Ver­s­le išliks tie, kurie buvo pasi­ruo­šę kri­zei

Ver­s­le išliks tie, kurie buvo pasi­ruo­šę kri­zei

Kelis dešimt­me­čius gyvuo­jan­čios Klai­pė­dos įmo­nės išgy­ve­no ne vie­ną kri­zę. Jų vado­vų klau­sia­me, kaip išsi­lai­ky­ti kovo­je su koro­na­vi­ru­su ir tap­ti nuga­lė­to­ju.

Tris dešimt­me­čius gyvuo­jan­čios Sau­liaus Joku­žio leidyklos-spaustuvės savi­nin­kas paste­bė­jo, jog kova su koro­na­vi­ru­su nepa­na­ši nei į Rusi­jos blo­ka­dą, nei į eko­no­mi­nę kri­zę.

"Šįsyk  situ­aci­ja - kito­kia. Man regis, kad ji turi tre­čio­jo pasau­li­nio karo požy­mių. Visi kariau­ja­me su koro­na­vi­ru­su. Šia­me kare prie­mo­nių, kurias tai­kė­me anks­čiau, nepa­kan­ka. Šįsyk nepa­kaks tik susi­verž­ti dir­žus", - prog­no­za­vo S. Joku­žys ir para­gi­no liau­tis pani­kuo­ti, kri­ti­kuo­ti, ar tin­ka­mų veiks­mų imta­si, ar lai­ku ir pan.

"Svar­bu netruk­dy­ti dirb­ti kitiems ir patiems dary­ti tai, ką pata­ria kva­li­fi­kuo­ti spe­cia­lis­tai. Apmau­du, kad situ­aci­ja Lie­tu­vo­je koor­di­nuo­ja­ma tik iš Vil­niaus, manau, kad atri­šę ran­kas savi­val­dai lai­mė­tu­me dau­giau.

Kokia vers­lo tem­pe­ra­tū­ra?

Vis dėl­to net ir dabar­ti­nė­mis aplin­ky­bė­mis mes, klai­pė­die­čiai, turi­me vie­ny­tis, komu­ni­kuo­ti ir veik­ti, nes nuo mūsų taip pat labai pri­klau­so šalies eko­no­mi­ka.

Supran­tu, kad dabar esa­me susi­rū­pi­nę išgy­ve­ni­mu, medi­ci­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, testais, kau­kė­mis ir t. t., tačiau taip pat svar­bu jau dabar pareng­ti atsi­ga­vi­mo po kri­zės pla­ną.

Tam pir­miau­sia jau dabar turi­me matuo­ti vers­lo tem­pe­ra­tū­rą, dia­g­no­zuo­ti, kokia yra padė­tis, išsi­aiš­kin­ti, kurios įmo­nės gyvos, kurios - užda­ry­tos. Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rūmai, Pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja ir kitos pana­šios orga­ni­za­ci­jos galė­tų būti tie tar­pi­nin­kai, kurie padė­tų komu­ni­kuo­ti su vers­lo bend­ruo­me­ne.

Vie­tos savi­val­dy­bėms surink­ti šią infor­ma­ci­ją daug papras­čiau negu vals­ty­bi­niu lyg­me­niu. Be to, joms tai yra svar­bu, nes nuo surink­tų mokes­čių pri­klau­sys biu­dže­tas", - ste­bė­ti ir ana­li­zuo­ti situ­aci­ją kvie­tė spaus­tu­vi­nin­kas.

Mokes­čių ir ant­sto­lių vir­vė

Anot S. Joku­žio, šiuo metu labai svar­bu atkreip­ti dėme­sį į mokes­čių poli­ti­ką. "Jei­gu "Sod­ra" dėl nedi­de­lių vėla­vi­mų be atsi­klau­si­mo ims nubrau­ki­nė­ti lėšas ir įšal­dys įmo­nių sąskai­tas, mažas ir vidu­ti­nes įmo­nes tai užs­maugs.

Labai svar­bu šiuo metu būtų paža­bo­ti ir tokių finan­si­nių rep­re­si­nių struk­tū­rų kaip ant­sto­liai ape­ti­tą, grei­tų­jų kre­di­tų įmo­nių veik­lą. Kri­zės metu apie juos nie­kas negal­vo­ja, o nuo jų labiau­siai nuken­čia silp­niau­si.

Tie, kurie dabar pate­ko į ant­sto­lių aki­ra­tį, turė­da­mi vos kelių šim­tų eurų sko­lą, po kri­zės jau turės kelių tūks­tan­čių sko­lą, o kitus ir visiš­kai paskan­dins. Mes netu­ri­me tiek vie­tų nak­vy­nės namuo­se..." - svars­tė pašne­ko­vas.

S. Joku­žys siū­lė jau dabar uos­ta­mies­ty­je įkur­ti fon­dą, kuris padė­tų vers­lui. "Ava­ri­ja įvyks­ta per kele­tą sekun­džių, o auto­mo­bi­lį po jos ten­ka remon­tuo­ti kele­tą mėne­sių. Nerei­kia gal­vo­ti, kad įvei­kę viru­są taip leng­vai atsi­gau­si­me. Ypač jei­gu nesu­si­telk­si­me ir nepa­dė­si­me vie­ni kitiems.

Manau, jau dabar rei­kia Klai­pė­do­je įkur­ti fon­dą. Dau­giau per­tek­li­nių pini­gų turin­čios įmo­nės per šį fon­dą galė­tų padė­ti toms, kurioms sun­kiau, kad šios neįklimp­tų į sko­las ir neat­si­dur­tų ant­sto­lių aki­ra­ty­je", - vylė­si pašne­ko­vas.

Visą straipsnį skaitykite savaitraščio "Savaitės ekspresas" numeryje.

"Manau, kad, virusui atslūgus, ekonomika labai greitai atsigaus", - optimistiškai nuteikia "Limarko" direktorius Vytautas Lygnugaris. Ką apie pasaulį ištikusios pandemijos pasekmes galvoja ne vieną krizę jau išgyvenę uostamiesčio verslininkai ir didelių įmonių vadovai, skaitykite naujame "Savaitės ekspreso" numeryje.

Koronaviruso ir karantino tema šį kartą vyrauja ir savaitės apklausoje. Sužinosite, kaip karantino sąlygomis gyvena žinomi klaipėdiečiai. "Dabar darau viską, ko anksčiau rankos nepasiekdavo", - sako dainininkė Violeta Riaubiškytė-Tarasovienė.

Besidomintiems sporto garsenybėmis - išsamus interviu su neseniai 75-ąjį gimtadienį atšventusiu Modestu Paulausku. Sužinosite, kokia olimpinio, pasaulio ir Europos čempiono kasdienybė ir dėl ko jam yra tekę verkti.

Kol kas negalime keliauti, bet galime dalintis įdomių kelionių prisiminimais. Šį kartą "Savaitės eksprese" reportažas apie Vietnamą, krokodilienos ir ryklienos valgius su kobrų užpiltine.

Savaitraštyje gausu istorinių temų. "Mažosios Lietuvos" priede rasite Mindaugo Milinio straipsnį "Raudonarmiečių gaujos plėšikavo, žudė ir prievartavo". "Jei dar kam nors kyla klausimų, ar per Antrąjį pasaulinį karą Lietuva buvo okupuota, ar išvaduota, tereikia paskaityti 75 metų senumo sovietinių funkcionierių skundus aukščiausiems tuometinės sovietinės respublikos vadovams..." - straipsnį pradeda M. Milinis.

"Mažosios Lietuvos" priede taip pat galėsite sužinoti, kuo ypatingi buvo konfirmacijos drabužiai.

Priede "Kultūros uostas" tradiciškai rasite naują skaitytojų pamėgtų žurnalistės Gražinos Juodytės "Akvarelių" pasakojimą.

Taip pat daug dėmesio skiriama teatralams, nes kovo 27-ąją švenčiama Teatro diena.

"Savaitės eksprese" ir psichologų patarimai, kaip išbūti su nerimu, kaip padėti jį įveikti savo vaikams, taip pat galėsite išbandyti ne vieną maisto tinklaraštininkų siūlomą receptą.

Kartu su savaitraščiu gausite ir specialų priedą „TV publika“ su TV programa visai savaitei.

Naujo savaitraščio „Savaitės ekspresas“ ieškokite visose spaudos platinimo vietose visą savaitę - nuo šeštadienio iki penktadienio.

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder