Lukas Kubi­lius vai­kys­tė­je sva­jo­jo būti... dai­ni­nin­ku

Lukas Kubi­lius vai­kys­tė­je sva­jo­jo būti... dai­ni­nin­ku

Tur­būt kiek­vie­nas iš mūsų pame­na gra­žias vai­kys­tės sva­jo­nes ir įsi­vaiz­duo­ja­mą savo atei­ties pro­fe­si­ją. Ber­niu­kų sva­jo­nės lie­jo­si nuo poli­ci­nin­ko, kari­nin­ko, gydy­to­jo iki lenk­ty­ni­nin­ko ar net kos­mo­nau­to, o mer­gai­tės užau­gu­sios sva­jo­jo tap­ti kir­pė­jo­mis, par­da­vė­jo­mis ar net gro­žio dei­vė­mis.

Šįkart "Savai­tės eks­p­re­so" rub­ri­ko­je "Vai­kys­tė­je aš sva­jo­jau būti..." kal­bi­na­me daug­kar­ti­nį Euro­pos suau­gu­sių­jų kara­tė kio­ku­šin čem­pio­na­tų nuga­lė­to­ją ir pri­zi­nin­ką, pasau­lio tau­rės var­žy­bų vice­čem­pio­ną ir vadi­na­mo­sios kara­tis­tų olim­pia­dos (kas ket­ve­rius metus vyks­tan­tis pasau­lio kara­tė be svo­rio kate­go­ri­jų čem­pio­na­tas) pri­zi­nin­ką Luką Kubi­lių.

Jis ne tik yra titu­luo­tas spor­ti­nin­kas, bet ir pats ugdo jau­ną­ją kar­tą Klai­pė­dos kara­tė kio­ku­šin "Sho­dan" spor­to klu­be. Taip pat yra ir šio klu­bo pre­zi­den­tas.

Dai­na­vo ir žai­dė futbo­lą

"Vie­nos aiš­kios sva­jo­nės netu­rė­jau, bet iš mamy­tės ir amži­no poil­sio jau iške­lia­vu­sios močiu­tės lūpų gir­dė­jau daug sma­gių pasa­ko­ji­mų apie savo išskir­ti­nį pomė­gį dai­nuo­ti. Tai buvo, kai sulau­kiau penkerių-šešerių metu­kų. Norė­jau būti dai­ni­nin­ku", - ban­dė atmin­tį atgai­vin­ti L. Kubi­lius.

"Močiu­tė mano dai­nas įra­ši­nė­da­vo net į juos­ti­nį mag­ne­to­fo­ną. Dai­nuo­da­vau lie­tu­viš­kas dai­nas. Gai­la, kad nėra išli­ku­sių tų dai­nų įra­šų, būtų dabar links­ma pasi­klau­sy­ti", - šyp­so­da­ma­sis sakė titu­luo­ta­sis kara­tis­tas.

Kiek ūgte­lė­jęs, maž­daug aštuo­ne­rių metu­kų L. Kubi­lius pasu­ko į spor­tą - lan­kė futbo­lo tre­ni­ruo­tes pas žino­mą futbo­lo žai­dė­ją, o vėliau ir tre­ne­rį, "Atlan­to" klu­bo pre­zi­den­tą Algi­man­tą Miti­gai­lą.

"Futbo­lą lan­kiau maž­daug iki 14 metų. Teko išban­dy­ti visas pozi­ci­jas: ir sau­go, ir puo­lė­jo, ir, esant rei­ka­lui, pasto­vė­da­vau var­tuo­se. Buvau uni­ver­sa­lus žai­dė­jas, tačiau kaž­kuo išskir­ti­nis nebu­vau. Tie­siog pati­ko šis žai­di­mas. Vis­gi vėliau supra­tau, kad man mie­les­nis yra ne koman­di­nis, o indi­vi­dualus spor­tas, kadan­gi po pra­lai­mė­ji­mo nega­li kal­tin­ti kitų - tik save", - akcen­ta­vo tvir­tą cha­rak­te­rį ir valią išsiug­dęs vie­nas žino­miau­sių ne tik Lie­tu­vos, bet ir Euro­pos bei pasau­lio kara­tis­tų.

Išdau­žė mokyk­los lan­gą

L. Kubi­lius vai­kys­tė­je iš pra­džių mokė­si 12 vidu­ri­nė­je mokyk­lo­je (dabar - "Žemy­nos" gim­na­zi­ja) ir pui­kiai pame­na nuti­ki­mą, kai teko rau­do­nuo­ti mokyk­los pava­duo­to­jos kabi­ne­te.

"Buvo žie­ma. Vie­nas iš mokyk­los moki­nių per lan­gą kaž­ką negra­žiai šūk­te­lė­jo ir aš nuo žemės pasi­ėmiau snie­go gniūž­tę bei stip­riai ją švys­te­lė­jau. Norė­jau patai­ky­ti į minė­tą moki­nį, tačiau šis stai­ga spė­jo užda­ry­ti lan­gą ir išdau­žiau mokyk­los lan­gą", - pasa­ko­jo L. Kubi­lius.

"Pame­nu, kad mokyk­los pava­duo­to­ja mane už plau­kų tem­pė į kabi­ne­tą. Teko ir tėvams apsi­lan­ky­ti mokyk­lo­je bei rau­do­nuo­ti dėl šio mano poel­gio. Tačiau tai buvo vie­ne­ti­nis, labiau nety­či­nis nusi­žen­gi­mas. Dau­giau pana­šių šuny­bių nebe­pri­k­rė­čiau", - sakė klai­pė­die­tis.

Visą straipsnį skaitykite naujajame savaitraščio „Savaitės Ekspresas“ numeryje, kurį rasite visuose spaudos kioskuose ir prekybos centruose visą savaitę: nuo šeštadienio iki penktadienio.

Naujame "Savaitės ekspreso" numeryje tradiciškai išsamiau nagrinėjame tas temas, dėl kurių pastaruoju metu kyla daug diskusijų.

Tad šį sykį rasite daugelio žinomų klaipėdiečių pasvarstymus, kokie sprendimai galėtų išgelbėti Balandžių paštą. Taip pat savaitraštyje pristatome vieną iš siūlomų idėjų, kam būtų galima panaudoti Klaipėdos centrinio pašto patalpas.
Pagrindinė savaitraščio herojė - Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėja Genutė Kalvaitienė. Tikriausiai nedaugelis žino, kad ši smulkutė, nuolat besišypsanti daili moteris yra baikerė. Kaip ji užsikrėtė meile motociklams, sužinosite "Savaitės eksprese".
Savaitraštyje gausu istorinių temų. "Mažosios Lietuvos" priede rasite dr. Algirdo Matulevičiaus straipsnį "Mažoji Lietuva ir lietuvininkai", taip pat iš arčiau susipažinsite, kokias pirštines mūvėjo lietuvininkai.
Priede "Kultūros uostas" tradiciškai rasite senųjų Klaipėdos kapinių istorijas ir skaitytojų pamėgtų žurnalistės Gražinos Juodytės "Akvarelių" naują pasakojimą.
"Sporto įdomybių" puslapiuose sužinosite, kuo vaikystėje svajojo būti daugkartinis Europos suaugusiųjų karatė kiokušin čempionatų nugalėtojas ir prizininkas Lukas Kubilius. Taip pat sužinosite, kokią sunkią traumą paauglystėje buvo patyręs 1996 metų Atlantos olimpinių žaidynių dalyvis klaipėdietis Mindaugas Bružas.
Kartu su žurnaliste Jurga Petronyte dar kartą pakeliausite po frankincensu kvepiantį Omaną, sužinosite, kaip psichologai pataria reaguoti į netinkamą vaikų elgesį, galėsite išbandyti ne vieną maisto tinklaraštininkų siūlomą receptą.
Kartu su savaitraščiu gausite ir specialų priedą "TV publika" su TV programa visai savaitei.
Naujo savaitraščio "Savaitės ekspresas" ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

Naujame "Savaitės ekspreso" numeryje tradiciškai išsamiau nagrinėjame tas temas, dėl kurių pastaruoju metu kyla daug diskusijų.

Tad šį sykį rasite daugelio žinomų klaipėdiečių pasvarstymus, kokie sprendimai galėtų išgelbėti Balandžių paštą.

Taip pat savaitraštyje pristatome vieną iš siūlomų idėjų, kam būtų galima panaudoti Klaipėdos centrinio pašto patalpas.

Pagrindinė savaitraščio herojė - Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėja Genutė Kalvaitienė. Tikriausiai nedaugelis žino, kad ši smulkutė, nuolat besišypsanti daili moteris yra baikerė. Kaip ji užsikrėtė meile motociklams, sužinosite "Savaitės eksprese".

Savaitraštyje gausu istorinių temų. "Mažosios Lietuvos" priede rasite dr. Algirdo Matulevičiaus straipsnį "Mažoji Lietuva ir lietuvininkai", taip pat iš arčiau susipažinsite, kokias pirštines mūvėjo lietuvininkai.

Priede "Kultūros uostas" tradiciškai rasite senųjų Klaipėdos kapinių istorijas ir skaitytojų pamėgtų žurnalistės Gražinos Juodytės "Akvarelių" naują pasakojimą.

"Sporto įdomybių" puslapiuose sužinosite, kuo vaikystėje svajojo būti daugkartinis Europos suaugusiųjų karatė kiokušin čempionatų nugalėtojas ir prizininkas Lukas Kubilius.

Taip pat sužinosite, kokią sunkią traumą paauglystėje buvo patyręs 1996 metų Atlantos olimpinių žaidynių dalyvis klaipėdietis Mindaugas Bružas.

Kartu su žurnaliste Jurga Petronyte dar kartą pakeliausite po frankincensu kvepiantį Omaną, sužinosite, kaip psichologai pataria reaguoti į netinkamą vaikų elgesį, galėsite išbandyti ne vieną maisto tinklaraštininkų siūlomą receptą.

Kartu su savaitraščiu gausite ir specialų priedą "TV publika" su TV programa visai savaitei.

Naujo savaitraščio "Savaitės ekspresas" ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder