Nidos centras pasikeis neatpažįstamai
Nidos centras pasikeis neatpažįstamai

Ne­rin­go­je vis rea­les­nius kon­tū­rus įgau­na vie­nas am­bi­cin­giau­sių pa­sta­ro­jo de­šimt­me­čio in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų: 20 mln. eu­rų ver­tės pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­čio su po­že­mi­nė­mis pa­tal­po­mis sta­ty­ba Ni­do­je. Aiš­kė­ja ir tai, kad vers­li­nin­kai sa­vi­val­dy­bės ži­nion ke­ti­na per­duo­ti ir žve­jų uos­te­lio kran­ti­nę, ku­rią pla­nuo­ja­ma re­kons­truo­ti už me­ri­jos lė­šas.

Pla­nuo­ja­ma, kad vieš­bu­čio su gin­ta­ro ir mi­ne­ra­lų cen­tru tech­ni­nis pro­jek­tas bus baig­tas reng­ti iki ki­tų me­tų ge­gu­žės, o 2016-ųjų ru­de­nį bu­vu­sio žu­vi­nin­kys­tės ūkio pa­sta­tų vie­to­je bus pra­dė­ta ir sta­ty­ba. Tie­sa, kol kas dar­bus stab­do smul­kie­ji vers­li­nin­kai, ku­rie val­do ne­le­ga­liai sto­vin­čius su­ve­ny­rų kios­ke­lius pa­ma­ry­je, dėl jų nu­grio­vi­mo Ne­rin­gos me­ri­ja kreip­sis į teis­mą.

Gin­ta­ro SPA

Pa­čia­me Ni­dos cen­tre, prie au­to­bu­sų sto­ties, riog­san­tys ap­triu­šę bu­vu­sio žu­vi­nin­ky­tės ūkio pa­sta­tai jau se­niai dar­ko pa­ma­rio pro­me­na­dą. Jų vie­to­je jau nuo 2006 me­tų pla­nuo­ta sta­ty­ti pra­ban­gų vieš­bu­tį, bet tik šie­met pla­nai pa­ju­dė­jo iš mir­ties taš­ko.

Bu­vu­sio žu­vi­nin­kys­tės ūkio pa­sta­tus yra įsi­gi­jęs vers­li­nin­kas Gin­tau­tas Ber­ta­šius, Lie­tu­vos gar­bės kon­su­las Švei­ca­ri­jos Ti­či­no kan­to­ne. Pa­sta­tų pa­ma­ry­je komp­lek­są val­dan­ti UAB „Ma­ri­na Ni­da“ ir Ne­rin­gos mies­to sa­vi­val­dy­bė rug­jū­čio mė­ne­sį pa­si­ra­šė inf­ras­truk­tū­ros įren­gi­mo su­tar­tį. Pa­gal ją me­ri­ja įsi­pa­rei­go­jo par­eng­ti te­ri­to­ri­jos tech­ni­nį pro­jek­tą. Ne­se­niai vi­suo­me­nei bu­vo pri­sta­ty­ta ir bū­si­mo vieš­bu­čio su dau­gia­funk­cė­mis pa­tal­po­mis vi­zua­li­za­ci­ja. Iš vi­so nu­ma­to­mi trys vieš­bu­čio kor­pu­sai. Pa­grin­di­nia­me nu­ma­to­mas ne­di­de­lis kon­fe­ren­ci­jų cen­tras su tri­mis sa­lė­mis, res­to­ra­nas, virš jo pro­jek­tuo­ja­mas at­vi­ras lau­ko am­fi­tea­tras, skir­tas įvai­rioms vi­suo­me­nėms šven­tėms, ren­gi­niams ir kon­cer­tams. Tarp pa­grin­di­nio vieš­bu­čio kor­pu­so ir an­tro­jo kor­pu­so pro­jek­tuo­ja­mas ko­mer­ci­nis pa­sa­žas, pra­si­de­dan­tis ties vi­suo­me­ni­niu Ni­dos cen­tru ir ve­dan­tis ma­rių link, at­ve­rian­tis ma­rių bei uos­to vaiz­dus gy­ven­vie­tei. Abie­jo­se pa­sa­žo pu­sė­se nu­ma­to­mos pa­tal­pos smul­kiems pre­ky­bi­nin­kams. Pa­kran­tės pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas pa­lie­ka­mas, taip su­tei­kiant ga­li­my­bę mies­to sve­čiams pa­kliū­ti į am­fi­tea­tro erd­vę, į ku­rią taip pat ve­da pre­ky­bi­nio pa­sa­žo ta­kas.

Ar­chi­tek­tai su­pro­jek­ta­vo ir po­že­mi­nes pa­tal­pas, jo­se bū­tų įreng­tas gin­ta­ro ir mi­ne­ra­lų te­ra­pi­jos cen­tras, ba­sei­nai. Mat to­je vie­to­je pa­sta­tai ne­ga­li bū­ti aukš­tes­ni kaip dvie­jų aukš­tų su man­sar­da, to­dėl sta­ty­bi­nin­kams teks kas­tis že­miau ma­rių van­dens ly­gio, apie 3 me­trus po že­me. Ten pla­nuo­ja­ma įreng­ti ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tas.

Virš že­mės esan­čio­je vieš­bu­čio da­ly­je bus įreng­ta per 80 kam­ba­rių, res­to­ra­nas, kon­fe­ren­ci­jų sa­lės. Vieš­bu­tis veik­tų iš­ti­sus me­tus.

Viešbučio ir uostelio vizualizacija.

Žve­jų neišguis

Aiš­kė­ja ir dau­giau nau­jų de­ta­lių, su­si­ju­sių su vieš­bu­čio, ku­ris, ma­no­ma, bus pra­ban­giau­sias Ne­rin­go­je, sta­ty­ba: vers­li­nin­kai pla­nuo­ja sa­vi­val­dy­bei per­leis­ti žve­jų uos­te­lio kran­ti­nę. Ji yra ne­pa­ki­tu­si nuo so­vie­ti­nių lai­kų, be­to­ni­nė, tad vi­sai ne­de­rė­tų prie mi­li­jo­ni­nių in­ves­ti­ci­jų pro­jek­to.

„Vers­li­nin­kai to žve­jų uos­te­lio val­dy­ti ne­ga­li tei­siš­kai, nes ma­rių ak­va­to­ri­ja pri­klau­so vals­ty­bei. Ta­čiau jiems pri­klau­so da­lis uos­te­lio inf­ras­truk­tū­ros – kran­ti­nių, ku­rias pla­nuo­ja­ma per­duo­ti sa­vi­val­dy­bės ži­nion. Mū­sų par­ei­ga bus tas kran­ti­nes re­kons­truo­ti“, – LŽ sa­kė Ne­rin­gos me­ras Da­rius Ja­sai­tis. Uos­te­ly­je švar­tuo­ja­si Ne­rin­gos žve­jų bo­tai, to­dėl vie­šo­jo­je erd­vė­je ki­lo dis­ku­si­jų, ar pa­sta­čius vieš­bu­tį ne­bus iš­gui­ti iš įpras­tos vie­tos Ne­rin­gos žve­jai. „In­ves­tuo­to­jai su­in­te­re­suo­ti, kad žve­jai ir to­liau ten bū­tų. Juk tai – eg­zo­ti­ka. Vieš­bu­čio klien­tams bū­tų ga­li­ma pa­siū­ly­ti pa­žin­ti­nes iš­vy­kas po Kur­šių ma­rias žve­jy­bi­niais bo­tais, par­ody­ti, kaip žūk­lau­ja­ma. Kar­tu pla­nuo­ja­me įreng­ti ir švie­žių žu­vų tur­ge­lį. Už­sie­ny­je tu­ris­tai la­biau ža­vi­si ne pra­ban­gio­mis jach­to­mis, o bū­tent vie­ti­nių žve­jų veik­la, jų lai­ve­liais“, – pa­sa­ko­jo D.Ja­sai­tis. O jei­gu pa­aiš­kė­tų, kad žve­jai vis dėl­to truk­do di­džiu­lius pi­ni­gus mo­kan­tiems vieš­bu­čio klien­tams, bū­tų ras­ta al­ter­na­ty­va, kur švar­tuo­tis žūk­lau­to­jams. „To­kiu at­ve­ju pa­siū­ly­tu­me jiems kran­ti­nę jach­tų uos­te­ly­je“, – ti­ki­no D. Ja­sai­tis.

Pa­tys Ni­dos žve­jai, ku­rie iš­krau­na sa­vo lai­mi­kį prie bū­si­mo vieš­bu­čio kran­ti­nės, va­kar ti­ki­no ne­si­bai­mi­nan­tys po­ky­čių. „Da­bar ta­me uos­te­ly­je švar­tuo­ja­mės „paukš­čių tei­sė­mis“, nes ta kran­ti­nė mums ne­prik­lau­so. Be to, ją ruo­šia­ma­si ati­duo­ti Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bei. Tas uos­te­lis nė­ra ge­ras mums, nes ja­me sek­lu. Ži­no­ma, gal re­kons­tra­vus kran­ti­nę nie­kas ir ne­be­leis mums švar­tuo­tis su me­ta­li­niais bo­tais, bet dėl to ti­krai ne­iš­gy­ve­na­me“, – ti­ki­no jis.

Raktažodžiai
Sidebar placeholder