Smiltynės jachtų uostelis jau veikia

Smiltynės jachtų uostelis jau veikia

Po penkerių metų pertraukos, nuo penktadienio pagaliau oficialiai pradėjo veikti rekonstruotas Smiltynės jachtų uostelis.

Anot VšĮ „Klai­pė­dos jachtk­lu­bas“ va­do­vo Ed­ga­ro Stat­kaus, bu­riuo­to­jai drą­sai ga­li plauk­ti į uos­tą ir švar­tuo­ti sa­vo jach­tas.

„Y­ra pa­skir­tas sar­gas, su­tvar­ky­ti vi­si ju­ri­di­niai ir biu­ro­kra­ti­niai do­ku­men­tai, tad pa­ga­liau ga­li­me skelb­ti apie jach­tų uos­te­lio ati­da­ry­mą. Ja­me jau pri­siš­var­ta­vo ke­le­tas už­sie­nie­čių lai­vų“, - LŽ va­kar sa­kė jis.

Už dau­giau nei 4,3 mln. eu­rų re­kons­truo­ta­me Smil­ty­nės jach­tų uos­te ga­lės švar­tuo­tis 65 nuo 9 iki 15 m il­gio lai­vai. Vyks­tant re­ga­toms, šven­ti­niams ren­gi­niams bus pri­ima­ma kiek dau­giau – iki 80 lai­vų.

Nuo so­viet­me­čio gar­sė­jęs, ne vie­ną da­bar gar­sų bu­riuo­to­ją iš­ug­dęs jachtk­lu­bas veik­lą dėl re­kons­truk­ci­jos dar­bų nu­trau­kė 2009 m. Da­li­nės re­kons­truk­ci­jos dar­bai bu­vo baig­ti 2013 m., ta­čiau ob­jek­tas tin­ka­mu nau­do­ti pri­pa­žin­tas tik po me­tų.

Prieš ke­lis mė­ne­sius po ke­le­tą me­tų tru­ku­sių pa­ieš­kų bu­vo par­ink­tas ir uos­te­lio ope­ra­to­rius: tai Vil­niu­je re­gis­truo­tas UAB “So­las­treet”.

Su ja “Klai­pė­dos jachtk­lu­bas”, ku­rio da­li­nin­kė yra ir uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bė, pa­si­ra­šė 10 me­tų su­tar­tį. Per šį lai­ko­tar­pį nau­jo­ji ope­ra­to­rė įsi­pa­rei­go­jo in­ves­tuo­ti 147 tūkst. eu­rų. Už šias lė­šas bus įreng­tos ad­mi­nis­tra­ci­nės, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo pa­tal­pos, spor­to aikš­te­lė, tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos sten­dai, nu­pirk­ta uos­te­liui ap­tar­nau­ti bū­ti­na įran­ga.

“Dar ne­ga­li­me tiks­liai pa­sa­ky­ti, ko­kios in­ves­ti­ci­jos bus at­lik­tos šie­met, nes uos­te­lis tik pra­dė­jo veik­lą. At­ei­ty­je tu­rė­tų bū­ti re­kons­truo­ti ir uos­te­ly­je esan­tys pa­sta­tai įren­giant juo­se vieš­bu­tį, poil­sio pa­tal­pas”, - tei­gė E.Stat­kus.

Kol jachtk­lu­bas Smil­ty­nė­je ne­vei­kė, vie­nin­te­lė vie­ta jach­toms sto­vė­ti Klai­pė­do­je bu­vo Pi­lies uos­tas. Per pa­sta­ruo­sius me­tus au­gant bu­riuo­to­jų skai­čiui, dau­gė­jant jach­tų, mi­nė­ta­me uos­te­ly­je prie Dan­gės da­rė­si vis la­biau ankš­ta. Tad bu­riuo­to­jai su ne­kan­tru­mu lau­kė, kol po re­kons­truk­ci­jos ims veik­ti Smil­ty­nės uos­te­lis.

Skai­čiuo­ja­ma, kad va­sa­rą uos­ta­mies­tį ap­lan­ko apie 1 tūkst. jach­tų ir pra­mo­gi­nių lai­vų.

Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas LŽ yra sa­kęs, kad dar vie­nas vei­kian­tis jach­tų uos­te­lis Klai­pė­dai bu­vo tie­siog bū­ti­nas.

„Da­bar yra su­sik­los­čiu­si par­adok­sa­li si­tua­ci­ja, kai prie jū­ros, ma­rių au­gan­tys vai­kai pri­vers­ti va­žiuo­ti į Klai­pė­dos ra­jo­no pa­ma­rio kai­mus mo­ky­tis bu­riuo­ti. Ki­tas da­ly­kas - jach­tų vie­tų po­rei­kis ne­bea­ti­tin­ka rea­ly­bės. Tie­siog jach­tų yra dau­giau nei vie­tų joms švar­tuo­ti“, - ti­ki­no jis.

Gemius

Raktažodžiai

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder