9. Jei­gu kada nors lan­ky­si­tės Miun­che­ne, Vokie­ti­jo­je, galė­si­te išvys­ti seniau­sias bai­da­res muzie­ju­je "Pen­ki Žemy­nai".

Šios bai­da­rės buvo sukur­tos šiau­rės ame­ri­kie­čių 1577 metais!

10. Na, o tie­sa ta, kad bai­da­rių plau­ki­mo grei­tis iš tik­rų­jų pri­klau­so nuo jų ilgio: kuo trum­pes­nė - tuo lėčiau ji plau­kia. Tad, jei­gu nori­te aplenk­ti visus drau­gus, rin­ki­tės ilgiau­sią­ją bai­da­rę!

Raktažodžiai
Sidebar placeholder